Translations by Sense Egbert Hofstede

Sense Egbert Hofstede has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
1.
Select Command
2022-04-08
Kommando selektearje
2.
Add Startup Program
2022-04-08
Opstartprogramma tafoegje
3.
Edit Startup Program
2022-04-08
Opstartprogramma bewurkje
4.
The startup command cannot be empty
2022-04-08
It opstartkommando kin net leech wêze
5.
The startup command is not valid
2022-04-08
It opstartkommando is net jildich
6.
Enabled
2022-04-08
Ynskeakele
7.
Icon
2022-04-08
Ikoan
8.
Program
2022-04-08
Programma
9.
Startup Applications Preferences
2022-04-08
Ynstellingen foar opstarttapassingen
10.
No name
2022-04-08
Gjin namme
11.
No description
2022-04-08
Gjin beskriuwing
12.
Version of this application
2022-04-08
Ferzje fan dizze tapassing
13.
Could not display help document
2022-04-08
Koe it help dokumint net werjaan
16.
GNOME
2022-04-08
Gnome
17.
This session logs you into GNOME
2022-04-08
Dizze sesje meld jo oan by Gnome
21.
Save sessions
2022-04-08
Sesjes opslaan
22.
If enabled, gnome-session will save the session automatically.
2022-04-08
As dit ynskakele is, sil gnome-session de sesje automatysk bewarje.
25.
Logout prompt
2022-04-08
Útlogfinster
26.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
2022-04-08
As dit ynskakele is, sil gnome-session de bruker freegje foar't hij de sesje beeindiget.
29.
Startup Applications
2022-04-08
Opstarttapassingen
30.
Choose what applications to start when you log in
2022-04-08
Kies hokker tapassingen start wurden by it oanmelde
37.
Additional startup _programs:
2022-04-08
Ekstra opstart_programma's:
38.
_Automatically remember running applications when logging out
2022-04-08
Ûnthâld rinnende tapassingen _automatysk by ôfmelde
40.
Browse…
2022-04-08
Blêdzje…
41.
Comm_ent:
2022-04-08
Taljochting:
42.
Co_mmand:
2022-04-08
Ko_mmando:
43.
_Name:
2022-04-08
_Namme:
54.
_Log Out
2022-04-08
Ôfme_lde
55.
Enable debugging code
2022-04-08
Útbrekkoade ynskeakelje
58.
Not responding
2022-04-08
Reagearret net
61.
This program is blocking logout.
2022-04-08
Dit programma hâldt it ôfmelde tsjin
62.
Refusing new client connection because the session is currently being shut down
2022-04-08
Weigert nije ferbining mei klant omdat de sesje no ôfsluten wurd
63.
Could not create ICE listening socket: %s
2022-04-08
Koe net ICE-lústerjende hâlder oanmeitsje: %s
67.
Override standard autostart directories
2022-04-08
Standert autostarttriemtafels oerwâldzje
69.
Session to use
2022-04-08
Te brûken sesje
71.
Do not load user-specified applications
2022-04-08
Net troch de brûker oantsjutte programma's lade
84.
Log out
2022-04-08
Ôfmelde
85.
Power off
2022-04-08
Ôfslute
87.
Ignoring any existing inhibitors
2022-04-08
Alle besteande ferbieders negearjend
89.
Could not connect to the session manager
2022-04-08
Koe net ferbine mei de sesjebehearder
90.
Program called with conflicting options
2022-04-08
Programma oanroppen mei stridige opsjes