Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 329 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dự án tài liệu cho Ubuntu)
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows-C.omf:6(creator) windows/C/windows-C.omf:7(maintainer)
2.
If you have been using Windows
Nếu như bạn đã sử dụng Windows từ trước
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows-C.omf:8(title) windows/C/windows.xml:15(title)
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Giữ chỗ.
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Tác giả và Giấy phép
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tài liệu này được Nhóm tài liệu Ubuntu cập nhật (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Xem danh sách những người tham gia tại<ulink url="../../libs/C/contributors.xml">đây</ulink>
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu này được phân phối dưới giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn có thể tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải thiện nguồn tài liệu hướng dẫn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép này. Mọi sản phẩm phát sinh phải được phát hành theo giấy phép này.
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Tài liệu này được cung cấp với hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; kể cả sự đảm bảo ngầm định về TÍNH THƯƠNG MẠI hay PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ NHƯ ĐƯỢC ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG PHẦN MIỄN TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Bản sao của giấy phép này có ở: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Phương Võ on 2009-10-16
Located in windows/C/windows.xml:11(para)
110 of 329 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phương Võ.