Translations by Bianka Šwejdźic

Bianka Šwejdźic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

120 of 20 results
1.
Change your Face
2009-07-18
Wobraz změnić
5.
There was an error saving the image: %1
2009-07-18
Zmylk při składowanju wobraza: %1
7.
Choose Image
2009-07-18
Wobrazowu dataju wuzwolić
8.
Change &Password...
2009-07-18
&Tajne hesło změnić...
9.
Password & User Information
2009-07-18
Tajne hesło & wužiwarske informacije
18.
Password changer
2009-07-18
Tajne hesło změnić
22.
Icons
2009-07-18
Symbole
25.
A program error occurred: the internal program 'kdepasswd' could not be found. You will not be able to change your password.
2009-07-18
Interny zmylk: Njemóžu program "kdepasswd" namakać, tak zo njemóžeće tajne hesło změnić.
26.
Please enter your password in order to save your settings:
2009-07-18
Prošu podajće waše tajne hesło, zo bychu so nastajenja składowali.
27.
You must enter your password in order to change your information.
2009-07-18
Zapodajće tajne hesło a móžeće informacije změnić.
28.
You must enter a correct password.
2009-07-18
Dyrbiće płaćiwe hesło zapodać.
29.
An error occurred and your password has probably not been changed. The error message was: %1
2009-07-18
Zmylk je so zjewił, tak zo so njeje waše tajne hesło prawdźepodobnje změniło. Zmylkowa powěsć bě: %1
30.
There was an error saving the image: %1
2009-07-18
Při składowanju wobraza je so jewił zmylk: %1
33.
Select a new face:
2009-07-18
Nowy wobraz wuzwolić:
41.
Change Password...
2009-07-18
Tajne hesło změnić...
43.
&Name:
2009-07-18
&Mjeno:
44.
&Organization:
2009-07-18
&Organizacija:
46.
&SMTP server:
2009-07-18
&SMTP-serwer:
48.
At Password Prompt
2009-07-18
Při zapodaću tajneho hesła
51.
Show nothing
2009-07-18
Njepokaž ničo