Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 184 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dự án tài liệu Ubuntu)
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
Located in hardware/C/hardware-C.omf:6(creator) hardware/C/hardware-C.omf:7(maintainer)
2.
Working with Hardware Devices
Đang làm việc với các Thiết bị Phần cứng
Translated and reviewed by blackrises on 2009-05-01
Located in hardware/C/hardware-C.omf:8(title) hardware/C/hardware.xml:19(title)
3.
2006-09-07
07-09-2006
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
Located in hardware/C/hardware-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Trình giữu chỗ.
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
Located in hardware/C/hardware-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Chứng chỉ và Giấy phép
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
Located in hardware/C/hardware.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tài liệu này được duy trì bởi Nhóm tài liệu Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Để xem danh sách các thành viên đóng góp, hãy vào <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">trang thành viên</ulink>
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-05-05
Located in hardware/C/hardware.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu nào được phân phối dưới giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by blackrises on 2009-03-31
Located in hardware/C/hardware.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn được quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải tiến các tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép. Tất cả các tài liệu dẫn xuất phải được phát hành theo giấy phép.
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
Located in hardware/C/hardware.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-03-08
Located in hardware/C/hardware.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Bản sao của giấy phép tại đây: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by blackrises on 2009-03-31
Located in hardware/C/hardware.xml:11(para)
110 of 184 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Hoàng Phương, Phạm Văn Đại, bautroibaola, blackrises, huanctv, maichithanh.