Translations by huanctv

huanctv has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
~
You must run computer-janitor-gtk as root. Sorry.
2009-06-10
Xin lỗi, bạn cần chạy computer-janitor-gtk dưới quyền root.
~
Do you want to continue?
2009-06-10
Bạn có muốn tiếp tục không?
~
Root access required.
2009-06-10
Yêu cầu quyền truy cập root
~
Ignored: %s
2009-06-10
Bị bỏ qua: %s
~
computer-janitor must be run as root, sorry.
2009-06-10
Xin lỗi, Giám sát viên máy tính cần chạy với quyền root
~
Store state of each piece of cruft in FILE. (Default is %default).
2009-06-10
Lưu lại tình trạng các gói rác bị loại bỏ trong TẬP TIN. (Mặc định là %default).
~
Unknown command: %s
2009-06-10
Lệnh không hiểu: %s
~
Unknown cruft: %s
2009-06-10
Gói rác không xác định: %s
~
Essential package %s is missing. There may be problems with apt sources.list or Packages files may be missing?
2009-06-10
Gói thiết yếu %s bị lỗi. Nguyên nhân có thể do apt sources.list hay các tập tin Package bị lỗi chăng?
~
Logging to syslog cannot be set up.
2009-06-10
Việc đăng kí tới syslog không thực hiện được.
~
Running application, with:
2009-06-10
Chạy ứng dụng với:
~
%prog [options] find %prog [options] cleanup [CRUFT]... %prog [options] ignore [CRUFT]... %prog [options] unignore [CRUFT]... %prog finds and removes cruft from your system. Cruft is anything that shouldn't be on the system, but is. Stretching the definition, it is also things that should be on the system, but aren't.
2009-06-10
%prog [options] find %prog [options] cleanup [CRUFT]... %prog [options] ignore [CRUFT]... %prog [options] unignore [CRUFT]... %prog tìm và loại bỏ những gói tin không cần thiết (rác) trên hệ thống. Những gói tin rác bị loại bỏ có thể không cần thiết vì đã qua sử dụng. Trong một số trường hợp khác, nó vẫn trở lên hữu ích trên hệ thống của bạn.
~
Make the 'cleanup' command remove all packages, if none are given on the command line.
2009-06-10
Thực hiện lệnh 'cleanup' để loại bỏ toàn bộ các gói.
~
Don't actually remove anything, just pretend to do so. This is useful for testing stuff.
2009-06-10
Đừng loại bỏ thực sự mọi thứ, chỉ là có ý định làm như vậy. Điều này sẽ hữu ích cho việc kiểm tra hoạt động.
14.
Computer Janitor
2009-06-10
Computer Janitor
30.
ignored
2009-06-10
bị bỏ qua
41.
This application helps you find and remove software packages you might not need anymore. It also suggests configuration changes that might benefit you.
2009-06-10
Ứng dụng này giúp bạn tìm và loại bỏ các gói phần mềm có thể không cần thiết. Một số cấu hình sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.
47.
Clean up a system so it's more like a freshly installed one
2009-06-10
Thu dọn hệ thống và làm nó trở lên như vừa mới được cài
48.
NFS is being used, so the nfs-common package needs to be installed.
2009-06-10
NFS đang được sử dụng, vì vậy cần phải cài thêm gói nfs-common
49.
Package was installed because another package required it, but now nothing requires it anymore.
2009-06-10
Gói tin đã được cài do có gói tin khác yêu cầu, nhưng hiện tại thì nó không cần thiết.
50.
User is missing from admin group.
2009-06-10
Tài khoản người sử dụng có gì đó không thuộc nhóm quản trị.
51.
User %s needs to be added to the admin group.
2009-06-10
Người sử dụng %s cần được kết nạp vào nhóm quản trị.