Translations by NSLW

NSLW has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 457 results
~
Asking %1 to accept %2...
2011-12-13
Pytanie %1 o zaakceptowanie %2...
~
%1 (%2)
2011-12-13
%1 (%2)
~
You have selected %1 file to execute, are you sure you want to continue?
You have selected %1 files to execute, are you sure you want to continue?
2011-12-13
Wybrałe(a)ś %1 plik do wykonania, czy na pewno chcesz kontynuować?
Wybrałe(a)ś %1 pliki do wykonania, czy na pewno chcesz kontynuować?
Wybrałe(a)ś %1 plików do wykonania, czy na pewno chcesz kontynuować?
~
Execute %1 file
Execute %1 files
2011-12-13
Wykonaj %1 plik
Wykonaj %1 pliki
Wykonaj %1 plików
~
Disconnected from %1 (port <numid>%2</numid>).
2011-12-13
Rozłączono od %1 (port <numid>%2</numid>).
~
Connection to server %1 (port <numid>%2</numid>) lost: %3.
2011-12-13
Połączenie do serwera %1 (port <numid>%2</numid>) stracono: %3.
~
Selection
2011-12-13
Zaznaczenie
~
Failed
2011-12-13
Niepowodzenie
~
Eraser
2011-12-13
Gumka
~
Draw a straight line
2011-12-13
Rysuj prostą linię
~
Usage: %1DCC [WHITEBOARD [nickname]]
2011-12-13
Sposób użycia: %1DCC [WHITEBOARD [pseudonim]]
~
Freehand Drawing
2011-12-13
Dowolne rysowanie
~
Unrecognized command %1DCC %2. Possible commands are SEND, CHAT, CLOSE, GET, WHITEBOARD.
2011-12-13
Nie rozpoznano polecenia %1DCC %2. Prawidłowymi poleceniami sąSEND, CHAT, CLOSE, GET, WHITEBOARD.
~
Connecting
2011-12-13
Łączenie
~
Could not send Reverse DCC %1 acknowledgement to the partner via the IRC server.
2011-12-13
Nie można wysłać uznania odwrotnego DCC %1 do partnera przez serwer IRC
~
%1 (port <numid>%2</numid>)
2011-12-13
%1 (port <numid>%2</numid>)
~
Save Image
2011-12-13
Zapisz obraz
~
Clear Image
2011-12-13
Wyczyść obraz
~
Draw a rectangle
2011-12-13
Rysuj prostokąt
~
Could not send Reverse DCC %1 acknowledgement to the partner via the IRC server.
2011-12-13
Nie można wysłać uznania odwrotnego DCC %1 do partnera przez serwer IRC
~
%1 on %2, %3 (port <numid>%4</numid>)
2011-12-13
%1 na %2, %3 (port <numid>%4</numid>)
~
<b>Could not open the file.<br/>Error: %1</b><br/>%2<br/>
2011-12-13
<b>Nie można otworzyć pliku.<br>Błąd: %1</b><br>%2<br>
~
<qt>The file that you are sending to <i>%1</i> does not have a filename.<br/>Please enter a filename to be presented to the receiver, or cancel the dcc transfer</qt>
2011-12-13
<qt>Plik, który chcesz wysłać do <i>%1</i> nie ma nazwy.<br>Proszę wprowadzić nazwę pliku, którą zobaczy odbierający, albo anulować przesyłanie DCC.</qt>
~
Done
2011-12-13
Gotowe
~
Save As..
2011-12-13
Zapisz jako...
~
Close DCC %1
2011-12-13
Zamknij DCC %1
~
Fill a contiguous area with the foreground color
2011-12-13
Wypełnij zamknięty obszar kolorem pierwszoplanowym
~
Establishing DCC %1 connection to %2 (%3:<numid>%4</numid>)...
2011-12-13
Ustanawianie połączenia DCC %1 do %2 (%3:<numid>%4</numid>)...
~
Pending
2011-12-13
Oczekujący
~
Draw an arrow
2011-12-13
Rysuj strzałkę
~
Could not send a DCC %1 request to the partner via the IRC server.
2011-12-13
Nie można wysłać żądania DCC %1 do partnera przez serwer IRC.
~
%1 (on %2) offers to DCC %3 with you
2011-12-13
%1 (na %2) oferuje do DCC %3 z tobą
~
Trying to connect to %2 (port <numid>%3</numid>) in 1 second.
Trying to connect to %2 (port <numid>%3</numid>) in %1 seconds.
2011-12-13
Próba połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za 1 sekundę.
Próba połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za %1 sekundy.
Próba połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za %1 sekund.
~
Trying to reconnect to %2 (port <numid>%3</numid>) in 1 second.
Trying to reconnect to %2 (port <numid>%3</numid>) in %1 seconds.
2011-12-13
Próba ponownego połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za 1 sekundę.
Próba ponownego połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za %1 sekundy.
Próba ponownego połączenia do %2 (port <numid>%3</numid>) za %1 sekund.
~
Established DCC %1 connection to %2.
2011-12-13
Ustanowiono połączenie DCC %1 do %2.
~
&lt; 1sec
2011-12-13
&lt; 1sek
~
<b>The file is used by another transfer.</b><br/>%1<br/>
2011-12-13
<b>Plik jest już używany przez inne przesyłanie.</b><br>%1<br>
~
<b>The file already exists.</b><br/>%1 (%2)<br/>Sender reports file size of %3<br/>
2011-12-13
<b>Plik już istnieje.</b><br/>%1 (%2)<br/>Nadawca zgłasza rozmiar pliku %3<br/>
~
DCC %1 with %2 on %3:<numid>%4</numid>.
2011-12-13
DCC %1 z %2 na %3:<numid>%4</numid>.
~
Offering DCC %1 connection to %2 on port <numid>%3</numid>...
2011-12-13
Oferowanie połączenia DCC %1 do %2 na porcie <numid>%3</numid>...
~
You rejected the DCC %1 offer.
2011-12-13
Odrzuciłe(a)ś ofertę DCC %1.
~
DCC %1 offer from %2
2011-12-13
Oferta DCC %1 od %2
~
Failed to forward port <numid>%1</numid>. Sending DCC request to remote user regardless.
2011-12-13
Niedane przekierowanie portu <numid>%1</numid>. Mimo to, zostaje wysyłane żądanie DCC do zdalnego użytkownika.
~
Do you want to close your DCC %1 with %2?
2011-12-13
Czy chcesz zamknąć swoje DCC %1 z %2?
~
Established DCC %1 connection to %2.
2011-12-13
Ustanowiono połączenie DCC %1 do %2.
~
DCC %1 with %2 on port <numid>%3</numid>.
2011-12-13
DCC %1 z %2 na porcie <numid>%3</numid>.
~
Draw an ellipse
2011-12-13
Rysuj elipsę
~
DCC %1 request was rejected
2011-12-13
Żądanie DCC %1 zostało odrzucone
~
Draw text
2011-12-13
Rysuj tekst
~
You are presently connected to %1 via '%2' (port <numid>%3</numid>). Do you want to switch to '%4' (port <numid>%5</numid>) instead?
2011-12-13
Jesteś obecnie podłączony(a) do %1 przez '%2' (port <numid>%3</numid>). Czy chcesz zamiast tego przełączyć się do '%4' (port <numid>%5</numid>) ?