Translations by Phan Trọng Khanh

Phan Trọng Khanh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
~
computer-janitor must be run as root, sorry.
2009-10-01
Xin lỗi, bộ dọn dẹp máy tính cần chạy với quyền quản trị
~
Size: %s.
2009-10-01
Kích cỡ: %s
~
You have chosen to <b>remove %d software packages.</b> Removing packages that are still needed can cause errors.
2009-10-01
Bạn vừa chọn <b>gỡ %d gói phần mềm.</b> Gỡ các gói vẫn còn sử dụng có thể gây ra lỗi.
~
Copyright 2008, 2009 Canonical Ltd. Icon Copyright 2008 Marco Rodrigues
2009-10-01
Copyright 2008, 2009 Canonical Ltd. Icon Copyright 2008 Marco Rodrigues
~
Are you sure you want to clean up?
2009-10-01
Bạn có chắc muốn dọn dẹp?
~
Pretending to post-cleanup: %s
2009-10-01
Thực hiện các hoạt động tạm thời sau quá trình dọn dẹp: %s
~
Post-cleanup: %s
2009-10-01
Hoạt động sau quá trình dọn dẹp: %s
~
Could not clean up properly
2009-10-01
Quá trình dọn không thể diễn ra thực sự
~
Removing cruft: %s
2009-10-01
Đang loại bỏ các gói rác: %s
~
computer-janitor must be run as root, sorry.
2009-10-01
Xin lỗi, Bộ dọn dẹp máy tính cần chạy với quyền quản trị
~
You must run computer-janitor-gtk as root. Sorry.
2009-10-01
Xin lỗi. Bạn cần chạy computer-janitor-gtk dưới quyền quản trị.
~
Pretending to remove cruft: %s
2009-10-01
Loại bỏ tạm thời các gói rác: %s
~
Analyzing system...
2009-10-01
Phân tích hệ thống...
2.
Clean up
2009-10-01
Dọn sạch
5.
Remove packages
2009-10-01
Gỡ bỏ gói
9.
Package will be <b>removed</b>.
2009-10-01
Gói sẽ bị <b>gỡ bỏ</b>.
10.
Package will be <b>installed</b>.
2009-10-01
Gói sẽ được <b>cài đặt</b>.
11.
File will be <b>removed</b>.
2009-10-01
Tệp sẽ bị <b>gỡ bỏ</b>.
14.
Computer Janitor
2009-10-01
Trình dọn dẹp máy tính
31.
removable
2009-10-01
có thể di chuyển
32.
Cleaning up...
2009-10-01
Đang làm sạch...
34.
Did not find anything to clean up.
2009-10-01
Không tìm thấy gì để dọn dẹp.
35.
Launchpad page
2009-10-01
Trang Launchpad
38.
Show previously ignored
2009-10-01
Hiển thị đã bỏ qua trước đây
39.
Sort by name
2009-10-01
Xếp theo tên
40.
Sort by size
2009-10-01
Xếp theo kích thước
42.
You can close the program now.
2009-10-01
Bây giờ bạn có thể đóng chương trình.
43.
_Do selected tasks
2009-10-01
_Thực hiện những việc đã chọn
44.
_File
2009-10-01
_Tệp
45.
_Help
2009-10-01
_Trợ giúp
46.
_View
2009-10-01
_Xem
50.
User is missing from admin group.
2009-10-01
Người dùng không thuộc nhóm quản trị viên
52.
File was left on the disk by dpkg as part of its configuration file handling. If your computer works fine, you can remove it. You may want to compare it with the actual configuration file (the one without the .dpkg-old or .dpkg-new suffix). If unsure, don't remove the file.
2009-10-01
Tập tin đã được trình dpkg để lại trong quá trình tạo ra tập tin cấu hình. Nếu máy tính của bạn đang chạy tốt, bạn có thể loại bỏ tập tin đó. Bạn có thể so sánh nó với tập tin cấu hình đang dùng (tên không có đoạn cuối theo kiểu .dpkg-old hoặc .dpkg-new). Nếu bạn không biết rõ, bạn đừng loại bỏ tập tin này.
53.
The 'relatime' mount option is missing for filesystem mounted at %s
2009-10-01
Không có tùy chọn 'realtime' của lệnh mount cho hệ thống tệp tin được gắn tại %s
54.
The '/dev/scd0' device should be '/dev/cdrom' in fstab.
2009-10-01
Thiết bị '/dev/scd0' phải là '/dev/cdrom' trong tập tin fstab.
56.
Package is no longer supported: it is no longer in the package archive. (It may also have been installed from an unofficial archive that is no longer available. In that case you may want to keep it.)
2009-10-01
Gói không còn hỗ trợ: nó không còn trong danh sách gói của kho lưu. (Nó cũng có thể đã được cài từ một nguồn kho phần mềm không chính thức và không còn họat động nữa. Nếu đúng như vậy, bạn có thể muốn giữ nó.)