Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 309 results
1.
Print the GStreamer version
Hiển thị phiên bản GStreamer
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:310
2.
Make all warnings fatal
Đặt mọi cảnh báo là nghiêm trọng
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:312
3.
Print available debug categories and exit
Hiển thị tất cả các loại gỡ lỗi sẵn sàng rồi thoát
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:316
4.
Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output
Mức gỡ lỗi mặc định từ 1 (chỉ lỗi) đến 5 (bất cứ điều nào) hay 0 (không xuất gì)
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:320
5.
LEVEL
CẤP
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-01
Located in gst/gst.c:322
6.
Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3
Danh sách định giới bằng dấu phẩy của đôi « tên_loại:cấp » để đặt cấp dứt khoát cho mỗi loại. Thí dụ: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-01
Located in gst/gst.c:324
7.
LIST
DANH SÁCH
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:327
8.
Disable colored debugging output
Tắt xuất dữ liệu gỡ lỗi với màu
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:329
9.
Disable debugging
Tắt gỡ lỗi
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:332
10.
Enable verbose plugin loading diagnostics
Bật chẩn đoán chi tiết việc nạp phần bổ sung
Translated by Clytie Siddall on 2009-07-01
Located in gst/gst.c:336
110 of 309 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc.