Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 49 results
1.
Accessibility in Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Përdorshmëria në Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-01
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Ubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ne duam ti bëjmë kompjuterat që të punojnë për gjithkënd, pavarësisht nga rrethanat tuaja fizike. Për këtë , ne japim mjete që e bëjnë Ubuntu një nga sistemet e operimit më të afrueshme në botë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-01
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ju mund ti keni këto mjete në një vend: <em>Preferencat e Teknologjive Ndihmëse</em>, brenda Menusë së Sistemit. Nga këtu ju mund të nisni mjete ndihmëse si <em>Orca</em>, që lexon tekstin në ekran, ose të klikoni me zvarritje për të shtypur butonat e miut automatikisht.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-29
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Mbani mend të kontrolloni edhe <em>Preferencat e Pamjess</em>. Ju mund të zgjidhni midis stileve të ndryshme të pamjes ose edhe të ndryshoni gërmat e përdorura nga programet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-01
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Getting Help with Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Të Marrësh Ndihmë nga Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-01
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:1
6.
If you need help, try <em>Help and Support</em> from the System menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
The string "Help and Support" should be exactly as it appears in the System menu.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nëse keni nevojë për ndihmë, provoni <em>Ndihmë dhe Mbështetje</em> nga menuja e sistemit, ose menunë <em>Ndihmë</em> nga shumica e programeve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-02
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:6
7.
In addition to our extensive written help, the Ubuntu community provides free technical support in person and over the Internet. There is also commercial support available through Canonical, its partners and approved companies. Learn more at <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
The url "ubuntu.com/support" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li>
Veç ndihmës së zgjeruar me shkrim, komuniteti i ubuntu jep ndihmë falas teknike personalisht dhe përmes internetit. Ka gjithashtu edhe mbështetje komerciale përmes Canonical, partnerëve të tij dhe kompanive të aprovuara. Mësoni më tepër tek <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-02
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:7
8.
Let us know about your Ubuntu experience at <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
The url "ubuntu.com/community" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li>
Na bëj të ditur përvojën tënde në Ubuntu tek <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-01
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:8
9.
The installation will finish soon. We hope you enjoy Ubuntu.
type: Content of: <div><div><p>
Instalimi do të përfundojë së shpejti. Shpresojmë t'iu pëlqejë Ubuntu.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-01
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:10
10.
Social from the start
type: Content of: <div><h1>
Shoqëror që nga fillimi
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-26
Located in slideshows/ubuntu/slides/empathy.html:1
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.