Translations by Phan Trọng Khanh

Phan Trọng Khanh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 107 results
~
Y
2008-10-19
C
1.
usage: %prog [options] filename For a graphical version run gdebi-gtk
2008-10-19
Sử dụng: %prog [tùy chọn] tên-tệp Để chạy phiên bản đồ họa dùng lệnh gdebi-gtk
2.
Run non-interactive (dangerous!)
2008-10-19
Chạy độc lập (nguy hiểm!)
3.
Set an APT configuration option
2008-10-19
Chọn một tùy chọn cấu hình APT
4.
Do not show progress information
2008-10-19
Không hiển thị thông tin quá trình
6.
Use alternative root dir
2008-10-19
Sử dụng thư mục root khác
7.
gdebi error, file not found: %s
2008-10-19
gdebi gặp lỗi, không tìm thấy tệp: %s
8.
Need to be root to install packages
2008-10-19
Cần là root để cài đặt các gói
9.
Do you want to install the software package? [y/N]:
2008-10-19
Bạn có muốn cài đặt gói phần mềm? [C/K]:
12.
Software index is broken
2008-10-19
Chỉ mục phần mềm bị hỏng
13.
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
2008-10-19
Hệ thống quản lý phần mềm trên máy bạn bị lỗi. Xin hãy kiểm tra các gói phần mềm bị hỏng thông qua Synaptic, kiểm tra phân quyền và nội dung tập tin '/etc/apt/sources.list' và nạp lại thông tin về các gói phần mềm bằng lệnh: 'sudo apt-get update' và 'sudo apt-get install -f'.
14.
2008-10-19
15.
<b><big> </big></b>
2008-10-19
<b><big> </big></b>
16.
<b>Maintainer:</b>
2008-10-19
<b>Chịu trách nhiệm:</b>
17.
<b>Priority:</b>
2008-10-19
<b>Ưu tiên:</b>
19.
<b>Size:</b>
2008-10-19
<b>Kích cỡ:</b>
20.
<b>To install the following changes are required:</b>
2008-10-19
<b>Những thay đổi sau là cần thiết để cài đặt:</b>
21.
<b>Version:</b>
2008-10-19
<b>Phiên bản:</b>
23.
Description
2008-10-19
Mô tả
24.
Description:
2008-10-19
Mô tả:
25.
Details
2008-10-19
Chi tiết
26.
GPL, see /usr/share/common-licenses/GPL
2008-10-19
GPL, xem /usr/share/common-licenses/GPL
28.
Install and view software packages
2008-10-19
Cài đặt và xem những gói phần mềm
29.
Package Installer
2008-10-19
Trình cài đặt gói
30.
Package:
2008-10-19
Gói:
31.
Status:
2008-10-19
Trạng thái:
32.
Terminal
2008-10-19
Cửa sổ dòng lệnh
33.
_Details
2008-10-19
Ch_i tiết
34.
_File
2008-10-19
_Tệp
35.
_Help
2008-10-19
Trợ _giúp
36.
_Install Package
2008-10-19
_Cài đặt gói
39.
Software package
2008-10-19
Gói phần mềm
40.
GDebi Package Installer
2008-10-19
Trình cài đặt gói GDebi
41.
Loading...
2008-10-19
Đang nạp...
42.
Package Installer - %s
2008-10-19
Trình cài đặt gói - %s
44.
Upstream data
2009-11-25
Dữ liệu thượng nguồn
47.
Same version is already installed
2008-10-19
Phiên bản tương tự đã được cài đặt
48.
_Reinstall Package
2008-10-19
Cài đặt _lại gói
52.
<b>To be removed: %s</b>
2008-10-19
<b>Sẽ được gỡ bỏ: %s</b>
53.
To be installed: %s
2008-10-19
Sẽ được cài đặt: %s
54.
Open Software Package
2008-10-19
Mở Gói phần mềm
55.
Software packages
2008-10-19
Những gói phần mềm
56.
File not found
2008-10-19
Tệp không được tìm thấy
57.
You tried to install a file that does not (or no longer) exist.
2008-10-19
Bạn đang có cài đặt một tệp không ( hoặc không còn ) tồn tại.
58.
Installing package file...
2008-10-19
Đang cài đặt gói...
59.
Install unauthenticated software?
2008-10-19
Cài đặt phần mềm chưa xác thực?
61.
You need to grant administrative rights to install software
2008-10-19
Bạn cần cấp quyền quản trị để cài đặt phần mềm
62.
It is a possible security risk to install packages files manually. Install software from trustworthy software distributors only.
2008-10-19
Có thể sẽ gặp rủi ro về bảo mật khi cài đặt các gói thủ công. Chỉ cài đặt phần mềm từ những nơi phần phối phần mềm đáng tin cậy.
63.
Failed to install package file
2008-10-19
Cài đặt gói thất bại
64.
Could not download all required files
2008-10-19
Không thể tải xuống tất cả các tệp cần thiết