Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 182 results
1.
Use the largest continuous free space
2011-01-24
Utilitza l'espai lliure continu més gran
2.
Erase and use the entire disk
2011-01-24
Esborra el disc i utilitza'l per complet
4.
Specify partitions manually (advanced)
2011-01-24
Especificació manual de les particions (avançat)
5.
Install
2011-01-24
Instal·lació
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2011-01-24
Instal·la (mode OEM, només per a fabricants)
7.
Welcome
2011-01-24
Benvingut
8.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2011-01-24
Esteu instal·lant en mode fabricant del sistema. Introduïu un nom únic per a este lot de sistemes. Este nom s'alçarà al sistema instal·lat i pot ser usat per a ajudar amb informes d'error.
10.
Try ${RELEASE}
2011-01-24
Vull provar ${RELEASE}
11.
Install ${RELEASE}
2011-01-24
Instal·la ${RELEASE}
12.
Ready to install? Once you answer a few questions, the contents of the live ${MEDIUM} can be installed on this computer so you can run ${RELEASE} at full speed without the ${MEDIUM}.
2011-01-24
Esteu a punt per instal·lar? Un cop hàgiu respost a unes poques preguntes, el contingut del ${MEDIUM} autònom es podrà instal·lar en aquest ordinador de manera que podreu executar ${RELEASE} a velocitat màxima sense fer servir el ${MEDIUM}.
13.
Once you answer a few questions, this computer will be ready to use.
2011-01-24
L'ordinador estarà a punt per a fer-lo servir un cop hàgiu respost unes quantes preguntes.
14.
Answering the questions should only take a few minutes.
2011-01-24
Només trigareu uns minuts en contestar les preguntes.
15.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2011-01-24
Podeu llegir les <a href="release-notes">notes de la versió</a> o bé <a href="update">actualitzar este instal·lador</a>.
16.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2011-01-24
Podeu llegir les <a href="release-notes">notes de la versió</a>.
17.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2011-01-24
Podeu <a href="update">actualitzar este instal·lador</a>.
19.
The installation process may resize or erase partitions on your hard disk. Be sure to <b>take a full backup of any valuable data</b> before running this program.
2011-01-24
El procés d'instal·lació pot canviar la mida o esborrar particions del disc dur. Assegureu-vos de fer <b>una còpia de seguretat completa de les dades importants</b> abans d'executar este programa.
20.
Where are you?
2011-01-24
On sou?
21.
Select your location, so that the system can use appropriate display conventions for your country, fetch updates from sites close to you, and set the clock to the correct local time.
2011-01-24
Seleccioneu la vostra ubicació, de manera que el sistema puga mostrar les convencions apropiades per al vostre país, recollir les actualitzacions de llocs web prop vostre, i establir el rellotge a l'hora local correcta.
22.
Time Zone:
2011-01-24
Fus horari:
23.
Region:
2011-01-24
Regió:
24.
Keyboard layout
2011-01-24
Disposició de teclat
31.
Please press one of the following keys:
2011-01-24
Premeu una de les tecles següents:
32.
Is the following key present on your keyboard?
2011-01-24
Teniu la tecla següent al vostre teclat?
33.
Layout:
2011-01-24
Disposició:
34.
Variant:
2011-01-24
Variant:
35.
Below is an image of your current layout:
2011-01-24
A sota es mostra una imatge de la vostra distribució actual:
36.
Who are you?
2011-01-24
Qui sou?
40.
Username
2011-01-24
Nom d'usuari
43.
Password
2011-01-24
Contrasenya
45.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2011-01-24
Esteu en mode de depuració. No utilitzeu una contrasenya important!
55.
Log in automatically
2011-01-24
Entra de manera automàtica
56.
Require my password to log in
2011-01-24
Fes que calga una contrasenya per a entrar
59.
Migrate documents and settings
2011-01-24
Migra els documents i les configuracions
60.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2011-01-24
Seleccioneu qualsevol compte que vulgueu importar. Els documents i la configuració d'estos estaran disponibles un cop finalitzada la instal·lació.
61.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2011-01-24
Si no voleu importar cap compte, no seleccioneu res i aneu a la pàgina següent.
63.
How do you want to partition the disk?
2011-01-24
Com voleu partir el disc?
64.
This computer has no operating systems on it.
2011-01-24
Este ordinador no té instal·lat cap sistema operatiu.
65.
This computer has ${OS} on it.
2011-01-24
Este ordinador té instal·lat el ${OS}.
66.
This computer has several operating systems on it.
2011-01-24
Este ordinador té diversos sistemes operatius instal·lats.
67.
Where do you want to put ${RELEASE}?
2011-01-24
On voleu instal·lar ${RELEASE}?
68.
Prepare partitions
2011-01-24
Prepareu les particions
69.
This will delete ${SYSTEMS} and install ${RELEASE}.
2011-01-24
Això suprimirà ${SYSTEMS} i instal·larà ${RELEASE}.
70.
Ready to install
2011-01-24
Preparat per a instal·lar
71.
Details
2011-01-24
Detalls
72.
Your new operating system will now be installed with the following settings:
2011-01-24
El nou sistema operatiu s'instal·larà ara amb els següents paràmetres:
73.
Advanced...
2011-01-24
Avançat...
76.
Quit the installation?
2011-01-24
Voleu eixir de la instal·lació?
77.
Do you really want to quit the installation now?
2011-01-24
Realment voleu eixir de la instal·lació?
78.
Bootloader install failed
2011-01-24
Ha fallat la instal·lació del carregador d'arrencada
79.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2011-01-24
S'ha produït un error i no s'ha pogut instal·lar el carregador d'arrencada a la ubicació especificada.