Browsing Macedonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
1019 of 36 results
10.
You have no open invitations.
i18n: file: configurationwidget.ui:74
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel)
Немате отворени покани.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:11
11.
Create && &Manage Invitations...
i18n: file: configurationwidget.ui:90
i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton)
Создади и &менаџирај ги поканите...
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:14
12.
Click to view or delete the open invitations.
i18n: file: configurationwidget.ui:93
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton)
Кликнете за да ги видите или избришете отворените покани.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:17
13.
Uninvited Connections
i18n: file: configurationwidget.ui:111
i18n: ectx: property (title), widget (QButtonGroup)
Непоканети поврзувања
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:20
14.
Allow &uninvited connections
i18n: file: configurationwidget.ui:128
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
Дозволи &непоканети поврзувања
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:23
15.
Select this option to allow connecting without inviting. This is useful if you want to access your desktop remotely.
i18n: file: configurationwidget.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox)
Изберете ја оваа опција за да дозволите поврзување без покана. Ова е корисно ако сакате да пристапите далечински (преку мрежа) на вашата површина.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:26
16.
Announce service &on the network
i18n: file: configurationwidget.ui:142
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
Објави го &сервисот на мрежата
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:29
17.
If you allow uninvited connections and enable this option, Desktop Sharing will announce the service and your identity on the local network, so people can find you and your computer.
i18n: file: configurationwidget.ui:148
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox)
Ако дозволите непоканети поврзувања и ја овозможите оваа опција, Делењето на порвшина ќе го објави сервисот и вашиот идентитет на локалната мрежа, за луѓето да можат да ве најдат вас и вашиот компјутер.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:32
18.
Confirm uninvited connections &before accepting
i18n: file: configurationwidget.ui:156
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox)
&Потврди непоканети поврзувања пред прифаќање
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:35
19.
If enabled, a dialog will appear when somebody attempts to connect, asking you whether you want to accept the connection.
i18n: file: configurationwidget.ui:159
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox)
Ако е овозможено, ќе се појави дијалог кога некој сака да се поврзе, прашувајќи ве дали сакате да го прифатите поврзувањето.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-21
Located in rc.cpp:38
1019 of 36 results

This translation is managed by Ubuntu Macedonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bozidar Proevski.