Translations by Mateusz Adamowski

Mateusz Adamowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
~
-B, --base=URL prepends URL to relative links in -F -i file.
2006-05-11
-B, --base=URL dopisuje URL na początku odsyłaczy z plików z -F -i.
~
%s: %s: Invalid boolean `%s'; use `on' or `off'.
2006-05-11
%s: %s: Niewłaściwa wartość boolowska '%s'; używaj 'on' na tak lub 'off' na nie.
~
%s: Unknown command `%s' in %s at line %d.
2006-05-11
%s: Nieznane polecenie '%s' w %s w linii %d.
~
%s (%s) - `%s' saved [%s/%s]
2006-05-11
%s (%s) - `%s' zachowano [%s/%s]
~
%s (%s) - `%s' saved [%s]
2006-05-11
%s (%s) - '%s' zachowany [%s]
~
Wrote HTML-ized index to `%s' [%s].
2006-05-11
Zapisano HTML-owy indeks do "%s" [%s].
85.
The sizes do not match (local %s) -- retrieving.
2006-05-11
Rozmiary nie zgadzają się (lokalny: %s) -- pobieranie.
113.
Temporary failure in name resolution
2006-05-11
Chwilowy błąd w sprawdzaniu nazwy
116.
failed: No IPv4/IPv6 addresses for host.
2006-05-11
nieudane: Brak adresów IPv4/IPv6 dla hosta.
119.
%s: Invalid URL %s: %s
2006-05-11
%s: Niepoprawny URL %s: %s
124.
Reusing existing connection to %s:%d.
2006-05-11
Ponowne używanie połączenia z %s:%d.
125.
Failed reading proxy response: %s
2006-05-11
Zawiodło odczytywanie odpowiedzi serwera proxy: %s
126.
Proxy tunneling failed: %s
2006-05-11
Tunelowanie przez proxy zawiodło: %s
152.
The sizes do not match (local %s) -- retrieving.
2006-05-11
Rozmiary nie zgadzają się (lokalnie: %s) -- pobierania.
161.
%s (%s) - Connection closed at byte %s.
2006-05-11
%s (%s) - Połączenie zamknięte w bajcie %s.
162.
%s (%s) - Read error at byte %s (%s).
2006-05-11
%s (%s) - Błąd odczytu w bajcie %s (%s).
163.
%s (%s) - Read error at byte %s/%s (%s).
2006-05-11
%s (%s) - Błąd odczytu w bajcie %s/%s (%s).
190.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
2006-05-11
Argumenty wymagane przez długie opcje są wymagane również przez opcje krótkie.
191.
Startup:
2006-05-11
Autostart:
192.
-V, --version display the version of Wget and exit.
2006-05-11
-V, --version wyświetla wersję Wgeta i wychodzi.
193.
-h, --help print this help.
2006-05-11
-h, --help wyświetla tę pomoc.
194.
-b, --background go to background after startup.
2006-05-11
-b, --background przechodzi w tło po uruchomieniu.
195.
-e, --execute=COMMAND execute a `.wgetrc'-style command.
2006-05-11
-e, --execute=POLECENIE wykonaj jako polecenie w stylu '.wgetrc'
197.
-o, --output-file=FILE log messages to FILE.
2006-05-11
-o, --output-file=PLIK rejestruj komunikaty do PLIKU.
198.
-a, --append-output=FILE append messages to FILE.
2006-05-11
-a, --append-output=FILE dopisz komunikaty na końcu PLIKU.
199.
-d, --debug print lots of debugging information.
2006-05-11
-d, --debug wyświetla dużo informacji do debugowania.
201.
-q, --quiet quiet (no output).
2006-05-11
-q, --quiet tryb cichy (bez wyświetlania komunikatów)
202.
-v, --verbose be verbose (this is the default).
2006-05-11
-v, --verbose bądź gadatliwy (to jest domyślne).
203.
-nv, --no-verbose turn off verboseness, without being quiet.
2006-05-11
-nv, --no-verbose wyłącz gadatliwość, jednak bez bycia cichym
207.
Download:
2006-05-11
Pobierz:
208.
-t, --tries=NUMBER set number of retries to NUMBER (0 unlimits).
2006-05-11
-t, --tries=LICZBA ustala liczbę prób powtórzeń na LICZBĘ (0 wyłącza limit).
216.
--spider don't download anything.
2006-05-11
--spider nie pobieraj niczego
339.
File `%s' already there; not retrieving.
2006-05-11
Plik "%s" już tu jest; nie pobieram.