Translations by kim42

kim42 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
5.
Switch to Next Desktop
2010-01-24
Przełącz na następny pulpit
6.
Switch to Previous Desktop
2010-01-24
Przełącz na poprzedni pulpit
7.
Switch One Desktop to the Right
2010-01-24
Przełącz jeden pulpit w prawo
8.
Switch One Desktop to the Left
2010-01-24
Przełącz jeden pulpit w lewo
9.
Switch One Desktop Up
2010-01-24
Przełącz jeden pulpit w górę
10.
Switch One Desktop Down
2010-01-24
Przełącz jeden pulpit w dół
11.
Desktop Switching
2010-01-24
Przełączanie pulpitów
12.
Switch to Desktop %1
2010-01-24
Przełącz na pulpit %1
13.
No Animation
2010-01-24
Bez animacji
14.
No suitable Shortcut for Desktop %1 found
2010-01-24
Nie znaleziono odpowiedniego skrótu klawiaturowego dla pulpitu %1
15.
Assigned global Shortcut "%1" to Desktop %2
2010-01-24
Dowiązano globalny skrót "%1" Do pulpitu %2
16.
Shortcut conflict: Could not set Shortcut %1 for Desktop %2
2010-01-24
Konflikt skrótów: Nie można ustawić skrótu %1 dla pulpitu %2
17.
Desktops
2010-01-24
Pulpity
18.
Layout
2010-01-24
Układ
19.
Here you can set how many virtual desktops you want on your KDE desktop.
2010-01-24
Tu można wybrać liczbę wirtualnych pulpitów KDE.
20.
Number of desktops:
2010-01-24
Liczba pulpitów:
21.
Number of rows:
2010-01-24
Liczba wierszy:
22.
Different activity for each desktop
2010-01-24
Różne działanie dla każdego pulpitu
23.
Desktop Names
2010-01-24
Nazwy pulpitów
24.
Switching
2010-01-24
Przełączanie
25.
Enable this option if you want keyboard or active desktop border navigation beyond the edge of a desktop to take you to the opposite edge of the new desktop.
2010-01-24
Włącz tą opcję, jeśli chcesz, żeby pomocą klawiatury lub nawigacji w rogu aktywnego pulpitu po przekroczeniu rogu ekranu odbyło się przejście do przeciwnego rogu nowego pulpitu.
26.
Desktop navigation wraps around
2010-01-24
Cykliczna nawigacja po pulpicie
27.
Desktop Effect Animation
2010-01-24
Animacja efektu pulpitu
28.
Animation:
2010-01-24
Animacja:
29.
Desktop Switch On-Screen Display
2010-01-24
Powiadomienia ekranowe przełączania pulpitów
30.
Duration:
2010-01-24
Czas trwania:
31.
msec
2010-01-24
msec
32.
Enabling this option will show a small preview of the desktop layout indicating the selected desktop.
2010-01-24
Włącz tą opcję, aby wyświetlić niewielki podgląd układu pulpitu, wskazujący wybrany pulpit.
33.
Show desktop layout indicators
2010-01-24
Pokaż wskaźniki układu pulpitu
34.
Shortcuts
2010-01-24
Skróty klawiszowe
35.
Show shortcuts for all possible desktops
2010-01-24
Pokaż skróty dla wszystkich możliwych pulpitów
36.
Your names
2010-01-24
Maciej Wikło
37.
Your emails
2010-01-24
maciej.wiklo@wp.pl