Translations by Wojciech Kotwica

Wojciech Kotwica has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 181 results
~
Wrote HTML-ized index to `%s'.
2006-05-04
Zapisano indeks w postaci HTML-u w `%s'.
~
No matches on pattern `%s'.
2006-05-04
Brak pasujących do wzorca `%s'.
~
Error writing to `%s': %s
2006-05-04
Błąd podczas zapisu do `%s': %s
~
Removed `%s'.
2006-05-04
Usunięto `%s'.
~
Symlinks not supported, skipping symlink `%s'.
2006-05-04
Dowiązania symboliczne nie są obsługiwane, pomijanie symb. dowiązania `%s'.
~
Skipping directory `%s'.
2006-05-04
Pomijanie katalogu `%s'.
~
Not descending to `%s' as it is excluded/not-included.
2006-05-04
Bez wchodzenia do `%s', ponieważ jest on wyłączony/nie-włączony.
~
%s: %s:%d: warning: "%s" token appears before any machine name
2006-05-04
%s: %s:%d: ostrzeżenie: element (token) "%s" pojawia się przed każdą nazwą komputera
~
Unsupported scheme
2006-05-04
Nieobsługiwany schemat
~
Using `%s' as listing tmp file.
2006-05-04
Użycie `%s' jako tymczasowego pliku dla listy.
~
%s received, redirecting output to `%s'.
2006-05-04
%s pobrano, przekierowanie wyjścia do `%s'.
~
Remote file no newer than local file `%s' -- not retrieving.
2006-05-04
Plik po stronie serwera nie jest nowszy niż lokalny `%s' -- bez pobierania.
~
No such file or directory `%s'.
2006-05-04
Nie ma pliku ani katalogu `%s'.
~
Symlinks not supported, skipping symlink `%s'.
2006-05-04
Dowiązania symboliczne nie są obsługiwane, pomijanie symb. dowiązania `%s'.
~
Invalid dot style specification `%s'; leaving unchanged.
2006-05-04
Nieprawidłowa specyfikacja stylu wizualizacji `%s'; pozostawiono bez zmian.
~
Remote file is newer than local file `%s' -- retrieving.
2006-05-04
Plik po stronie serwera jest nowszy niż lokalny `%s' -- pobieranie.
~
Wrote HTML-ized index to `%s'.
2006-05-04
Zapisano indeks w postaci HTML-u w `%s'.
~
Output will be written to `%s'.
2006-05-04
Wyjście zostanie zapisane do `%s'.
~
Rejecting `%s'.
2006-05-04
Odrzucanie `%s'.
~
Server file no newer than local file `%s' -- not retrieving.
2006-05-04
Plik po stronie serwera nie nowszy niż plik lokalny `%s' -- bez pobierania.
~
Error closing `%s': %s
2006-05-04
Błąd podczas zamykania `%s': %s
~
Failed to unlink symlink `%s': %s
2006-05-04
Nie udało się usunąć dowiązania symbolicznego `%s': %s
~
Symlinks not supported, skipping symlink `%s'.
2006-05-04
Dowiązania symboliczne nie są obsługiwane, pomijanie symb. dowiązania `%s'.
~
%s: %s: Invalid value `%s'.
2006-05-04
%s: %s: Nieprawidłowa wartość `%s'.
~
%s: Warning: Both system and user wgetrc point to `%s'.
2006-05-04
%s: Ostrzeżenie: Zarówno wgetrc systemowy jak i użytkownika wskazują na `%s'.
~
Unable to delete `%s': %s
2006-05-04
Nie udało się usunąć `%s': %s
~
%s: %s: Invalid time period `%s'
2006-05-04
%s: %s: Nieprawidłowa wartość okresu czasu `%s'.
~
%s: %s: Invalid progress type `%s'.
2006-05-04
%s: %s: Nieprawidłowy typ wskaźnika postępu `%s'.
~
%s: %s: Invalid header `%s'.
2006-05-04
%s: %s: Nieprawidłowy nagłówek `%s'.
~
No such file `%s'.
2006-05-04
Nie ma pliku `%s'.
~
Cannot write to `%s' (%s).
2006-05-04
Nie można zapisać do `%s' (%s).
~
%s: %s: Invalid byte value `%s'
2006-05-04
%s: %s: Nieprawidłowa wartość bajtu `%s'.
~
%s: %s: Invalid number `%s'.
2006-05-04
%s: %s: Niewłaściwa liczba `%s'.
~
Wrote HTML-ized index to `%s'.
2006-05-04
Zapisano indeks w postaci HTML-u w `%s'.
~
Cannot open cookies file `%s': %s
2006-05-04
Nie można otworzyć pliku ciasteczek `%s': %s
~
No such directory `%s'.
2006-05-04
Nie ma katalogu `%s'.
2.
%s: option `%s' is ambiguous
2006-05-04
%s: opcja `%s` jest niejednoznaczna
3.
%s: option `--%s' doesn't allow an argument
2006-05-04
%s: opcja `--%s' nie przyjmuje argumentów
2006-05-04
%s: opcja `--%s' nie przyjmuje argumentów
2006-05-04
%s: opcja `--%s' nie przyjmuje argumentów
4.
%s: option `%c%s' doesn't allow an argument
2006-05-04
%s: opcja `%c%s' nie przyjmuje argumentów
2006-05-04
%s: opcja `%c%s' nie przyjmuje argumentów
2006-05-04
%s: opcja `%c%s' nie przyjmuje argumentów
5.
%s: option `%s' requires an argument
2006-05-04
%s: opcja `%s' wymaga argumentu
2006-05-04
%s: opcja `%s' wymaga argumentu
2006-05-04
%s: opcja `%s' wymaga argumentu
6.
%s: unrecognized option `--%s'
2006-05-04
%s: nierozpoznana opcja `--%s'
2006-05-04
%s: nierozpoznana opcja `--%s'
2006-05-04
%s: nierozpoznana opcja `--%s'
7.
%s: unrecognized option `%c%s'
2006-05-04
%s: nierozpoznana opcja `%c%s'