Translations by Vu Do Quynh

Vu Do Quynh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
~
Could not clean up properly
2009-06-13
Quá trình dọn dẹp không diễn đầy đủ
~
Pretending to remove cruft: %s
2009-06-13
Giả vờ loại bỏ gói CRUFT: %s
~
Removing cruft: %s
2009-06-13
Đang loại bỏ gói CRUFT: %s
~
Pretending to post-cleanup: %s
2009-06-13
Giả vờ thực hiện các họat động sau quá trình dọn dẹp: %s
~
Make the 'cleanup' command remove all packages, if none are given on the command line.
2009-06-13
Nếu không có tên gói tin nào trong dòng lệnh, thực hiện lệnh cleanup sẽ loại bỏ toàn bộ các gói
~
Store state of each piece of cruft in FILE. (Default is %default).
2009-06-13
Lưu lại tình trạng của mỗi gói CRUFT trong TẬP TIN. (Mặc định là %default).
~
Don't actually remove anything, just pretend to do so. This is useful for testing stuff.
2009-06-13
Sẽ không loại bỏ gì hết, chỉ giả vờ thôi. Làm như vậy là để thử nghiệm.
~
Unknown command: %s
2009-06-13
Không hiểu lệnh: %s
~
Unknown cruft: %s
2009-06-13
Gói CRUFT không xác định: %s
~
Verbose operation: make find show an explanation for each piece of cruft found.
2009-06-13
Thao tác có chú thích : trình find sẽ có phần giải thích cho mỗi gói tin CRUFT được tìm ra.
~
Essential package %s is missing. There may be problems with apt sources.list or Packages files may be missing?
2009-06-13
Thiếu gói thiết yếu %s. Nguyên nhân có thể do sources.list của apt bi lỗi hay do thiếu tập tin Packages?
~
Logging to syslog cannot be set up.
2009-06-13
Việc viết vào syslog không cấu hình được
~
%prog [options] find %prog [options] cleanup [CRUFT]... %prog [options] ignore [CRUFT]... %prog [options] unignore [CRUFT]... %prog finds and removes cruft from your system. Cruft is anything that shouldn't be on the system, but is. Stretching the definition, it is also things that should be on the system, but aren't.
2009-06-13
%prog [options] find %prog [options] cleanup [CRUFT]... %prog [options] ignore [CRUFT]... %prog [options] unignore [CRUFT]... %prog tìm và loại bỏ những gói tin CRUFT khỏi hệ thống. Những gói CRUFT là những gói tin bất kỳ không nên có trong hệ thống mà lại có mặt. Nếu mở rộng ý nghĩa của CRUFT, nõ cũng có thể chỉ dẫn các gói tin nên có trong hệ thống mà lại thiếu. nó vẫn trở lên hữu ích trên hệ thống của bạn.
1.
Are you sure you want to clean your system?
2010-09-03
Bạn có chắc là muốn làm sạch hệ thống của bạn hay không?
3.
<b>Software packages to remove: %(packages)s</b>.
2010-09-03
<b>Gói phần mềm sẽ bỏ ra: %(packages)s</b>.
4.
Removing packages that are still in use can cause errors.
2010-09-03
Bỏ những gói phần mềm đang dùng có dẫn đến các lỗi.
6.
Non-package items to remove: %(others)s.
2010-09-03
Những phần mềm ngoài các gói sẽ bỏ ra: %(others)s.
7.
System clean up could not complete. Be sure no other package manager such as Synaptic or Update Manager is running.
2010-09-03
Việc làm sạch hệ thống không hoàn thành được. Bạn vui lòng kiểm tra không có một phần mềm quản lý các gói phần mềm khác, như Synaptic hoặc Trình Quản lý Cập nhật (Update Manager) đang chạy.
8.
System clean up failure
2010-09-03
Làm sạch hệ thống đã thất bại
12.
Size: %(bytes)s
2010-09-03
Kích cỡ: %(bytes)s
13.
Processing %(cruft)s
2010-09-03
Đang xử lý %(cruft)s
14.
Computer Janitor
2009-06-13
Trình giám sát máy tính Computer Janitor
15.
Find and remove cruft from your system. Cruft is anything that shouldn't be on your system, but is. Stretching the definition, cruft is also things that should be on your system but aren't.
2010-09-03
Tìm và loại bỏ các gói phần mềm không còn dùng ra khỏi hệ thống. Các gói phần mềm vô ích (cruft) là những gói phần mềm mà lẽ ra không nên có trong hệ thống, mà lại có mặt. Nói rộng hơn, các gói phần mềm cruft cũng chỉ các gói phần mềm lẽ ra phải có trong hệ thống, nhưng lại không có mặt.
16.
Computer Janitor %(version)s
2010-09-03
Computer Janitor %(version)s
17.
Find and display all cruft found on your system.
2010-09-03
Tìm và hiển thị tất cả các gói phần mềm vô ích cho hệ thống.
18.
Display a detailed explanation for each piece of cruft found.
2010-09-03
Giải thích chi tiết mỗi gói phần mềm vô ích cho hệ thống đã được tìm ra.
19.
Find and display only the ignored cruft.
2010-09-03
Chỉ tìm và hiển thị những gói phần mềm vô ích đã bị bỏ qua.
20.
Find and display only the removable cruft.
2010-09-03
Chỉ tìm và hiển thị những gói phần mềm vô ích có thể bỏ ra.
21.
Display only the package names. Do not use with -v.
2010-09-03
Chỉ hiển thị tên những gói phần mềm. Đừng dùng với thông số -v.
22.
Ignore a piece of cruft so that it is not cleaned up.
2010-09-03
Bỏ qua một gói phần mềm vô ích để giữ nó trong hệ thống.
23.
The name of the cruft to ignore.
2010-09-03
Tên của gói phần mềm vô ích cần bỏ qua.
24.
Unignore a piece of cruft so that it will be cleaned up.
2010-09-03
Không bỏ qua một gói phần mềm vô ích để xoá nó khỏi hệ thống.
25.
The name of the cruft to unignore.
2010-09-03
Tên gói phần mềm cần cho thoát tình trạng bỏ qua.
26.
Remove the selected cruft from the system.
2010-09-03
Loại bỏ gói phần mềm vô ích đã được chọn ra khỏi hệ thống.
27.
Clean up all unignored cruft.
2010-09-03
Xoá tất cả các gói vô ích đã không bỏ qua.
28.
Provide more details on what's being cleaned.
2010-09-03
Cung cấp thêm chi tiết về các gói đang bị loại bỏ khỏi hệ thống.
29.
The name of the cruft to clean up. Do not use if specifying --all.
2010-09-03
Tến của gói vô ích cần loại bỏ. Đừng dùng nếu đã dùng thông số --all.
33.
Copyright 2008, 2009, 2010 Canonical Ltd. Icon Copyright 2008 Marco Rodrigues
2010-09-03
Giấy bản quyền của 2008, 2009, 2010 Canonical Ltd. Icon Copyright 2008 Marco Rodrigues
36.
Other
2010-04-05
Khác
37.
Packages
2010-04-05
Gói
41.
This application helps you find and remove software packages you might not need anymore. It also suggests configuration changes that might benefit you.
2009-06-13
Ứng dụng này giúp bạn tìm và loại bỏ các gói phần mềm bạn có thể không cần dùng đến nữa. Một số thay đổi cho cấu hình sẽ được đề xuất theo hướng tích cực.
47.
Clean up a system so it's more like a freshly installed one
2009-06-13
Thu dọn hệ thống cho nó giống vừa mới được cài
49.
Package was installed because another package required it, but now nothing requires it anymore.
2009-06-13
Gói tin đã được cài do một gói tin khác đã yêu cầu, nhưng hiện tại nó không còn cần thiết.
51.
User %s needs to be added to the admin group.
2009-06-13
Người sử dụng %s cần được bổ sung vào nhóm quản trị.
52.
File was left on the disk by dpkg as part of its configuration file handling. If your computer works fine, you can remove it. You may want to compare it with the actual configuration file (the one without the .dpkg-old or .dpkg-new suffix). If unsure, don't remove the file.
2009-06-13
Tập tin đã được trình dpkg để lại trong quá trình tạo ra tập tin cấu hình. Nếu máy tính của bạn đang chạy tốt, bạn có thể loại bỏ tập tin đó. bạn có thể so sánh nó với tập tin cấu hình đang dùng (tên không có đoạn cuối theo kiểu .dpkg-old hoặc .dpkg-new). Nếu bạn không biết rõ, bạn đừng lọai bỏ tập tin này.
53.
The 'relatime' mount option is missing for filesystem mounted at %s
2009-06-13
Không có tùy biến 'relatime' khi đã gắn hệ thống tập tin tại %s
55.
Remove landscape-client stub
2010-04-05
Loại bỏ landscape-client stub