Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
918 of 43 results
9.
<em>AisleRiot Solitaire</em> allows you to select from 35 different types of solitaire! Surely there is one you will enjoy?
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>AisleRiot Solitaire</em> ju lejon të zgjidhni nga 35 lloje të ndryshme të solitaire! Me siguri do të jetë një që do t'iu pëlqejë?
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:8
10.
There are many more games in the Ubuntu repositories to install – see the Games category in <em>Ubuntu Software Center</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ka shumë lojra në vendruajtjen e Ubuntus për të i instaluar - shiqoni kategorin e Lojrave në <em> Ubuntu Software Center</em>
Translated by Alket Rexhepi
Reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:9
11.
There are a bunch of games available on the live CD as well, which you can enjoy while installing. Have fun!
type: Content of: <div><div><p>
Ka edhe një grup lojërsh në live CD, me të cilat mund të kënaqeni gjatë instalimit. Bëni qejf!
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/games.html:11
12.
Getting help with Xubuntu
type: Content of: <h1>
Të marrësh ndihmë me Xubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/getting-help.html:1
13.
If you need help, try <em>Help</em> in the Applications menu, or the help menu available in most applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nëse ju nevojitet ndihmë, provoni <em>Ndihmë</em> në menunë e Programeve, ose menunë e ndihmës të disponueshme në shumicën e programeve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/getting-help.html:6
14.
There are more ways to get help, including our IRC channel <em>#xubuntu</em> on the <a href="http://freenode.net/">Freenode</a> IRC network, which you can join by <a href="http://webchat.freenode.net/?channels=xubuntu&nick=xubuntu...&prompt=1">clicking here</a>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ka më tepër mënyra për të ndihmuar, duke përfshirë edhe kanalin tonë IRC <em>#xubuntu</em> në rrjetin <a href="http://freenode.net/">Freenode</a> IRC, tek i cili mund të hyni duke <a href="http://webchat.freenode.net/?channels=xubuntu&nick=xubuntu...&prompt=1">klikuar këtu</a>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/getting-help.html:7
15.
For a complete list of support methods, see the <a href="http://xubuntu.org/help">Help & Support page</a> on our website.
type: Content of: <div><div><p>
Për një listë të plotë të metodave të mbështetjes, shikoni <a href="http://xubuntu.org/help">Faqen e Ndihmës dhe Mbështetjes</a> në faqen tonë të internetit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/getting-help.html:9
16.
Multimedia applications
type: Content of: <h1>
Programet multimedia
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/more-apps.html:1
17.
<em>GIMP</em> (listed under Applications &rarr; Graphics) is an image editor that allows as much or as little manipulation of the images as you choose. It can be used to construct images or modify photos and images.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>GIMP</em> (i vendosur tek Programet &rarr; Grafikët) është një modifikues imazhesh që lejon aq shumë apo pak modifikime sa ju vendosni. Ai mund të përdoret për të ndërtuar imazhe apo për të modifikuar foto dhe imazhe.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/more-apps.html:6
18.
For your listening pleasure, give <em>Exaile Music Player</em> a spin. It is capable of playing all your music, from mp3 to CD to live radio on the internet.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Për kënaqësinë tuaj e dëgjimit, jepini një shans <em>Luajtësit të Muzikës Exaile</em>. Është në gjendje të luajë gjithë muzikën tuaj, nga MP3 tek CD dhe tek radiot drejtpërdrejt nga interneti.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in slideshows/xubuntu/slides/more-apps.html:7
918 of 43 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alket Rexhepi, Vilson Gjeci, mania.