Translations by Ove Magnus Halkjær

Ove Magnus Halkjær has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
18.
This guide will make you familiar with basic GNU/Linux shell commands. It is not intended to be a complete guide to the command line, just an introduction to complement Ubuntu's graphical tools.
2008-04-10
Denne guiden vil gjøre deg kjent med grunnleggende GNU/Linux shell kommandoer. Den er ikke beregnet på å være en komplett guide til kommando linjen, bare en introduksjon til Ubuntus grafiske verktøy.
26.
The <command>cd</command> command changes directories. When you open a terminal you will be in your home directory. To move around the file system you will use <command>cd</command>.
2008-04-11
Med <command>cd</command> kommandoen navigerer du deg mellom mappene. Når du åpner et nytt terminal vindu vil du befinne deg i brukerens hjemmemappe (home mappen). For å navigere deg rundt i filsystemet benytter du <command>cd</command> kommandoen.
2008-04-10
Med <command>cd</command> kommandoen beveger du deg mellom mappene. Når du åpner et terminal-vindu vil du befinne deg i home-mappen. For å bevege deg rundt i filsystemet benytter du <command>cd</command> kommandoen.
29.
The <command>~</command> character represents the current user's home directory. As seen above, <command>cd ~</command> is equivalent to <command>cd /home/username/</command>. However, when running a command as root (using <command>sudo</command>, for example), <command>~</command> points instead to <filename class="directory">/root</filename>. When running a command with <command>sudo</command>, the full path to your home directory must be given.
2008-04-11
Skriver du <command>~</command> i terminalvinduet viser du til den aktuelle brukerens hjemmemappe. Som vist over, betyr <command>cd ~</command> det samme som <command>cd /home/username/</command>. Men hvis du skriver den samme kommandoen som root (eksempelvis skriver <command>sudo</command>), Peker <command>~</command> i stedet til <filename class="directory">/root</filename>. Utfører du en kommando med <command>sudo</command>, må du altså angi hele stien til din hjemmemappe.
32.
To navigate through multiple levels of directories at once, specify the full directory path that you want to go to. For example, type: <screen>cd /var/www</screen> to go directly to the <filename class="directory">/www</filename> subdirectory of <filename class="directory">/var/</filename>. As another example, type: <screen>cd ~/Desktop</screen> to move you to the <filename class="directory">Desktop</filename> subdirectory inside your home directory.
2008-04-11
For å navigere deg gjennom flere mappenivåer på en gang, skriver du hele stien til mappen du ønsker å gå til. Eksempelvis skriver du: <screen>cd /var/www</screen> for å gå direkte til <filename class="directory">/www</filename> som er en underkatalog til mappen <filename class="directory">/var/</filename>. Som et annet eksempel skriver du: <screen>cd ~/Desktop</screen> for å gå til <filename class="directory">Desktop</filename> , en underkatalog i din hjemmemappe.
34.
<application>GNOME Terminal</application> also displays this information in the title bar of its window.
2008-04-11
<application>GNOME Terminal</application> viser også følgende informasjon i tittelfeltet øverst i vinduet.
35.
The <command>pwd</command> command outputs which directory you are currently located in (<acronym>pwd</acronym> stands for <quote>print working directory</quote>). For example, typing <screen>pwd</screen> in the <filename class="directory">Desktop</filename> directory, will show <computeroutput>/home/username/Desktop</computeroutput>. <placeholder-1/>
2008-04-11
Kommandoen <command>pwd</command> forteller deg hvilken mappesti du befinner deg i (<acronym>pwd</acronym> står for <quote>print working directory</quote>). Skriver du for eksepel <screen>pwd</screen> i <filename class="directory">Desktop</filename> mappen, svarer terminalvinduet med: <computeroutput>/home/username/Desktop</computeroutput>. <placeholder-1/>
38.
Used with the <command>-l</command> options, <command>ls</command> outputs various other information alongside the filename, such as the current permissions on the file, and the file's owner.
2008-04-11
Brukt sammen med <command>-l</command> alternativet, skriver <command>ls</command> ut tilleggsinformasjon ved siden av filnavnet, blant annet eierskap til filen og tilgangsrettigheter.
44.
<command>rm</command> is used to delete files. <screen>rm foo</screen> deletes the file <filename>foo</filename> from the current directory.
2008-04-11
Kommandoen <command>rm</command> brukes til å slette filer. <screen>rm filnavn1</screen> sletter filen <filename>filnavn1</filename> fra gjeldende mappe.
47.
The <command>mkdir</command> command allows you to create directories. For example, typing: <screen>mkdir music</screen> will create a directory named <filename class="directory">music</filename> in the current directory.
2008-04-11
Kommandoen <command>mkdir</command> åpner for at du kan lage mapper. For eksempel vil det å skrive: <screen>mkdir musikk</screen> lage en undermappe som heter <filename class="directory">musikk</filename> i gjeldende mappe.
51.
free
2008-04-11
free
52.
The <command>free</command> command displays the amount of free and used memory in the system. <screen>free -m</screen> will give the information using megabytes, which is probably most useful for current computers.
2008-04-11
Kommandoen <command>free</command> viser hvor mye ledig og brukt minne som finnes på systemet. <screen>free -m</screen> gir informasjon i megabyte (MB), hvilket er mest nyttig for de fleste datamaskiner.
63.
Adding A New User
2008-04-11
Opprette en ny brukerkonto
65.
To assign a password for the new user use the <command>passwd</command> command: <screen>passwd newuser</screen>
2008-04-11
For å tildele et passord for den nye brukeren skriver du <command>passwd</command> kommandoen: <screen>passwd nybruker</screen>
66.
Finally, to assign the new user to the new group, type: <screen>adduser newuser newgroup</screen>
2008-04-11
Avslutningsvis, for å legge den nye brukeren til en ny gruppe, skriv: <screen>adduser nybruker nygruppe</screen>
67.
Options
2008-04-11
Tilleggsvalg
69.
Options can be grouped in clusters so <screen>ls -sh</screen> is exactly the same command as <screen>ls -s -h</screen> Most options have a long version, prefixed with two dashes instead of one, so even <screen>ls --size --human-readable</screen> is the same command.
2008-04-11
Tilleggsvalgene kan grupperes i klynger, slik at <screen>ls -sh</screen> utfører nøyaktig samme handling som <screen>ls -s -h</screen> De fleste tilleggvalg har også en langversjon med prefiksen to streker i stedet for det normale som er en strek. Så endog <screen>ls --size --human-readable</screen> er i dette tilfelle samme tilleggsvalg
70.
"Man" and getting help
2008-04-11
Taste "man" for å få hjelp
71.
<emphasis role="strong"><emphasis>command</emphasis> --help</emphasis> and <emphasis role="strong">man <emphasis>command</emphasis></emphasis> are the two most important tools at the command line.
2008-04-11
<emphasis role="strong"><emphasis>kommandoen</emphasis> --help</emphasis> og <emphasis role="strong">man <emphasis>command</emphasis></emphasis> er de to viktigste verktøyene i kommandolinjen.
72.
Virtually all commands understand the <emphasis role="strong">-h</emphasis> (or <emphasis role="strong">--help</emphasis>) option which will produce a short usage description of the command and it's options, then exit back to the command prompt. Type <screen>man -h</screen> or <screen>man --help</screen> to see this in action.
2008-04-11
Så godt som alle kommandoer forstår tilleggsvalget <emphasis role="strong">-h</emphasis> (alternativt <emphasis role="strong">--help</emphasis>) som vil få terminalvinduet til å svare med en kortfattet brukermanual for kommandoen og dens tilleggsvalg, for deretter å gå tilbake til kommandolinjen. Skriv <screen>man -h</screen> eller <screen>man --help</screen> for å teste ut dette.
74.
Move up and down the man file with the arrow keys, and quit back to the command prompt with <keycap>q</keycap>.
2008-04-11
Gå opp og ned i man-filen med piltastene, og avslutt og gå tilbake til kommandolinjen ved å trykke <keycap>q</keycap> som står for "quit".
75.
<screen>man man</screen> will bring up the manual entry for the <command>man</command> command, which is a good place to start.
2008-04-11
<screen>man man</screen> vil hente fram bruksanvisningen for <command>man</command>-kommandoen. Dette er et bra sted å begynne.
76.
<screen>man intro</screen> is especially useful - it displays the "Introduction to user commands" which is a well-written, fairly brief introduction to the Linux command line.
2008-04-11
<screen>man intro</screen> er spesielt nyttig. Den gir deg "Introduction to user commands", hvilket er en velskrevet, og oversiktlig introduksjon til Linuxs kommandolinje.
77.
There are also <command>info</command> pages, which are generally more in-depth than <command>man</command> pages. Try <screen>info info</screen> for the introduction to info pages.
2008-04-11
Også <command>info</command> -sider finnes. Disse går normalt mer i dybden enn <command>man</command> -sidene. Forsøk deg på disse sidene ved å taste <screen>info info</screen>. Du får opp introduksjonssidene.
79.
If you aren't sure which command or application you need to use, you can try searching the man files.
2008-04-11
Hvis du er usikker på hvilken kommando eller hvilket program du ønsker å bruke, kan du prøve et søk i <command>man</command> filene.
89.
Other Useful Things
2008-04-11
Andre tips
90.
Save on typing
2008-04-11
Unngå unødvendig skriving
94.
Takes you back to a more recent command.
2008-04-11
Tar deg tilbake til en nylig brukt kommando.
96.
When you have the command you want.
2008-04-11
Når du har kommandoen du ønsker.
98.
A very useful feature. It autocompletes any commands or filenames, if there's only one option, or else gives you a list of options.
2008-04-11
Et svært nyttig hjelpemiddel. Den fullfører kommandoer eller filnavn dersom det kun er ett alternativ. Ved flere valg gir den deg en liste over alternativer.
100.
The mouse won't work. Use the <keycap>Left/Right arrow</keycap> keys to move around the line.
2008-04-11
Musen vil virker ikke. Bruk <keycap>venstre/høyre piltasten</keycap> for å navigere rundt på linjen.
101.
When the cursor is where you want it in the line, typing <emphasis>inserts</emphasis> text, it doesn't overtype what's already there.
2008-04-11
Når markøren er der du ønsker den skal være i linjen, vil det å skrive <emphasis>inn i</emphasis> teksten, ikke medføre at den skriver over hva som allerede er der.
103.
Moves the cursor to the <emphasis>start</emphasis> of a line.
2008-04-11
Flytter markøren til <emphasis>starten</emphasis> av en linje.
108.
Deletes from the current cursor position to the end of the line.
2008-04-11
Fjerner fra den nåværende markørposisjon til linjeslutten.
110.
Deletes the whole of the current line.
2008-04-11
Fjerner hele den nåværende linjen.
112.
Deletes the word before the cursor.
2008-04-11
Fjerner ordet foran markøren.
114.
The following online guides are available:
2008-04-11
Følgende håndbøker er tilgjengelige på internett:
119.
<ulink url="https://help.ubuntu.com/community/CommandlineHowto"> CommandlineHowto</ulink> - longer and more complete than this basic guide, but still unfinished.
2008-04-11
<ulink url="https://help.ubuntu.com/community/CommandlineHowto"> CommandlineHowto</ulink> - Lengre og mer detaljert brukerhåndbok en denne grunnleggende innføringen, men likevel ikke helt komplett.
120.
<ulink url="https://help.ubuntu.com/community/HowToReadline"> HowToReadline</ulink> - information on some more advanced customization for the command line.
2008-04-11
<ulink url="https://help.ubuntu.com/community/HowToReadline"> HowToReadline </ulink> - informasjon om mer avansert tilpasning av kommandolinjen.
121.
For more detailed tutorials on the Linux command line, please see:
2008-04-11
For flere detaljerte læreprogramer om Linux kommandolinjen, vennligst gå til:
124.
<ulink url="http://rute.2038bug.com/index.html.gz"/>- a massive online book about system administration, almost all from the command line.
2008-04-11
<ulink url="http://rute.2038bug.com/index.html.gz"/>- En omfattende Internettbok om systemadministrasjon. Nesten alt skjer gjennom kommandolinjen.