Translations by Erdenechimeg Myataviin

Erdenechimeg Myataviin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 69 results
~
Bogofilter will now start to learn what is spam, based on the messages you mark. To mark a message as spam, select <menuchoice><guimenu>Message</guimenu><guimenu>Mark As</guimenu><guimenu>Junk</guimenu></menuchoice>.
2009-09-23
Богошүүлтүүр нь таны тэмдгэлсэн зурвасууд дээр суурилаж яг одооноос эхлэж срам гэж юу бэ гэдэгийг ойлгож эхэлнэ. Зурвасуудыг спам гэж тэмдэглэхдээ, <menuchoice><guimenu>Зурвас</guimenu><guimenu>Тэмдэглэхдээ</guimenu><guimenu>Хэрэгцээгүй шуудан</guimenu></menuchoice> гэдгийг сонгоно.
~
Enable the junk mail filter by selecting <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenu>Preferences</guimenu><guimenu>Mail Preferences</guimenu><guimenu>Junk</guimenu><guimenu>Check incoming mail for junk</guimenu></menuchoice>.
2009-09-22
<menuchoice><guimenu>Засах</guimenu><guimenu>Илүү халиу</guimenu><guimenu>Илүү халиу мэйл</guimenu><guimenu>Хэрэгцээгүй мэйл</guimenu><guimenu>Хэрэгцээгүй мэйл ирж байгааг шалгах</guimenu></menuchoice> гэдгээр хэрэгцээгүй мэйлийн шүүлтүүрийг ажиллуулж өгнө.
~
Turn on the Bogofilter plugin by selecting <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenu>Plugins</guimenu></menuchoice>
2009-09-20
<menuchoice><guimenu>Засах</guimenu><guimenu>Залгаасууд</guimenu></menuchoice> сонгож Богофилтер залгаасыг ажиллуулах болно.
~
To return the text to its normal size, press <menuchoice><guimenuitem>View</guimenuitem><guimenuitem>Text Size</guimenuitem><guimenuitem>Normal</guimenuitem></menuchoice>.
2009-09-19
Бичвэрийг хэвийн хэмжээнд буцааж оруулахад <menuchoice><guimenuitem>Харах</guimenuitem><guimenuitem>Бичвэрийн хэмжээ</guimenuitem><guimenuitem>Энгийн</guimenuitem></menuchoice> -ийг дарна.
~
To temporarily increase the size of text on a web page, press <menuchoice><guimenuitem>View</guimenuitem><guimenuitem>Text Size</guimenuitem><guimenuitem>Increase</guimenuitem></menuchoice>. Alternatively, hold down the <keycap>Ctrl</keycap> key and scroll down with your mouse's scroll wheel, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo>.
2009-09-19
Вэб хуудсны бичвэрийн хэмжээг түр зуур ихэсгэхэд,<menuchoice><guimenuitem>Харах</guimenuitem><guimenuitem>Бичвэрийн хэмжээ</guimenuitem><guimenuitem>Ихэсгэх</guimenuitem></menuchoice>-ийг дарна. Өөрөөр <keycap>Ctrl</keycap> товчыг дарж байгаад өөрийнхөө хулганы өнхөрүүлэх дугуйг доош өнхрүүлж эсвэл <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> -ыг дарна.
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2009-09-18
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Үбүнтү Баримтжуулалтын Төсөл)
2.
Internet and Networks
2009-09-18
Интернэт ба Сүлжээ
3.
2006-09-07
2009-09-18
2006-09-07
4.
Connecting to and browsing the internet, and communicating over the internet using email and instant messaging.
2009-09-20
Интернэтэд холбогдож хөтчөөр гүйлгэн үзэх, ба интернэт ашиглаж э-мэйл болон агшин зуур зурвас бичгээр харилцана.
2009-09-18
Интернэтэд холбогдож хөтчөөр гүйлгэн үзэх, ба интернэт ашиглаж э-мэйл болон яаралтай зурвас бичгээр харилцана.
5.
Internet Applications
2009-09-18
Интернэт програмууд
6.
This section provides information on using common Internet applications, such as web browsers and email clients.
2009-09-18
Энэ бүлэг нь нийтлэг хэрэглэх вэб хөтөч ба э-мэйл клиентүүд гэх интернэтийн програмуудын мэдээллээр хангана.
7.
Web browsing with Firefox
2009-09-18
Галт үнэгээр вэбийг гүйлгэн харах
8.
The powerful and secure <application>Mozilla Firefox</application> web browser is included in Ubuntu. <application>Firefox</application> features tabbed browsing, pop-up blocking, built-in search, and live bookmarks. Also supported are popular plug-ins such as Java, Flash, and RealPlayer.
2009-09-18
Хүчтэй ба найдвартай <application>Мозиллагийн Галт үнэг</application> вэб хөтчийг Үбүнтүнд нэгтгэсэн. <application>Галт үнэг</application> нь таб-аар гүйлгэн үзүүлэх, ороод ирэх цонх(pop-up)ыг хаах, нэмэлт суулгалтын хайлттай ба амьд хавчуургийн хэрэгсэлүүдтэй. Мөн Жава, Флаш, РийлПлайяр зэрэг алдартай залгаас програмуудыг дэмжинэ.
9.
<application>Firefox</application> can be launched by clicking <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Firefox Web Browser</guimenuitem></menuchoice>.
2009-09-19
<application>Галт үнэг</application> нь <menuchoice><guimenu>Програмууд</guimenu><guisubmenu>Интернэт</guisubmenu><guimenuitem>Галт үнэг Вэб Хөтөч</guimenuitem></menuchoice> гэсэн товшилтоор ачаалагдана.
2009-09-18
<application>Галт үнэг</application> нь товшилтоор ачаалагдаж чадна<menuchoice><guimenu>Програмууд</guimenu><guisubmenu>Интернэт</guisubmenu><guimenuitem>Галт үнэг Вэб Хөтөч</guimenuitem></menuchoice>.
10.
Get addons for your Firefox
2009-09-19
Та Галт үнэгтээ нэмээс авах
2009-09-18
Та Галт үнэг дээрээ нэмэлт тоногийг авч болно.
11.
Addons extend Firefox's capabilities, such as automatically removing adverts or altering the behaviour of menus.
2009-09-19
Нэмээс гэх сурталчилгааг автоматаар хаях эсвэл цэсийн байдал төрхийг өөрчлөх програмууд Галт үнэгийн боломжийг өргөтгөнө.
12.
To view a list of currently-installed plugins in the <application>Firefox Web Browser</application> , open <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Firefox Web Browser</guimenuitem></menuchoice> and click <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Add-ons</guimenuitem></menuchoice>.
2009-09-19
To view a list of currently-installed plugins in the <application>Галт үнэг Вэб хөтөч</application>ид саяхан суулгасан залгаасуудын жагсаалтыг харахдаа , <menuchoice><guimenu>Програмууд</guimenu><guisubmenu>Интернэт</guisubmenu><guimenuitem>Галт үнэг Вэб хөтөч</guimenuitem></menuchoice>ийг нэмэх ба <menuchoice><guimenu>Хэрэгсэл</guimenu><guimenuitem>Нэмээсүүд</guimenuitem></menuchoice>ийг товших.
13.
Quickly install common plugins
2009-09-18
Нийтлэг залгаас програмуудыг хурдан суулгах
14.
It is possible to install a whole set of commonly-used restricted plugins at once, by installing the <application>Ubuntu restricted extras</application> package.
2009-09-19
Энд <application>Үбүнтүний хязгаарлагдмал нэмэлт</application> багцыг суулгах нэг үйлдлээр нийтлэг ашиглах хязгаарлагдмал залгаасуудыг бүгдийг цогцоор суулгах боломжтой байна.
15.
<emphasis>Restricted plugins</emphasis> are those which cannot be distributed with Ubuntu because of legal issues surrounding their use in some countries. Check that you are allowed to use this software before installing it. See the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/licensing">Ubuntu website</ulink> for more information on restricted software.
2009-09-19
<emphasis>Хязгаарлагдмал залгаасууд</emphasis> Үбүнтүнтэй хамт түгээгдэх боломгүй байх учир нь зарим улс орнуудад түүнийг ашиглах хууль зүйн асуудалтай байдаг. Та үүнийг сулгахаас өмнө энэ програм хангамжийг ашиглаж болох үгүйгээ шалгаж үз. Хязгаарлагдмал програм хангамжийн талаар <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/licensing">Үбүнтү вэб сайт</ulink>аас дэлгэрүүлэн үз.
18.
The following plugins and codecs are installed by the <application>Ubuntu restricted extras</application> package:
2009-09-19
Дараах залгаасууд ба код уншигчдыг <application>Үбүнтүний хязгаарлагдмал нэмэлт</application>ийн багцаар суулгана.
24.
gstreamer0.10-plugins-ugly
2009-09-19
gstreamer0.10-залгаасууд-аюултай
25.
gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse
2009-09-19
gstreamer0.10-залгаасууд-аюултай-олон хувилбарт
31.
Audio and video plugins
2009-09-19
Аудио ба ведио залгаасууд
32.
Many different multimedia formats are used on the Internet and you may find that you are unable to play some audio and video files without installing an appropriate plugin.
2009-09-19
Мультамедиагийн олон янзын хэлбэржилтүүд интернэтэд ашиглах ба зарим аудио болон ведиог зөв тохирсон залгаасыг суулгахгүйгээр ажиллуулж болохгүйг магадгүй та олж мэднэ.
33.
Quicktime, Real, WMV and many others are available.
2009-09-19
Quicktime, Real, WMV болон олон өөр програмууд байгаа.
37.
You are asked for a password, then the plugin is downloaded.
2009-09-19
Залгаасыг татаж авахын тулд танаас нууц үгийг асууж байна.
38.
Flash multimedia plugin
2009-09-19
Флайш мультимедиагийн залгаас
40.
Java browser plugin
2009-09-19
Хөтчийн Жава залгаас
41.
Some websites use small <application>Java</application> programs, which require a Java plugin to be installed in order to run.
2009-09-19
Зарим вэб сайтууд баг хэмжээний<application>жава</application> програмуудыг ашиглана, үүний тулд жава-г ажиллуулах залгаасыг суулгахыг шаардах болно.
43.
Changing the default font size
2009-09-19
Фонтын өгөгдмөл хэмжээн солих
44.
If you find that the size of text in Firefox is too small to read comfortably, you can increase the default font size.
2009-09-19
Хэрэв танд Галт үнэгээр бичвэрийг уншихад маш жижиг үсэгтэй санагдавал, та фонтын өгөгдмөл хэмжээг өсгөж болно.
45.
Press <menuchoice><guimenuitem>Edit</guimenuitem><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice> and select the <guilabel>Content</guilabel> tab
2009-09-19
Press <menuchoice><guimenuitem>Засах</guimenuitem><guimenuitem>Илүү халиу</guimenuitem></menuchoice> г дарах ба <guilabel>Агуулга</guilabel> таб-ыг сонгох
46.
Under <guilabel>Fonts &amp; Colors</guilabel>, change the <guilabel>Size</guilabel> to a larger number (around 20 tends to be quite comfortable to read)
2009-09-19
<guilabel>Фонт &amp; Өнгө</guilabel> гэдгийн доор, <guilabel>Хэмжээ</guilabel> н тоог их болгож солих ( 20 хэмжээгээр уншихад тохиромжтой байдаг)
47.
Text on web pages should immediately look larger. Press <guibutton>Close</guibutton>
2009-09-19
Вэб хуудсын бичвэр тэр дороо томоор харагдана. <guibutton>Хаах</guibutton>ыг дарах
51.
Send and receive emails
2009-09-19
Э-мэйлийг илгээх ба хүлээж авах
52.
Email is one of the most popular ways to communicate over the Internet. Ubuntu includes all of the tools that you need to send, receive and organize email messages.
2009-09-19
Э-мэйл нь Интернэтээр нэвтрэлцэх хамгийн алдартай аргын нэг юм. Үбүнтү таны э-мэйл зурвасыг илгээх, хүлээж авах ажиллагааг зохицуулахад хэрэгтэй бүх хэрэгсэлийг өөртөө агуулна
53.
The <application>Evolution</application> groupware suite is the default email client, and can handle all of your <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-mail">email</ulink>, <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-contact">contact lists</ulink>, <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-calendar-todo">tasks</ulink> and <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-calendar">calendar</ulink> needs. It also integrates with the <ulink type="help" url="ghelp:clock#clock-usage-calendar">panel clock</ulink>, giving you one-click access to your task list.
2009-09-20
<application>Хөгжил(эволюци)</application> багийн эд нь өгөгдмөл э-мэйлийн клиент бөгөөд таны <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-mail">э-мэйл</ulink>, <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-contact">холбоо харилцааны жагсаалт</ulink>, <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-calendar-todo">даалгавар</ulink> and <ulink type="help" url="ghelp:evolution#usage-calendar">хуанли</ulink> гэх хэрэгцээг бүгдийг зохицуулна. Энэ нь <ulink type="help" url="ghelp:clock#clock-usage-calendar">самбарын цаг</ulink>-тайгаар хэрэгжих, таны ганц товшилтоор таныг даалгаварын жагсаалтад оруулах болно.
54.
<application>Evolution</application> can be launched by pressing <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Internet</guimenuitem><guimenuitem>Evolution Mail</guimenuitem></menuchoice>.
2009-09-20
<application>Хөгжил(эволюци)</application> нь <menuchoice><guimenu>Програмууд</guimenu><guimenuitem>Интернэт</guimenuitem><guimenuitem>Эволюцийн шуудан</guimenuitem></menuchoice> даруулж байж гарч ирнэ.
55.
See the <ulink type="help" url="ghelp:evolution">Evolution manual</ulink> for help on how to use Evolution.
2009-09-20
Хөгжил(эволюци)ийг яаж хэрэглэх тусламжийг <ulink type="help" url="ghelp:evolution">Хөгжил(эволюци)ийн заавар</ulink>-аас үзнэ.
56.
Junk mail filtering
2009-09-19
Хэрэгцээгүй шуудангийн шүүлт
57.
Bogofilter classifies mail as junk mail (also known as <emphasis>spam</emphasis>) by analysing the message statistically, and can learn from selections made by the user. The technique is known as Bayesian filtering; you can find more details on this here:
2009-09-22
Богошүүлтүүр(Bogofilter) зурвасын статистикаар шинжилгээ хийж мэйлийн хэрэгцээгүй мэйл гэдгийг (<emphasis>спам</emphasis> гэсэн нэрээр) ангилахдаа, хэрэглэгчийн хийсэн сонголтоор таниж чадна. Энэ технологийг Баяашианы(Bayesian) шүүлтүүр гэх бөгөөд эндээс үүний тухай дэлгэрэнгүй олж мэднэ:
58.
http://www.paulgraham.com/spam.html
2009-09-20
http://www.paulgraham.com/spam.html
59.
http://www.paulgraham.com/better.html
2009-09-20
http://www.paulgraham.com/better.html
60.
Evolution can be automatically configured to use Bogofilter.
2009-09-20
Хөгжил(эволюци) нь Богофилтерийг хэрэглэхээр автоматаар зохицуулагдаж магад.
61.
<ulink url="apt:bogofilter">Install the <application>Bogofilter</application> package</ulink>.
2009-09-20
<ulink url="apt:bogofilter"><application>Богофилтер</application> багцийг суулгана</ulink>.
62.
Open <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Internet</guimenuitem><guimenuitem>Evolution Mail</guimenuitem></menuchoice>.
2009-09-20
<menuchoice><guimenu>Програмууд</guimenu><guimenuitem>Интернэт</guimenuitem><guimenuitem>Хөгжил(эволюци) шуудан</guimenuitem></menuchoice> нээх.