Translations by Mahesh Subedi

Mahesh Subedi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 184 results
~
Free Space Following (MiB):
2007-06-03
(MiB) भन्दा कम स्वतन्त्र खालि स्थान
~
Total Sectors:
2007-06-03
जम्मा भाग:
~
Last Sector:
2007-06-03
अन्तिम भाग:
~
First Sector:
2007-06-03
पहिलो भाग:
~
New Size (MiB):
2007-06-03
नयाँ साइज (MiB)
~
Applying all listed operations.
2007-06-03
सबै सूचीबद्ध सञ्चालन लागू गर्दैछ
~
DiskLabelType:
2007-06-03
डिस्कलेबुल प्रकार:
~
Applying all listed operations.
2007-06-03
सबै सूचीबद्ध सञ्चालन लागू गर्दैछ
~
Free Space Preceding (MiB):
2007-06-03
(MiB) भन्दा बढी स्वतन्त्र खालि स्थान
~
Sectors/Track:
2007-06-03
भाग/ट्र्याक गर्नुहोस:
~
A partition with used sectors (%1) greater than it's length (%2) is not valid
2007-06-03
प्रयोग भएको (%1) सेक्टरसँग विभाजन, यसको लम्बाइ (%2) भन्दा ठूलो भएमा वैध हुँदैन
~
Free Space Preceding (MiB):
2007-06-03
(MiB) भन्दा बढी स्वतन्त्र खालि स्थान
~
Sectors/Track:
2007-06-03
भाग/ट्र्याक गर्नुहोस:
~
Because of this you will only have limited access to these devices. Unmount all mounted partitions on a device to get full access.
2007-06-03
यसको कारणले गर्दा तपाईंसँग यि यन्त्रहरूमा केवल सिमित पहुँच हुँनेछ ।पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्न सबै माउन्ट योग्य विभाजनहरू अनमाउन्ट गर्नुहोस् ।
~
New Size (MiB):
2007-06-03
नयाँ साइज (MiB)
~
Minimum Size: %1 MiB
2007-06-03
न्युनतम साइज: %1 MiB
2007-06-03
न्युनतम साइज: %1 MiB
~
Maximum Size: %1 MiB
2007-06-03
अधिकतम साइज: %1 MiB
~
Free Space Following (MiB):
2007-06-03
(MiB) भन्दा कम स्वतन्त्र खालि स्थान
8.
Round to cylinders
2007-06-03
बेलनाकारको वरिपरी
2007-06-03
बेलनाकारको वरिपरी
9.
Resize
2007-06-03
रिसाइज गर्नुहोस्
10.
Resize/Move
2007-06-03
रिसाइज गर्नुहोस्/सार्नुहोस्
18.
Paste %1
2007-06-03
%1 टाँस्नुहोस्
19.
Information about %1
2007-06-03
%1 का बारेमा सूचना
20.
Warning:
2007-06-03
चेतावनी:
22.
Size:
2007-06-03
साइज:
23.
Used:
2007-06-03
प्रयोग:
2007-06-03
प्रयोग:
24.
Unused:
2007-06-03
प्रयोग नगरिएको:
2007-06-03
प्रयोग नगरिएको:
25.
Flags:
2007-06-03
झण्डा:
28.
Busy (At least one logical partition is mounted)
2007-06-03
व्यस्त ( कम्तीमा एउटा लोजिकल विभाजन माउन्ट गरिएको छ)
29.
Active
2007-06-03
सक्रिय
2007-06-03
सक्रिय
31.
Not busy (There are no mounted logical partitions)
2007-06-03
व्यस्त छैन (माउन्ट गरिएको लोजिकल विभाजन छैन)
32.
Not active
2007-06-03
सक्रिय छैन
33.
Not mounted
2007-06-03
माउन्ट गरिएको छैन
40.
Create new Partition
2007-06-03
नयाँ विभाजन सिर्जना गर्नुहोस्
41.
Create as:
2007-06-03
यस रूपमा सिर्जना गर्नुहोस्:
43.
Logical Partition
2007-06-03
लोजिकल विभाजन
44.
Extended Partition
2007-06-03
विस्तार गरिएको विभाजन
2007-06-03
विस्तार गरिएको विभाजन
46.
Resize/Move %1
2007-06-03
%1 रिसाइज गर्नुहोस्/सार्नुहोस
2007-06-03
%1 रिसाइज गर्नुहोस्/सार्नुहोस
47.
Resize %1
2007-06-03
%1 रिसाइज गर्नुहोस्
48.
Applying pending operations
2007-06-03
विचाराधिन सञ्चालन लागू गर्दैछ
49.
Depending on the amount and type of operations this might take a long time.
2007-06-03
सञ्चालनको प्रकार र मात्रामा निर्भर गर्दछ जसले लामो समय लिन सक्दछ।
2007-06-03
सञ्चालनको प्रकार र मात्रामा निर्भर गर्दछ जसले लामो समय लिन सक्दछ।
50.
Completed Operations:
2007-06-03
सम्पन्न गरिएको सञ्चालन: