Translations by sinHoot

sinHoot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
2.
Remove the Log Out item from the session menu
2011-04-20
ސެޝަން މެނޫއިން ލޮގްއައުޓް ފިއް ނުފެނައް ގޮތައް
5.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
7.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
8.
Log Out...
2011-04-20
ލޮގްއައުޓު...
10.
Shut Down...
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން...
11.
Lock Screen
2011-04-20
ލޮކް ސްކްރީން
13.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
14.
Restart
2011-04-20
ރީސްޓާޓް
15.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
16.
Are you sure you want to close all programs and log out of the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ އިން ލޮގްއައުޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
17.
Are you sure you want to close all programs and restart the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފަ ކޮމްޕިއުޓާރ ރީސްޓާޓް ކޮއްލަނީތޯ ؟
18.
Are you sure you want to close all programs and shut down the computer?
2011-04-20
ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމެއް ނިއްވާލާފައި ކޮމްޕިއުޓާރ ނިއްވާލަނީތޯ ؟
19.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
20.
Restart
2011-04-20
ރީސްޓާޓް
21.
Shut Down
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން
22.
Log Out
2011-04-20
ލޮގްއައުޓް
23.
Restart...
2011-04-20
ރިސްޓާޓް...
24.
Shut Down...
2011-04-20
ޝަޓްޑައުން...
27.
Some software updates won't apply until the computer next restarts.
2011-04-20
ބައެއް ސޮފްޓުވެއަރ އަޕްޑޭޓުސް ރަނގަޅައް މަސަތްކަތް ކުރާނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ރީސްޓާޓް ކުރުމައް ފަހު އެވެ.
30.
Switch User...
2011-04-20
ސުވިޗު ޔޫސާ
31.
Switch From %s...
2011-04-20
ސުވިޗު ކުރާނީ %s...