Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

122 of 22 results
64.
This computer has no operating systems on it.
2011-04-19
Aquest ordinador no té instal·lat cap sistema operatiu.
65.
This computer has ${OS} on it.
2011-04-19
Aquest ordinador té instal·lat el sitstema operatiu ${OS}.
66.
This computer has several operating systems on it.
2011-04-19
Aquest ordinador té diversos sistemes operatius instal·lats.
72.
Your new operating system will now be installed with the following settings:
2011-04-19
El sistema operatiu nou s'instal·larà ara amb els paràmetres següents:
84.
This may leave your computer unable to boot.
2011-04-19
Pot ser que això faça que l'ordinador no puga arrencar.
91.
We're sorry; the installer crashed. Please file a new bug report at https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (do not attach your details to any existing bug) and a developer will attend to the problem as soon as possible. To help the developers understand what went wrong, include the following detail in your bug report, and attach the files /var/log/syslog and /var/log/partman:
2011-10-06
Ho sentim: l'instal·lador ha fallat. Seria recomanable que informéssiu d'aquest error a https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (sense adjuntar els detalls a cap informe ja existent), de manera que els desenvolupadors se'n puguin ocupar el més aviat possible. Hauríeu d'incloure els detalls següents a l'informe perquè pugui ser útil, així com adjuntar-hi els fitxers /var/log/syslog i /var/log/partman:
2011-04-19
Ho sentim: l'instal·lador ha fallat. Seria recomanable que informàreu d'este error a https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (sense adjuntar els detalls a cap informe ja existent), de manera que els desenvolupadors se'n puguen ocupar el més prompte possible. Hauríeu d'incloure els detalls següents a l'informe perquè puga ser útil, així com adjuntar-hi els fitxers /var/log/syslog i /var/log/partman:
92.
Before:
2012-10-19
Abans:
93.
After:
2012-10-19
Després:
131.
Finding the distribution to copy...
2011-04-19
S'està cercant la distribució que s'ha de copiar...
136.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2011-04-19
L'instal·lador ha trobat un error mentre copiava els fitxers al disc dur:
137.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2011-04-19
Això és degut al fet que no hi ha prou espai de disc a la partició de destinació, amb la qual cosa la instal·lació no es pot completar. Hauríeu d'executar l'instal·lador de nou i seleccionar una partició més gran on dur a terme la instal·lació.
144.
Configuring system locales...
2011-04-19
S'estan configurant la localització del sistema...
154.
Installing additional packages...
2011-04-19
S'estan instal·lant els paquets addicionals...
166.
This may be due to using an old installer image, or it may be due to a bug in some of the packages listed above. More details may be found in /var/log/syslog. The installer will try to continue anyway, but may fail at a later point, and will not be able to install or remove other packages (possibly including itself) from the installed system. You should first look for newer versions of your installer image, or failing that report the problem to your distributor.
2011-04-19
Això pot ser degut al fet que s'estiga utilitzant una imatge d'instal·lació vella, o bé a un error en algun dels paquets llistats ací sobre. Podeu trobar més detalls a /var/log/syslog. De tota manera, l'instal·lador intentarà continuar, però pot ser que lle en algun punt determinat i no puga instal·lar o suprimir altres paquets (fins i tot el seu mateix) del sistema. Abans de res, hauríeu de comprovar si hi ha versions noves de la imatge d'instal·lació. En cas contrari, hauríeu d'informar d'este error a la vostra distribució.
168.
An error occurred while removing packages:
2011-04-19
S'ha produït un error mentre es suprimien paquets:
170.
An error occurred while migrating data. More details may be found in /var/log/syslog. The installation will continue, but some or all of the documents and settings you requested may not have been transferred to the installed system.
2012-10-19
S'ha produït un error durant la migració de les dades. Podeu obtenir més detalls a /var/log/syslog. La instal·lació continuarà, però alguns o tots els documents i els paràmetres que heu sol·licitat no s'hauran transferit al sistema instal·lat.
173.
Calculating files to skip copying...
2011-04-19
S'estan calculant els fitxers per ometre en copiar...
178.
Please close any applications using these mount points.
2011-04-19
Tanqueu les aplicacions que empren estos punts de muntatge:
182.
If you do not go back to the partitioner and increase the size of these partitions, the installation may fail.
2011-04-19
Si no torneu al partidor i incrementeu la mida d'estes particions, pot ser que lle la instal·lació.
207.
Continue with installation.
2011-04-19
Continueu amb la instal·lació.
216.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
2011-04-19
Un cop s'haja configurat el sistema amb els paràmetres desitjats, haureu d'executar l'orde «oem-config-prepare». Això farà que el sistema suprimisca l'usuari «oem» i demane diversos paràmetres de configuració a l'usuari final la propera vegada que es torne a iniciar.