Translations by Dafydd Harries

Dafydd Harries has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 91 results
10.
Failed to readlink %s
2020-03-19
Methwyd darllen y cyswllt %s
11.
Failed to stat %s
2020-03-19
Methodd stat() o %s
14.
rename failed, %s (%s -> %s).
2020-03-19
methwyd ailenwi, %s (%s -> %s).
15.
Size mismatch
2020-03-19
Camgyfatebiaeth maint
32.
Failed to fetch %s %s
2020-03-19
Methwyd cyrchu %s %s
33.
I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need to manually fix this package. (due to missing arch)
2020-03-19
Methais i leoli ffeila r gyfer y pecyn %s. Fa all hyn olygu bod rhaid i chi drwsio'r pecyn hyn a law. (Oherwydd pensaerniaeth coll.)
39.
The method driver %s could not be found.
2020-03-19
Methwyd canfod y gyrrydd dull %s.
41.
Method %s did not start correctly
2020-03-19
Ni gychwynodd y dull %s yn gywir
49.
Unable to read %s
2020-03-19
Ni ellir darllen %s
52.
The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.
2020-03-19
Mae angen ailsefydlu'r pecyn %s, ond dydw i ddim yn gallu canfod archif ar ei gyfer.
53.
Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
2020-03-19
Gwall: Cynhyrchodd pkgProblemResolver::Resolve doriadau. Fe all hyn fod wedi ei achosi gan pecynnau wedi eu dal.
54.
Unable to correct problems, you have held broken packages.
2020-03-19
Ni ellir cywiro'r problemau gan eich bod chi wedi dal pecynnau torredig.
55.
The package lists or status file could not be parsed or opened.
2020-03-19
Methwyd agor neu ramadegu'r ffeil rhestrau neu statws.
56.
You may want to run apt-get update to correct these problems
2020-03-19
Efallai hoffech rhedege apt-get update er mwyn cywiro'r problemau hyn.
57.
The list of sources could not be read.
2020-03-19
Methwyd darllen y rhestr ffynhonellau.
58.
Regex compilation error - %s
2020-03-19
Gwall crynhoi patrwm - %s
62.
Unable to locate package %s
2020-03-19
Ni ellir lleoli'r pecyn %s
68.
Release '%s' for '%s' was not found
2020-03-19
Ni chanfuwyd y rhyddhad '%s' o '%s'
69.
Version '%s' for '%s' was not found
2020-03-19
Ni chanfuwyd y fersiwn '%s' o '%s'
85.
Unable to stat %s.
2020-03-19
Ni ellir gwneud stat() o %s.
86.
Invalid archive signature
2020-03-19
Llofnod archif annilys
87.
Error reading archive member header
2020-03-19
Gwall wrth ddarllen pennawd aelod archif
88.
Invalid archive member header
2020-03-19
Pennawd aelod archif annilys
89.
Archive is too short
2020-03-19
Mae'r archif yn rhy fyr
90.
Failed to read the archive headers
2020-03-19
Methwyd darllen pennawdau'r archif
91.
Unable to stat the mount point %s
2020-03-19
Ni ellir gwneud stat() o'r pwynt clymu %s
92.
Failed to stat the cdrom
2020-03-19
Methwyd gwneud stat() o'r CD-ROM
95.
Command line option %s is not boolean
2020-03-19
Nid yw'r opsiwn llinell orchymyn %s yn fŵleaidd
96.
Option %s requires an argument.
2020-03-19
Mae'r opsiwn %s yn mynnu ymresymiad.
97.
Option %s: Configuration item specification must have an =<val>.
2020-03-19
Opsiwn %s: Rhaid i benodiad eitem cyfluniad gael =<gwerth>.
98.
Option %s requires an integer argument, not '%s'
2020-03-19
Mae'r opsiwn %s yn mynnu ymresymiad cyfanrif, nid '%s'
99.
Option '%s' is too long
2020-03-19
Opsiwn '%s' yn rhy hir
100.
Sense %s is not understood, try true or false.
2020-03-19
Ni ddeallir %s, ceiswich ddefnyddio 'true' neu 'false'.
101.
Invalid operation %s
2020-03-19
Gweithred annilys %s
102.
Unrecognized type abbreviation: '%c'
2020-03-19
Talgryniad math anhysbys: '%c'
103.
Syntax error %s:%u: Block starts with no name.
2020-03-19
Gwall cystrawen %s:%u: Mae bloc yn cychwyn efo dim enw.
105.
Syntax error %s:%u: Extra junk after value
2020-03-19
Gwall cystrawen %s:%u: Sbwriel ychwanegol ar ôl y gwerth
106.
Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level
2020-03-19
Gwall cystrawen %s:%u: Ceir defnyddio cyfarwyddyd ar y lefel dop yn unig
107.
Syntax error %s:%u: Too many nested includes
2020-03-19
Gwall cystrawen %s:%u: Gormod o gynhwysion nythol
108.
Syntax error %s:%u: Included from here
2020-03-19
Gwall cystrawen %s:%u: Cynhwyswyd o fan hyn
109.
Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'
2020-03-19
Gwall cystrawen %s:%u: Cyfarwyddyd ni gynhelir '%s'
111.
Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file
2020-03-19
Gwall cystrawen %s:%u: Sbwriel ychwanegol ar ddiwedd y ffeil
113.
Corrupted archive
2020-03-19
Archif llygredig
117.
Not using locking for read only lock file %s
2020-03-19
Ddim yn cloi'r ffeil clo darllen-yn-unig %s
118.
Could not open lock file %s
2020-03-19
Methwyd agor y ffeil clo %s
119.
Not using locking for nfs mounted lock file %s
2020-03-19
Ddim yn cloi'r ffeil clo ar NFS %s
122.
Could not get lock %s
2020-03-19
Methwyd cael y clo %s
129.
Sub-process %s received a segmentation fault.
2020-03-19
Derbyniodd is-broses %s wall segmentu.
131.
Sub-process %s returned an error code (%u)
2020-03-19
Dychwelodd is-broses %s gôd gwall (%u)
132.
Sub-process %s exited unexpectedly
2020-03-19
Gorffenodd is-broses %s yn annisgwyl