Translations by Daniel Høyer Iversen

Daniel Høyer Iversen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
~
INTRO
2009-08-13
INTRO
~
Connecting
2009-08-13
Kobler opp
~
Information
2009-08-13
Informasjon
~
Wired
2009-08-13
Kablet
~
NetworkManager
2009-08-13
Nettverkshandtering
3.
2006-09-07
2007-12-19
2006-09-07
6.
This section provides information on using common Internet applications, such as web browsers and email clients.
2007-12-19
Denne seksjonen gir informasjon om bruk av vanlige Internettprogrammer, som f.eks. nettlesere og e-postklienter.
13.
Quickly install common plugins
2007-12-19
Enkelt installer vanlige programvaretillegg
14.
It is possible to install a whole set of commonly-used restricted plugins at once, by installing the <application>Ubuntu restricted extras</application> package.
2009-08-13
Det er mulig å installere et helt sett av vanlige begrensede programtillegg på en gang, ved å installere <application>Ubuntu restricted extras</application> pakken.
15.
<emphasis>Restricted plugins</emphasis> are those which cannot be distributed with Ubuntu because of legal issues surrounding their use in some countries. Check that you are allowed to use this software before installing it. See the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/licensing">Ubuntu website</ulink> for more information on restricted software.
2009-08-13
<emphasis>Begrenset programvaretillegg</emphasis> er program som ikke kan bli distribuert med Ubuntu på grunn av juridiske grunner, på grunn av bruken av disse i noen land. Sjekk etter om du har tillatelse til å bruke denne programvaren før du installerer den. Se <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/licensing">Ubuntu nettstedet</ulink> for mer informasjon om begrenset programvare.
18.
The following plugins and codecs are installed by the <application>Ubuntu restricted extras</application> package:
2009-08-13
De følgende programvaretilleggene vil bli installert av <application>Ubuntu restricted extras</application> pakken:
28.
sun-java6-plugin
2009-08-13
sun-java6-plugin
31.
Audio and video plugins
2009-08-13
Lyd- og videoprogramtillegg
44.
If you find that the size of text in Firefox is too small to read comfortably, you can increase the default font size.
2007-12-19
Hvis du synes at teksten i Firefox er for liten til å lese kan du gjøre standard fonten større.
47.
Text on web pages should immediately look larger. Press <guibutton>Close</guibutton>
2007-12-19
Teksten på nettsidene skal straks se større ut. Trykk på <guibutton>lukk</guibutton>
69.
To change your preferred email client to <application>Mozilla Thunderbird</application>:
2009-08-13
For å endre din forvalgte e-postklient til <application>Mozilla Thunderbird</application>:
70.
Choose <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem><guimenuitem>Preferred Applications</guimenuitem></menuchoice>
2009-08-13
Velg <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Brukervalg</guimenuitem><guimenuitem>Forvalgte programmer</guimenuitem></menuchoice>
73.
Instant Messaging
2007-12-19
Øyeblikksmelding
79.
Ekiga Softphone
2007-12-19
Ekiga softphone
83.
See the <ulink type="help" url="ghelp:ekiga">Ekiga Manual</ulink> for help on using Ekiga.
2009-08-13
Se <ulink type="help" url="ghelp:ekiga">Ekiga Manual</ulink> for hjelp om bruk av Ekiga.
84.
IRC instant messaging
2009-08-13
IRC lynmeldingstjeneste
116.
Design web pages
2009-08-13
Designe nettsider
120.
For more information, see the <ulink url="http://bluefish.openoffice.nl/">Bluefish website</ulink>.
2009-08-13
For mer informasjon, se <ulink url="http://bluefish.openoffice.nl/">Bluefish nettside</ulink>.
130.
If you have a network connection which is not working properly, you can use a few tools to help diagnose what the problem is.
2009-08-13
Hvis du har en nettverkstilkobling som ikke fungerer ordentlig, så kan du bruke noen verktøy for å diagonalisere problemet.
134.
Press <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice> to open a Terminal
2009-08-13
Trykk <menuchoice><guimenu>Programmer</guimenu><guimenuitem>Tilbehør</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice> for å åpne en Terminal
156.
Check for device recognition
2009-08-13
Sjekk for enhetsgjennkjennelse
171.
Check for a connection to the router
2009-08-13
Se etter en tilkobling til ruteren.
173.
If the ESSID for our router is shown there may be a problem with ACPI support. Boot the kernel with the <code>pci=noacpi</code> option.
2009-08-13
Hvis ESSID'en for vår ruter er vist kan det være et problem med ACPI-støtten. Start kjernen med <code>pci=noacpi</code>-alternativet.
180.
Check DNS
2009-08-13
Sjekk DNS
207.
To view computers on the network, open <menuchoice><guimenu>Places</guimenu><guimenuitem>Network</guimenuitem></menuchoice>.
2009-08-13
For å se andre maskiner i nettverket åpne <menuchoice><guimenu>Steder</guimenu><guimenuitem>Nettverk</guimenuitem></menuchoice>.
246.
Problems connecting to shared folders in Windows
2009-08-13
Problemer med å koble til deltemapper i Windows
263.
Modems
2009-08-13
Modemer
264.
Identifying your modem
2009-08-13
Identifiserer ditt modem
269.
gunzip -c scanModem.gz &gt; scanModem chmod +x scanModem sudo ./scanModem gedit Modem/ModemData.txt
2009-08-13
gunzip -c scanModem.gz &gt; scanModem chmod +x scanModem sudo ./scanModem gedit Modem/ModemData.txt
270.
A file containing information on the chipsets used by any detected modems should open. Print or save the information.
2009-08-13
En fil som inneholder informasjon om brikkesettet brukt av noen av gjenkjente modemene skal åpnes. Skriv ut eller lagre informasjonen.
274.
You will need to know the following information:
2009-08-13
Du må vite de følgende detaljene:
275.
ISP Phone Number; Username; Password; Domain Name Server (DNS) addresses.
2009-08-13
Internettleverandørens telefonnummer; Brukernavn; Passord; Domain Name Server (DNS) adresser.
287.
Click <guibutton>Close</guibutton>.
2009-08-13
Klikk på <guilabel>Lukk</guilabel>.
288.
Credits and License
2007-12-19
Takk til og lisens
289.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2009-08-13
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsytere</ulink>
290.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2007-12-19
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
291.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2007-12-19
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekode under vilkårene til denne lisensen. Alt arbeid basert på denne dokumentasjonen må utgis under denne lisensen.
293.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2009-08-13
Lisensen finner du her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
294.
2008
2009-08-13
2008
295.
Ubuntu Documentation Project
2009-08-13
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
296.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
2009-08-13
Canonical Ltd. og medlemmer av <placeholder-1/>
297.
The Ubuntu Documentation Project
2007-12-19
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
307.
FTP
2009-08-13
FTP
316.
SSH
2009-08-13
SSH
326.
WebDAV (HTTP)
2009-08-13
WebDAV (HTTP)