Translations by Cao Minh Tu

Cao Minh Tu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 50 results
~
Scan, copy and fax images
2010-08-25
Quét, sao chụp và fax các hình ảnh
7.
Advanced Desktop Effects Settings (ccsm)
2010-08-12
Tùy chỉnh hiệu ứng mặt bàn nâng cao (ccsm)
3652.
GTK Slash'EM
2010-08-26
GTK Slash'EM (trò chơi)
3653.
Super Lotsa Added Stuff Hack - Extended Magic (GTK)
2010-08-26
Super Lotsa Added Stuff Hack - Extended Magic (GTK)
3654.
SDL Slash'EM
2010-08-26
SDL Slash'EM
3655.
Super Lotsa Added Stuff Hack - Extended Magic (SDL)
2010-08-26
Super Lotsa Added Stuff Hack - Extended Magic (SDL)
3656.
Super Lotsa Added Stuff Hack - Extended Magic (X11)
2010-08-26
Super Lotsa Added Stuff Hack - Extended Magic (X11)
3657.
X Slash'EM
2010-08-26
X Slash'EM
3658.
3D Slicer
2010-08-26
3D Slicer
3659.
Start 3D Slicer
2010-08-26
Khởi động 3D Slicer
3679.
Snes9x
2010-08-26
Snes9x
3680.
Super NES Emulator
2010-08-26
Trình giả lập Super Nintendo Entertainment System (SNES)
3701.
SooperLooper
2010-08-26
SooperLooper
3714.
Sound Sampler
2010-08-26
Trình lấy mẫu âm thanh
3715.
Specimen
2010-08-26
Specimen
3716.
Be notified of everything
2010-08-26
Được thông báo về mọi thứ
3718.
2.4 GHz spectrum analysis using the Wi-Spy hardware device
2010-08-26
Phân tích phổ 2.4 GHz sử dụng thiết bị phần cứng Wi-Spy
3758.
StroQ
2010-08-26
StroQ
3759.
StroQ, a Polarium/Chokkan Hitofude clone
2010-08-26
StroQ, bản sao của Polarium/Chokkan Hitofude
3771.
Photorealistic Rendering Engine
2010-08-26
Máy vẽ ảnh như thật
3772.
Sunflow
2010-08-26
Sunflow
3779.
Aven Cave Surveying Tool
2010-08-26
Công cụ khảo sát hang động Aven
3780.
Visualise cave surveys
2010-08-26
Hiển thị các khảo sát hang động
2010-08-26
Hiển thị các bản khảo sát hang động
3781.
Enter cave survey data for Survex
2010-08-26
Nhập dữ liệu khảo sát hang động cho Survex
3782.
SvxEdit Cave Survey Data Editor
2010-08-26
Trình soạn thảo dữ liệu khảo sát hang động SvxEdit
3796.
Up to date
2010-08-26
Cập nhật đầy đủ
3805.
A system-wide linux profiler
2010-08-26
Bộ giám sát toàn hệ thống linux
3806.
Sysprof Profiler
2010-08-26
Bộ giám sát Sysprof
3935.
Transmission
2010-08-25
Sự chuyển giao
3964.
Tumiki Fighters
2010-08-25
Các chiến binh Tumiki
3968.
Tux Commander
2010-08-25
Sỹ quan Tux
3987.
Tile World
2010-08-25
Thế giới mảnh ghép
4030.
Identify possible genotypes for unknowns
2010-08-25
Xác định các kiểu di truyền có thể cho những loại chưa biết
4041.
The Ur-Quan Masters
2010-08-25
Các bậc thầy Ur-Quan
4098.
VLC media player
2010-08-25
Trình chơi đa phương tiện VLC
4128.
Perform calculation, analyze information and manage lists in spreadsheets using Zoho web services.
2010-08-25
Thực hiện tính toán, phân tích thông tin và quản lý danh sách trong bảng tính bằng dịch vụ mạng Zoho.
4129.
Zoho Webservice Spreadsheet
2010-08-25
Dịch vụ bảng tính mạng Zoho
4130.
Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web pages using Zoho web services.
2010-08-25
Tạo và chỉnh sửa các trình diễn cho phim đèn chiếu, hội nghị và trang mạng bằng dịch vụ mạng Zoho.
4131.
Zoho Webservice Presentation
2010-08-25
Bài thuyết trình Dịch vụ mạng Zoho
4132.
Create and edit text and graphics in letters, reports, documents and Web pages using Zoho web services.
2010-08-25
Tạo và chỉnh sửa văn bản và đồ họa trong thư, báo cáo, tài liệu và trang mạng bằng dịch vụ mạng Zoho.
4133.
Zoho Webservice Word Processor
2010-08-25
Trình xử lý văn bản của Dịch vụ mạng Zoho
4157.
Network traffic analyzer
2010-08-25
Trình phân tích giao thông mạng
4168.
Amateur radio weak signal communications
2010-08-25
Liên lạc radio nghiệp dư tín hiệu yếu
4183.
simulation of the ancient calculator (plain X version)
2010-08-25
Mô phỏng máy tính bỏ túi kiểu cổ (phiên bản X đơn giản)
4197.
Get rid of those Wingdows Viruses!
2010-08-25
Thoát khỏi bọn virus Windows!
4303.
digital oscilloscope
2010-08-25
Dao động ký số
4306.
Take handwritten notes
2010-08-25
Nhận ghi chú viết tay
4308.
Jot down notes for later
2010-08-25
Ghi chú nhanh để dùng lại sau
4326.
Clone of Scorched Earth
2010-08-25
Bản sao của Scorched Earth