Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

110 of 155 results
1.
This is not a genuine %s package
TRANS: %s is the name of the operating system
Đây không phải là gói %s chuẩn
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:87
2.
You have some obsolete package versions installed. Please upgrade the following packages and check if the problem still occurs:

%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bạn có vài gói phiên bản cũ. Vui lòng nâng cấp những gói sau và kiểu tra nếu lỗi vẫn xuất hiện:

%s
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:166 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:166
3.
The program crashed on an assertion failure, but the message could not be retrieved. Apport does not support reporting these crashes.
Chương trình bị treo bởi một lỗi xác nhận, nhưng không nhận được thông điệp trả về. Trình báo lỗi không thể hỗ trợ báo cáo về lỗi này.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:112
4.
unknown program
chương trình không xác định
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:299 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:299
5.
Sorry, the program "%s" closed unexpectedly
Xin lỗi, chương trình "%s" đã kết thúc bất ngờ
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:300 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:300
6.
Problem in %s
Vấn đề trong %s
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:302 ../apport/ui.py:1417 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:302 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1417
7.
Your computer does not have enough free memory to automatically analyze the problem and send a report to the developers.
Máy tính của bạn không đủ bộ nhớ trống để tự động phân tích vấn đề và gửi báo cáo tới các nhà phát triển.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:303 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:303
8.
Invalid problem report
Báo cáo vấn đề không hợp lệ
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:358 ../apport/ui.py:366 ../apport/ui.py:503 ../apport/ui.py:506 ../apport/ui.py:711 ../apport/ui.py:1223 ../apport/ui.py:1389 ../apport/ui.py:1393 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:358 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:366 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:503 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:506 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:711 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1223 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1389 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1393
9.
The report belongs to a package that is not installed.
package does not exist
Báo cáo thuộc về một gói chưa được cài đặt.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:1051 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1051
10.
This problem report is damaged and cannot be processed.
Báo cáo vấn đề này bị hỏng và không thể được thực hiện
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../apport/ui.py:1123 ../apport/ui.py:1180 ../apport/ui.py:1395 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1123 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1180 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1395
110 of 155 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyễn Anh, Ngô Huy Hoàng, Phan Trọng Khanh, Vu Do Quynh, ngo hong cuong.