Translations by Shyam Krishna Bal

Shyam Krishna Bal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 79 results
~
Sectors/Track:
2008-08-20
भाग/ट्रयाक:
~
Free Space Preceding (MiB):
2008-08-20
(MiB) भन्दा बढी स्वतन्त्र खाली स्थान:
~
New Size (MiB):
2008-08-20
नयाँ साइज (MiB):
~
Free Space Following (MiB):
2008-08-20
(MiB) भन्दा कम स्वतन्त्र खाली स्थान:
~
Minimum Size: %1 MiB
2008-08-20
न्यूनतम साइज: %1 MiB
~
Applying all listed operations.
2008-08-20
सबै सूचीबद्ध सञ्चालन लागू गर्दैछ ।
~
rollback last transaction
2008-08-20
अन्तिम कारोबार रोलब्याक गर्नुहोस्
8.
Round to cylinders
2008-08-20
बेलनाकारको वरिपरि
23.
Used:
2008-08-20
प्रयोग भएको:
24.
Unused:
2008-08-20
प्रयोग नभएको:
26.
Path:
2008-08-20
मार्ग:
27.
Status:
2008-08-20
वस्तुस्थिति:
29.
Active
2008-08-20
सक्रिय पार्नुहोस्
44.
Extended Partition
2008-08-20
विस्तारित विभाजन
46.
Resize/Move %1
2008-08-20
%1 रिसाइज गर्नुहोस्/सार्नुहोस्
49.
Depending on the amount and type of operations this might take a long time.
2008-08-20
सञ्चालनको प्रकार र मात्रामा निर्भर गर्दछ जसले लामो समय लिन सक्दछ ।
52.
%1 of %2 operations completed
2008-08-20
%2 को %1 सञ्चालन पूरा भयो
58.
See the details for more information.
2008-08-20
धेरै जानकारीका लागि विस्तृत विवरण हेर्नुहोस् ।
59.
IMPORTANT
2008-08-20
महत्वपूर्ण
60.
If you want support, you need to provide the saved details!
2008-08-20
यदि तपाईँलाई समर्थन चाहिन्छ भने, तपाईँले बचत गरिएको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्दछ!
61.
See %1 for more information.
2008-08-20
धेरै जानकारीका लागि %1 हेर्नुहोस् ।
62.
Are you sure you want to cancel the current operation?
2008-08-20
तपाईँ हालको सञ्चालन रद्द गर्न निश्चित हुनुहुन्छ ?
82.
Label
2008-08-20
लेबुल
86.
Available
2008-08-20
उपलब्ध छ
87.
Not Available
2008-08-20
उपलब्ध छैन
90.
Manage flags on %1
2008-08-20
%1 मा झण्डा प्रबन्ध गर्नुहोस्
102.
libparted messages
2008-08-20
लिबपार्टेड सन्देशहरू
112.
Because of this some operations may be unavailable.
2008-08-20
यसको कारणले केही सञ्चालनहरू अनुपलब्ध हुन सक्छन् ।
114.
path: %1
2008-08-20
मार्ग: %1
115.
start: %1
2008-08-20
सुरुआत:%1
116.
end: %1
2008-08-20
अन्त्य: %1
119.
delete partition
2008-08-20
विभाजन मेट्नुहोस्
122.
moving requires old and new length to be the same
2008-08-20
सराइलाई एउटै देखिन पुरानो र नयाँ लम्बाइको आवश्यक पर्दछ
128.
perform real move
2008-08-20
वास्तविक सराइ सम्पादन गर्नुहोस्
130.
resizing requires old and new start to be the same
2008-08-20
रिसाइजिङलाई एउटै देखिन पुरानो र नयाँ सुरुआतको आवश्यक पर्दछ
141.
old start: %1
2008-08-20
पुरानो सुरुआत: %1
144.
new start: %1
2008-08-20
नयाँ सुरुआत: %1
157.
read %1 sectors
2008-08-20
%1 सेक्टर पढ्नुहोस्
158.
copy %1 sectors
2008-08-20
%1 सेक्टर प्रतिलिपि बनाउनुहोस्
159.
finding optimal blocksize
2008-08-20
अधिक्तम खण्ड साइज फेला पार्दै
160.
%1 seconds
2008-08-20
%1 सेकेन्ड
161.
optimal blocksize is %1 sectors (%2)
2008-08-20
इष्टतम खण्ड साइज %1 सेक्टर (%2)
162.
%1 sectors read
2008-08-20
%1 सेक्टर पढ्नुहोस्
163.
%1 sectors copied
2008-08-20
%1 सेक्टर प्रतिलिपि गरियो
169.
%1 of %2 read (%3 remaining)
2008-08-20
%1 को %2 पढाइ (%3 बाँकी)
170.
%1 of %2 copied (%3 remaining)
2008-08-20
%2 को %1 प्रतिलिपि बनाइयो (%3 बाँकी)
171.
%1 of %2 read
2008-08-20
%2 को %1 पढाइ
172.
%1 of %2 copied
2008-08-20
%2 को %1 प्रतिलिपि बनाइयो
173.
read %1 sectors using a blocksize of %2 sectors
2008-08-20
%2 भागको खण्ड साइज प्रयोग गरेर %1 सेक्टर पढ्नुहोस्
174.
copy %1 sectors using a blocksize of %2 sectors
2008-08-20
%2 भागको खण्ड साइज प्रयोग गरेर %1 सेक्टर प्रतिलिपि बनाउँनुहोस्