Translations by Jakub Bogusz

Jakub Bogusz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 314 results
~
%s: certificate common name `%s' doesn't match requested host name `%s'.
2008-08-21
%s: nazwa w certyfikacie `%s' nie pasuje do żądanej nazwy hosta `%s'.
~
-i, --input-file=FILE download URLs found in FILE.
2008-08-21
-i, --input-file=PLIK wczytuje URL-e z PLIKu.
~
Wrote HTML-ized index to `%s'.
2008-08-21
Zapisano indeks w postaci HTML-a w `%s'.
~
%s: unable to resolve bind address `%s'; disabling bind.
2008-08-21
%s: nie można rozwiązać adresu bind `%s': wyłączenie bind.
~
File `%s' already there; not retrieving.
2008-08-21
Plik `%s' już istnieje, bez pobierania.
~
Wrote HTML-ized index to `%s' [%s].
2008-08-21
Zapisano indeks w postaci HTML-a w `%s' [%s].
~
%s: cannot verify %s's certificate, issued by `%s':
2008-08-21
%s: błąd kontroli certyfikatu dla %s, wystawionego przez `%s':
~
POST data file `%s' missing: %s
2008-08-21
Brak pliku danych POST `%s': %s
~
-k, --convert-links make links in downloaded HTML point to local files.
2008-08-21
-k, --convert-links konwertuje odnośniki bezwzględne na względne.
~
%s (%s) - `%s' saved [%s/%s]
2008-08-21
%s (%s) - zapisano `%s' [%s/%s]
~
Symlinks not supported, skipping symlink `%s'.
2008-08-21
Dowiązania symboliczne nie są obsługiwane, pomijanie dowiązania `%s'.
~
-E, --html-extension save HTML documents with `.html' extension.
2008-08-21
-E, --html-extension zapisuje dokumenty HTML z rozszerzeniem `.html'.
~
Saving to: `%s'
2008-08-21
Zapis do: `%s'
~
-B, --base=URL prepends URL to relative links in -F -i file.
2008-08-21
-B, --base=URL poprzedza URL-em odnośniki względne z pliku -F -i.
~
%s: Invalid --execute command `%s'
2008-08-21
%s: Nieprawidłowe polecenie --execute `%s'`
~
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
2008-08-21
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
~
--auth-no-challenge Send Basic HTTP authentication information without first waiting for the server's challenge.
2008-08-21
--auth-no-challenge wysyła dane prostego uwierzytelnienia HTTP bez oczekiwania na wywołanie ze strony serwera
~
%s: Unknown command `%s' in %s at line %d.
2008-08-21
%s: Nieznane polecenie `%s' w %s w linii %d.
~
%s: %s: Invalid boolean `%s'; use `on' or `off'.
2008-08-21
%s: %s: Nieprawidłowa wartość `%s'; proszę podać on lub off.
~
%s: %s: Invalid restriction `%s', use [unix|windows],[lowercase|uppercase],[nocontrol].
2008-08-21
%s: %s: Nieprawidłowe ograniczenie `%s', użyj [unix|windows],[lowercase|uppercase],[nocontrol].
~
%s: unable to resolve host address `%s'
2008-08-21
%s: nie udało się rozwiązać adresu hosta `%s'
~
%s (%s) - `%s' saved [%s]
2008-08-21
%s (%s) - zapisano `%s' [%s]
~
--preserve-permissions preserve remote file permissions.
2008-08-21
--preserve-permissions zachowuje uprawnienia pliku zdalnego.
1.
Unknown system error
2009-12-12
Nieznany błąd systemowy
3.
%s: option `--%s' doesn't allow an argument
2008-08-21
%s: opcja `--%s' nie może mieć argumentów
4.
%s: option `%c%s' doesn't allow an argument
2008-08-21
%s: opcja `%c%s' nie może mieć argumentów
5.
%s: option `%s' requires an argument
2008-08-21
%s: opcja `%s' musi mieć argument
6.
%s: unrecognized option `--%s'
2008-08-21
%s: nieznana opcja `--%s'
7.
%s: unrecognized option `%c%s'
2008-08-21
%s: nieznana opcja `%c%s'
8.
%s: illegal option -- %c
2008-08-21
%s: niewłaściwa opcja -- %c
9.
%s: invalid option -- %c
2008-08-21
%s: błędna opcja -- %c
10.
%s: option requires an argument -- %c
2008-08-21
%s: opcja musi mieć argument -- %c
12.
%s: option `-W %s' doesn't allow an argument
2008-08-21
%s: opcja `-W %s' nie może mieć argumentów
13.
`
2009-12-12
`
14.
'
2009-12-12
'
15.
memory exhausted
2009-12-12
pamięć wyczerpana
16.
%s: unable to resolve bind address %s; disabling bind.
2009-12-12
%s: nie można rozwiązać adresu bind `%s': wyłączenie bind.
21.
%s: unable to resolve host address %s
2009-12-12
%s: nie udało się rozwiązać adresu hosta %s
22.
Converted %d files in %s seconds.
2008-08-21
Przekonwertowano %d plików w %s sekund.
26.
Unable to delete %s: %s
2009-12-12
Nie udało się usunąć %s: %s
29.
Cookie coming from %s attempted to set domain to %s
2008-08-21
Ciasteczko pochodzące z %s próbowało ustawić domenę na %s
30.
Cannot open cookies file %s: %s
2009-12-12
Nie można otworzyć pliku ciasteczek %s: %s
31.
Error writing to %s: %s
2009-12-12
Błąd podczas zapisu do %s: %s
32.
Error closing %s: %s
2009-12-12
Błąd podczas zamykania %s: %s
42.
, %s (%s) remaining
2008-08-21
, %s (%s) pozostało
43.
, %s remaining
2008-08-21
, %s pozostało
55.
Unknown type `%c', closing control connection.
2008-08-21
Nieznany typ `%c', zamykanie połączenia sterującego.
58.
No such directory %s.
2009-12-12
Nie ma katalogu %s.
62.
couldn't connect to %s port %d: %s
2008-08-21
nie udało się połączyć z %s:%d: %s
66.
File %s exists.
2009-12-12
Plik %s istnieje.