Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
1.
Write Configuration
2011-10-27
Configuració d'escriptura
14.
Print a lot of debug information to the command line
2012-10-07
Imprimeix molta informació de depuració a la línia d'ordres
27.
Assume yes to all queries
2012-10-07
Assumeix «Sí» a totes les consultes
97.
Continue using a manually installed driver
2012-10-07
Continua utilitzant un controlador instal·lat manualment
98.
Using {} from {}
2012-10-07
S'està utilitzant {} des de {}
100.
open source
2012-10-07
codi obert
101.
proprietary
2012-10-07
privatiu
102.
{base_description} ({licence}, tested)
2012-10-07
{base_description} ({licence}, comprovat)
103.
{base_description} ({licence})
2012-10-07
{base_description} ({licence})
106.
No proprietary drivers are in use.
2012-10-07
No s'està utilitzant cap controlador privatiu.
133.
Could not find a suitable CD.
2011-09-28
No s'ha pogut trobar un CD adequat.
135.
Re_vert
2012-03-14
Re_verteix
142.
You need to restart the computer to complete the driver changes.
2012-10-07
Cal reiniciar l'ordinador per completar els canvis del controlador.
143.
%(count)d proprietary driver in use.
%(count)d proprietary drivers in use.
2012-10-07
S'està utilitzant %(count)d controlador privatiu.
S'estan utilitzant %(count)d controlador privatius.
179.
Display immediately
2011-09-28
Mostra immediatament
180.
Display weekly
2011-09-28
Mostra cada setmana
181.
Display every two weeks
2011-09-28
Mostra cada dues setmanes
182.
For any new version
2011-09-28
Per a qualsevol versió nova
183.
For long-term support versions
2011-09-28
Per a versions de llarga assistència
185.
Download automatically
2011-09-28
Baixa automàticament
186.
Download and install automatically
2011-09-28
Baixa i instal·la automàticament
198.
Automatically check for updates:
2011-09-28
Comprova si hi ha actualitzacions automàticament:
199.
When there are security updates:
2011-09-28
Quan hi hagi actualitzacions de seguretat:
200.
When there are other updates:
2011-09-28
Quan hi hagi altres actualitzacions:
201.
Notify me of a new Ubuntu version:
2011-09-28
Notifiqueu-me si hi ha una versió de l'Ubuntu nova:
211.
<small>A proprietary driver has private code that Ubuntu developers can't review or improve. Security and other updates are dependent on the driver vendor.</small>
2012-10-07
<small>Un controlador privatiu té codi privat que els desenvolupadors de l'Ubuntu no poden revisar ni millorar. La seguretat i altres actualitzacions depenen del proveïdor del controlador.</small>
241.
<b><big>Testing download servers</big></b> A series of tests will be performed to find the best mirror for your location.
2011-09-28
<b><big>Prova els servidors de baixades</big></b> Es realitzaran una sèrie de proves per trobar la millor rèplica a la vostra ubicació.