Translations by Petr Písař

Petr Písař has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1871 results
~
-L FILE FILE exists and is a symbolic link (same as -h) -N FILE FILE exists and has been modified since it was last read -O FILE FILE exists and is owned by the effective user ID -p FILE FILE exists and is a named pipe -r FILE FILE exists and read permission is granted -s FILE FILE exists and has a size greater than zero
2020-07-29
-L SOUBOR SOUBOR existuje a je symbolický odkaz (stejné jako -h) -N SOUBOR SOUBOR existuje a od posledního čtení byl změněn -O SOUBOR SOUBOR existuje a je vlastněn aktuálním efektivním UID -p SOUBOR SOUBOR existuje a je pojmenovaná roura -r SOUBOR SOUBOR existuje a je čitelný -s SOUBOR SOUBOR existuje a má délku větší než nula
~
Print user and group information for each specified USER, or (when USER omitted) for the current user.
2020-07-29
Vypíše údaje o uživateli a skupině každého zadaného UŽIVATELE nebo (je-li UŽIVATEL vynechán) aktuálního uživatele.
~
--ignore-signal[=SIG] set handling of SIG signals(s) to do nothing
2020-07-29
--ignore-signal[=SIGNÁL] nastaví obsluhu SIGNÁLŮ na nic nedělání
~
if=FILE read from FILE instead of stdin iflag=FLAGS read as per the comma separated symbol list obs=BYTES write BYTES bytes at a time (default: 512) of=FILE write to FILE instead of stdout oflag=FLAGS write as per the comma separated symbol list seek=N skip N obs-sized blocks at start of output skip=N skip N ibs-sized blocks at start of input status=LEVEL The LEVEL of information to print to stderr; 'none' suppresses everything but error messages, 'noxfer' suppresses the final transfer statistics, 'progress' shows periodic transfer statistics
2020-07-29
if=SOUBOR čte ze souboru SOUBOR místo ze stdin iflag=PŘÍZNAKY způsob čtení. PŘÍZNAKY je seznam čárkou oddělených příznaků obs=BAJTŮ zapisuje BAJTŮ bajtů najednou (implicitně: 512) of=SOUBOR zapisuje do SOUBOR místo do stdout oflag=PŘÍZNAKY způsob zápisu. PŘÍZNAKY je seznam čárkou oddělených příznaků seek=N přeskočí prvních N výstupních bloků velikosti „obs“ skip=N přeskočí prvních N vstupních bloků velikosti „ibs“ status=ÚROVEŇ ÚROVEŇ údajů, které se budou vypisovat na chybový výstup: „none“ potlačí vše kromě chybových zpráv „noxfer“ potlačí výslednou statistiku o přenosu dat, „progress“ ukazuje průběžnou statistiku o přenosu dat
~
N and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. Each CONV symbol may be:
2020-07-29
Hodnoty N a BAJTŮ mohou mít následující násobné přípony: c=1, w=2, b=512, kB=1000, K=1024, MB=1000*1000, M=1024*1024, xM=M, GB=1000*1000*1000, G=1024*1024*1024 a tak dále pro T, P, E, Z, Y. Též lze použít binární předpony: KiB=K, MiB=M a tak dále. Každá dílčí konverze v seznamu KONVERZÍ může být:
~
The --cached MODE argument can be; always, never, or default. `always` will use cached attributes if available, while `never` will try to synchronize with the latest attributes, and `default` will leave it up to the underlying file system.
2020-07-29
Argument REŽIM přepínače --cached může být: always, never nebo default. „always“ použije zapamatovaný atribut, je-li dostupný, zatímco „never“ se pokusí sesynchronizovat s nejnovějším atributem a „default“ rozhodnutí ponechá na použitém souborovém systému.
~
The sums are computed as described in %s. When checking, the input should be a former output of this program. The default mode is to print a line with checksum, a space, a character indicating input mode ('*' for binary, ' ' for text or where binary is insignificant), and name for each FILE. Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.
2020-07-29
Součty jsou počítány podle popisu v %s. Při testování by vstup měl být dřívějším výstupem tohoto programu. Výchozí režim je výpis jednoho řádku pro každý SOUBOR. Formát řádku je kontrolní součet, mezera, znak značící vstupní režim („*“ pro binární, „ “ pro textový nebo kde binární nemá význam) a jméno SOUBORU. Poznámka: Na GNU systémech není rozdílu mezi binárním a textovým režimem.
~
-S sort by file size, largest first --sort=WORD sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X) --time=WORD change the default of using modification times; access time (-u): atime, access, use; change time (-c): ctime, status; birth time: birth, creation; with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
2020-07-29
-S výstup seřadí podle délky souborů, největší první --sort=SLOVO výstup seřadí podle SLOVA: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X) --time=SLOVO použije jiný čas než čas změny obsahu: čas přístupu (-u): atime, uaccess, use čas změny metadat (-c): ctime, status čas vytvoření: birth, creation; s -l SLOVO určuje, který čas bude vypsán, se --sort=time, řadí podle SLOVA (nejnovější první)
~
--indicator-style=WORD append indicator with style WORD to entry names: none (default), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F) -i, --inode print the index number of each file -I, --ignore=PATTERN do not list implied entries matching shell PATTERN
2019-02-23
--indicator-style=STYL k názvům souborů přidává indikátory ve STYLU: none (implicitně žádný), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F) -i, --inode ke každému souboru vypíše číslo jeho i-uzlu -I, --ignore=VZOR nevypisuje implikované soubory vyhovující shellovému VZORU
~
-k, --kibibytes default to 1024-byte blocks for disk usage; used only with -s and per directory totals
2019-02-23
-k, --kibibytes u zaplnění disku použije 1024bajtové bloky; použije se pouze s -s a souhrny u adresářů
~
--time-style=TIME_STYLE time/date format with -l; see TIME_STYLE below
2019-02-23
--time-style=STYL_ČASU formát času/data pro -l; vizte STYL_ČASU níže
~
Default options are: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6 CC are two delimiter characters used to construct logical page delimiters; a missing second character implies ':'.
2019-02-23
Výchozí parametry jsou: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -sTAB -v1 -w6 CC jsou dva znaky, které jsou použity k oddělování logických stránek. Není-li zadán druhý znak, použije se „:“.
~
-q, --hide-control-chars print ? instead of nongraphic characters --show-control-chars show nongraphic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and output is a terminal) -Q, --quote-name enclose entry names in double quotes --quoting-style=WORD use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)
2019-02-23
-q, --hide-control-chars vypíše „?“ místo negrafických znaků --show-control-chars vypíše negrafické znaky tak jak jsou (výchozí, jestliže program není „ls“ a výstup není na terminál) -Q, --quote-name vloží názvy souborů do uvozovek --quoting-style=ZPŮSOB použije způsob citování ZPŮSOB pro jména souborů: literal (doslovný), locale (lokalizovaný), shell, shell-always (vždy shell), shell-escape (escapovaný shell), shell-escape-always (vždy escapovaný shell), c, escape; (přebije proměnnou prostředí QUOTING_STYLE)
~
--block-size=SIZE with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
2019-02-23
--block-size=VELIKOST spolu s -l vypisuje velikosti v násobcích VELIKOSTI, např. „--block-size=M“; popis formátu VELIKOSTI je uveden níže
~
-z, --zero end each output line with NUL, not newline, and disable file name escaping
2019-02-23
-z, --zero každý výstupní řádek zakončí znakem NUL namísto znakem nového řádku a vypne escapování názvů souborů
~
-B, --ignore-backups do not list implied entries ending with ~ -c with -lt: sort by, and show, ctime (time of last modification of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
2019-02-23
-B, --ignore-backups nevypisuje soubory končící na ~ -c s -lt: řadí podle ctime a vypisuje ctime (čas poslední změny i-uzlových informací); s -l: vypisuje ctime, řadí podle názvu souboru; jinak: řadí podle ctime, vypisuje od nejnovějších
~
-l, --length digest length in bits; must not exceed the maximum for the blake2 algorithm and must be a multiple of 8
2018-01-18
-l, --length délka otisku v bitech. Nesmí překročit maximum algoritmu blake2 a musí být násobkem 8
~
%n a newline %N nanoseconds (000000000..999999999) %p locale's equivalent of either AM or PM; blank if not known %P like %p, but lower case %q quarter of year (1..4) %r locale's 12-hour clock time (e.g., 11:11:04 PM) %R 24-hour hour and minute; same as %H:%M %s seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC
2018-01-18
%n nový řádek %N nanosekundy (000000000..999999999) %p řetězec odpovídající anglickým AM a PM podle lokalizace; prázdný pokud není známo %P jako %p, ale malými písmeny %q čtvrtletí (1..4) %r čas, 12-hodinový podle lokalizace (např. 11:11:04) %R hodiny a minuty v 24h cyklu; stejné jako %H:%M %s počet sekund od 00:00:00 1. 1. 1970 UTC
~
-e, --canonicalize-existing all components of the path must exist -m, --canonicalize-missing no path components need exist or be a directory -L, --logical resolve '..' components before symlinks -P, --physical resolve symlinks as encountered (default) -q, --quiet suppress most error messages --relative-to=DIR print the resolved path relative to DIR --relative-base=DIR print absolute paths unless paths below DIR -s, --strip, --no-symlinks don't expand symlinks -z, --zero end each output line with NUL, not newline
2018-01-18
-e, --canonicalize-existing všechny části cesty musí existovat -m, --canonicalize-missing žádná část cesty nemusí existovat nebo být adresářem -L, --logical část „..“ se vyhodnotí přes symbolickými odkazy -P, --physical symbolické odkazy se vyhodnocuji v původním pořadí (výchozí) -q, --quiet potlačí většinu chybových hlášek --relative-to=ADRESÁŘ cestu vyhodnotí vzhledem k ADRESÁŘI --relative-base=ADRESÁŘ vypíše absolutní cestu, nekončí-li pod ADRESÁŘEM -s, --strip, --no-symlinks nevyhodnocuje symbolické odkazy -z, --zero zakončí každý výstupní řádek znakem NUL namísto nového řádku
~
-t, --tabs=LIST use comma separated list of tab positions
2018-01-18
-t, --tabs=SEZNAM použije čárkami oddělený seznam pozicí tabelátorů
~
--hyperlink[=WHEN] hyperlink file names; WHEN can be 'always' (default if omitted), 'auto', or 'never'
2018-01-18
--hyperlink[=KDY] hyperodkazy z názvů souborů; KDY může být „always“' (vždy, výchozí chování), „auto“ nebo „never“ (nikdy)
~
maximum digest length for %s is %<PRIuMAX> bits
2018-01-18
maximální délka otisku pro %s je %<PRIuMAX> bitů
~
%<PRIuMAX> bytes (%s) copied, %s, %s
2018-01-18
%<PRIuMAX> bajtů (%s) zkopírováno, %s, %s
~
--total output a summary
2018-01-18
--total vypíše souhrn
~
%<PRIuMAX> bytes (%s, %s) copied, %s, %s
2018-01-18
%<PRIuMAX> bajtů (%s, %s) zkopírováno, %s, %s
~
%<PRIuMAX> byte copied, %s, %s
%<PRIuMAX> bytes copied, %s, %s
2018-01-18
%<PRIuMAX> bajt zkopírován, %s, %s
%<PRIuMAX> bajty zkopírovány, %s, %s
%'<PRIuMAX> bajtů zkopírováno, %s, %s
~
-b, --binary read in binary mode
2016-02-18
-b, --binary čte v binárním módu
~
The following five options are useful only when verifying checksums: --ignore-missing don't fail or report status for missing files --quiet don't print OK for each successfully verified file --status don't output anything, status code shows success --strict exit non-zero for improperly formatted checksum lines -w, --warn warn about improperly formatted checksum lines
2016-02-18
Následujících pět přepínačů je užitečných pouze při ověřování kontrolních součtů: --ignore-missing neselže ani nehlásí stav u chybějících souborů --quiet nevypisuje OK u každého úspěšně ověřeného souboru --status nevypisuje nic, úspěšnost značí návratový kód --strict vrátí nenulový kód při chybně formátovaném řádku součtu -w, --warn upozorňuje na chybně formátované řádky součtů
~
-u with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest first -U do not sort; list entries in directory order -v natural sort of (version) numbers within text
2016-02-18
-u s -lt seřadí podle a vypíše čas posledního přístupu; s -l vypíše tento čas, ale seřadí podle názvů souborů, nejnovější první; -U neřadí, soubory budou vypsány v takovém pořadí, v jakém jsou v adresáři uloženy -v přirozené řazení (verzovacích) čísel v textu
~
-w, --width=COLS set output width to COLS. 0 means no limit -x list entries by lines instead of by columns -X sort alphabetically by entry extension -Z, --context print any security context of each file -1 list one file per line. Avoid '\n' with -q or -b
2016-02-18
-w, --width=SLOUPCŮ nastaví šířku výstupu, 0 znamená bez omezení -x jména souborů vypíše po řádcích místo po sloupcích -X výstup seřadí abecedně podle přípon souborů -Z, --context vypíše pro každý soubor jakýkoliv bezpečnostní kontext -1 vypíše jeden soubor na jeden řádek; „\n“ lze předejít pomocí -q nebo -b
~
Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input, writing to standard output. -c, -C, --complement use the complement of SET1 -d, --delete delete characters in SET1, do not translate -s, --squeeze-repeats replace each sequence of a repeated character that is listed in the last specified SET, with a single occurrence of that character -t, --truncate-set1 first truncate SET1 to length of SET2
2016-02-18
Nahrazuje, sráží a/nebo maže znaky ze standardního vstupu, výsledek zapisuje na standardní výstup. -c, -C, --complement použije doplněk MNOŽINY1 -d, --delete pouze maže znaky z MNOŽINY1, nenahrazuje -s, --squeeze-repeats nahradí každou posloupnost opakujících se znaků, který je uveden v poslední zadané MNOŽINĚ, a to pouze s jediným výskytem dotyčného znaku -t, --truncate-set1 napřed zkrátí MNOŽINU1 na délku MNOŽINY2
~
Summarize disk usage of the set of FILEs, recursively for directories.
2016-02-18
Sčítá diskový prostor zabraný množinou SOUBORŮ, pro adresáře rekurzivně.
~
-r use BSD sum algorithm, use 1K blocks -s, --sysv use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks
2016-02-18
-r použije BSD algoritmus a bloky po 1 K -s, --sysv použije System V algoritmus a bloky po 512 bajtech
~
-C list entries by columns --color[=WHEN] colorize the output; WHEN can be 'always' (default if omitted), 'auto', or 'never'; more info below -d, --directory list directories themselves, not their contents -D, --dired generate output designed for Emacs' dired mode
2016-02-18
-C vypisuje položky ve sloupcích --color[=KDY] obarví výstup; KDY smí být „always“ (vždy, výchozí hodnota), „auto“ nebo „never“ (nikdy), podrobnosti níže -d, --directory vypíše názvy adresářů místo jejich obsahu -D, --dired generuje výstup formátovaný pro Emacsový mód „dired“
~
-a FILENUM also print unpairable lines from file FILENUM, where FILENUM is 1 or 2, corresponding to FILE1 or FILE2 -e EMPTY replace missing input fields with EMPTY
2016-02-18
-a STRANA rovněž vypíše nepárové řádky ze souboru číslo STRANA, kde STRANA je 1 nebo 2 pro SOUBOR1 nebo SOUBOR2 -e VYPLŇ nahradí chybějící vstupní položky VÝPLNÍ
~
Usage: %s [OPTION]... [FILE]... Print or check %s (%d-bit) checksums.
2016-02-18
Použití: %s [PŘEPÍNAČ]… [SOUBOR]… Vypíše nebo zkontroluje %s (%dbitové) kontrolní součty.
~
Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is specified. A word is a non-zero-length sequence of characters delimited by white space.
2016-02-18
Ke každému SOUBORU vypíše počet nových řádků, slov a bajtů. Bude-li zadán více než jeden SOUBOR, vypíše i celkové údaje. Slovo je neprázdná posloupnost znaků oddělená bílým místem.
~
--groups=G_LIST specify supplementary groups as g1,g2,..,gN
2016-02-18
--groups=SEZNAM_SKUPIN určuje doplňkové skupiny jako s1,s2,…,sN
~
MODE determines behavior with write errors on the outputs: 'warn' diagnose errors writing to any output 'warn-nopipe' diagnose errors writing to any output not a pipe 'exit' exit on error writing to any output 'exit-nopipe' exit on error writing to any output not a pipe The default MODE for the -p option is 'warn-nopipe'. The default operation when --output-error is not specified, is to exit immediately on error writing to a pipe, and diagnose errors writing to non pipe outputs.
2016-02-18
REŽIM určuje chování při chybách zápisu do výstupů: „warn“ oznámí chyby, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu „warn-nopipe“ oznámí chyby, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu kromě roury „exit“ skončí při chybě, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu „exit-nopipe“ skončí při chybě, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu kromě roury Výchozí REŽIM s přepínačem -p je „warn-nopipe“. Výchozí chování, nebyl-li zadán přepínač --output-error, je okamžitě skončit při chybě zápisu do roury a oznámit chyby, nezapisuje-li do rour.
~
--userspec=USER:GROUP specify user and group (ID or name) to use
2016-02-18
--userspec=UŽIVATEL:SKUPINA určuje uživatele a skupinu (ID nebo jméno), které se použijí
~
if=FILE read from FILE instead of stdin iflag=FLAGS read as per the comma separated symbol list obs=BYTES write BYTES bytes at a time (default: 512) of=FILE write to FILE instead of stdout oflag=FLAGS write as per the comma separated symbol list seek=N skip N obs-sized blocks at start of output skip=N skip N ibs-sized blocks at start of input status=LEVEL The LEVEL of information to print to stderr; 'none' suppresses everything but error messages, 'noxfer' suppresses the final transfer statistics, 'progress' shows periodic transfer statistics
2016-02-18
if=SOUBOR čte ze souboru SOUBOR místo ze stdin iflag=PŘÍZNAKY způsob čtení. PŘÍZNAKY je seznam čárkou oddělených příznaků obs=BAJTŮ zapisuje BAJTŮ bajtů najednou (implicitně: 512) of=SOUBOR zapisuje do SOUBOR místo do stdout oflag=PŘÍZNAKY způsob zápisu. PŘÍZNAKY je seznam čárkou oddělených příznaků seek=N přeskočí prvních N výstupních bloků velikosti „obs“ skip=N přeskočí prvních N vstupních bloků velikosti „ibs“ status=ÚROVEŇ ÚROVEŇ údajů, které se budou vypisovat na chybový výstup: „none“ potlačí vše kromě chybových zpráv „noxfer“ potlačí výslednou statistiku o přenosu dat, „progress“ potlačí průběžnou statistiku o přenosu dat
~
Each PATTERN may be: INTEGER copy up to but not including specified line number /REGEXP/[OFFSET] copy up to but not including a matching line %REGEXP%[OFFSET] skip to, but not including a matching line {INTEGER} repeat the previous pattern specified number of times {*} repeat the previous pattern as many times as possible A line OFFSET is a required '+' or '-' followed by a positive integer.
2016-02-18
Každý VZOREK může být: CELÉ_ČÍSLO kopíruje vše až do řádku tohoto čísla, ale bez něj /REGVÝR/[POSUN] kopíruje vše do řádku odpovídajícího regulárnímu výrazu, ale bez něj %%REGVÝR%%[POSUN] přeskočí vše až do řádku odpovídajícího regulárnímu výrazu, ale bez něj {CELÉ_ČÍSLO} opakuje předešlý vzorek tolikrát, kolikrát je zde uvedeno {*} opakuje předešlý vzorek tolikrát, kolikrát je to možné POSUN musí začínat „+“ nebo „-“ následovaným celým kladným číslem.
~
-b, --binary read in binary mode (default unless reading tty stdin)
2016-02-18
-b, --binary čte v binárním módu (výchozí, pokud nečte standardní vstup terminálu)
~
--field=FIELDS replace the numbers in these input fields (default=1) see FIELDS below
2016-02-18
--field=POLOŽKY nahradí čísla v těchto položkách vstupu (výchozí je 1), vizte POLOŽKY níže
~
memory exhausted by output buffer of size %<PRIuMAX> bytes (%s)
2016-02-18
paměť vyčerpána výstupním bufferem o velikosti %'<PRIuMAX> bajtů (%s)
~
memory exhausted by input buffer of size %<PRIuMAX> bytes (%s)
2016-02-18
paměť vyčerpána vstupním bufferem o velikosti %'<PRIuMAX> bajtů (%s)
~
Translation occurs if -d is not given and both SET1 and SET2 appear. -t may be used only when translating. SET2 is extended to length of SET1 by repeating its last character as necessary. Excess characters of SET2 are ignored. Only [:lower:] and [:upper:] are guaranteed to expand in ascending order; used in SET2 while translating, they may only be used in pairs to specify case conversion. -s uses the last specified SET, and occurs after translation or deletion.
2016-02-18
Nahrazení nastane, jestliže není zadán přepínač -d a jsou zadány obě množiny. -t může být použito pouze při nahrazování. V případě potřeby je MNOŽINA2 rozšířena na délku MNOŽINY1 opakováním posledního znaku. Přebytečné znaky MNOŽINY2 jsou ignorovány. Pouze u [:lower:] a [:upper:] je zaručeno, že budou rozepsány vzestupně; při použití v MNOŽINĚ2 při nahrazování mohou být používány pouze v párech pro změnu velikosti písmen. -s používá poslední uvedenou MNOŽINU a vyskytuje se až po nahrazení nebo mazání.
~
Delete FILE(s) if --remove (-u) is specified. The default is not to remove the files because it is common to operate on device files like /dev/hda, and those files usually should not be removed. The optional HOW parameter indicates how to remove a directory entry: 'unlink' => use a standard unlink call. 'wipe' => also first obfuscate bytes in the name. 'wipesync' => also sync each obfuscated byte to disk. The default mode is 'wipesync', but note it can be expensive.
2016-02-18
Je-li zadáno --remove (-u), SOUBOR(Y) smaže. Výchozí chování je nemazat soubory, protože je běžné zpracovávat zařízení jako /dev/hda a tyto soubory se obvykle nemažou. Volitelný parametr JAK určuje, jak smazat položku adresáře: „unlink“ → použije se standardní volání unlink. „wipe“ → rovněž nejprve znečitelní bajty v názvu. „wipesync“ → rovněž synchronizuje každý znečitelněný bajt na disk. Výchozí režim je „wipesync“, avšak mějte na paměti, že je náročný.
~
--skip-chdir do not change working directory to %s
2016-02-18
--skip-chdir nezmění pracovní adresář na %s
~
Print checksum and block counts for each FILE.
2016-02-18
Vypíše kontrolní součet a počet bajtů každého SOUBORU.