Translations by Pēteris Krišjānis

Pēteris Krišjānis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 263 results
7.
Custom servers
2008-02-06
Pašizvēlētie serveri
8.
Could not calculate sources.list entry
2010-02-16
Neizdevās izrēķināt sources.list ierakstu
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2010-02-16
Nav iespējams atrast pakotņu datnes, varbūt, ka šis nav Ubuntu disks vai izvēlēta nepareiza sistēmas arhitektūra?
13.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2010-02-16
Pakotne '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī un to ir nepieciešams pārinstalēt, taču tās arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt to, lai turpinātu?
Pakotnes '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī un tās ir nepieciešams pārinstalēt, taču to arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt tās, lai turpinātu?
Pakotnes '%s' atrodas neatbilstīgā stāvoklī un tās ir nepieciešams pārinstalēt, taču to arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt tās, lai turpinātu?
16.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2010-02-18
Jūsu sistēmā ir bojātas pakotnes, kuras nevar salabot ar šo programmu. Pirms turpiniet, lūdzu, salabojiet tās, izmantojot synaptic vai apt-get rīkus.
2008-02-06
Jūsu sistēmā ir bojātas pakotnes, kuras nevar salabot ar šo programmu. Pirms turpiniet, lūdzu, salabojiet tās, izmantojot synaptic vai apt-get programmas.
17.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2010-02-18
Parādījusies neatrisināma problēma aprēķinot uzlabojumu: %s To, iespējams, ir izraisījis kāds no šiem iemesliem: * Uzlabošana uz pirmslaidiena Ubuntu versiju * Pašreizējās pirmslaidiena Ubuntu versijas lietošana * Neoficiālas programmu pakotnes, kuru piegādātājs nav Ubuntu
2010-02-16
Parādījusies neatrisināma problēma aprēķinot azlabošanas procesus: %s To, iespējams, ir izraisījis kāds no šiem iemesliem: * Uzlabošana uz pirmslaidiena Ubuntu versiju * Pašreizējās pirmslaidiena Ubuntu versijas lietošana * Neoficiālas programmu pakotnes, kuru piegādātājs nav Ubuntu
18.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2010-02-16
Šī, visdrīzāk, ir īslaicīga problēma. Lūdzu, mēģiniet vēlāk vēlreiz.
19.
If none of this applies, then please report this bug against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the bug report.
2010-02-18
Ja neviens no situācijas aprakstiem neatbilst, lūdzu aizpildiet kļūdu par 'ubuntu-manager' pakotni un iekļaujiet failus no /var/log/dist-upgrade savā kļūdas ziņojumā.
2010-02-16
Ja neviens no situācijas aprakstiem neatbilst, lūdzu aizpildiet kļūdu par 'ubuntu-manager' pakotni un iekļaujiet failus no /var/log/dist-upgrade savā paziņojumā.
20.
Could not calculate the upgrade
2010-02-18
Nevar aprēķināt uzlabojumu
2010-02-16
Nevar aprēķināt jauninājumu
21.
Error authenticating some packages
2010-02-18
Kļūda, autentificējot dažas pakotnes
22.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2010-02-18
Nav iespējams autentificēt dažas pakotnes. Tā varētu būt tīkla problēma. Pamēģiniet atkārtot šo darbību vēlāk. Sekojiet zemāk neautentificēto pakotņu sarakstam.
2008-02-06
Nav iespējams autentificēt dažas paketes. Tā varētu būt tīkla problēma. Pamēģiniet atkārtot šo darbību vēlāk. Sekojiet zemāk neautentificēto pakotņu sarakstam.
23.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2010-02-18
Pakotne '%s' ir atzīmēta kā noņemama, bet tā ir izņemšanas melnajā sarakstā.
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
2010-02-18
Svarīga pakotne '%s" ir atzīmēta noņemšanai.
25.
Trying to install blacklisted version '%s'
2010-02-18
Mēģina instalēt versiju '%s', kas atrodas melnajā sarakstā
26.
Can not mark '%s' for upgrade
2010-02-18
Nevaru atzīmēt '%s' uzlabošanai
27.
Can't install '%s'
2010-02-18
Nevar instalēt '%s'
28.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2010-02-18
Nebija iespējams instalēt pieprasīto pakotni. Lūdzu ziņojiet par šo kļūdu.
2008-02-06
Nebija iespējams uzstādīt pieprasīto pakotni. Lūdzu ziņojiet par šo kļūmi.
29.
Can't guess meta-package
2010-02-18
Neizdodas uzminēt meta-pakotni
2008-02-06
Nevar uzminēt meta-pakotni
30.
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2010-02-18
Jūsu sistēmā nav instalēta neviena no ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop vai edubuntu-desktop darbvirsmas pakotnēm un nebija iespējams noteiktu, kura Ubuntu versija jums ir uzlikta. Pirms turpiniet, lūdzu, instalējiet vienu no augstākminētajām pakotnēm izmantojot synaptic vai apt-get rīkus.
2008-02-06
Jūsu sistēmā nav uzstādītas neviena no ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop vai edubuntu-desktop darbvirsmas pakotnēm un nebija iespējams noteiktu, kura Ubuntu versija jums ir uzstādīta. Pirms turpiniet, lūdzu, uzstādiet vienu no augstākminētajām pakotnēm izmantojot synaptic vai apt-get programmas.
32.
Unable to get exclusive lock
2010-02-18
Neizdevās iegūt eskluzīvu aizslēgu
2008-02-06
Nevarēja iegūt eskluzīvu aizslēgu
33.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2010-02-18
Tas parasti nozīmē, ka jau darbojas cita pakotņu pārvaldības lietotne (piemēram apt-get vai aptitude). Lūdzu, aizverat vispirms tās.
2008-02-06
Tas parasti nozīmē, ka jau darbojas cita pakotņu pārvaldības aplikācija (piemēram apt-get vai aptitude). Lūdzu, aizveriet vispirms tās.
34.
Upgrading over remote connection not supported
2010-02-18
Uzlabošana izmantojot attālināto savienojumu nav atbalstīta
36.
Continue running under SSH?
2010-02-18
Turpināt izmantojot SSH pieslēgumu?
2008-02-06
Turpināt strādāt izmantojot SSH?
37.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, a additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2008-02-06
Šķiet, ka šī sesija darbojas ar ssh. Pašlaik nav ieteicams veikt atjaunināšanu pār ssh, jo neizdošanās gadījumā sistēmai atgūties būs grūtāk. Ja jūs tomēr turpināsiet, papildus ssh dēmons tiks sāknēts portā '%s'. Vai vēlaties turpināt?
38.
Starting additional sshd
2010-02-18
40.
Can not upgrade
2010-02-18
Neizdodas atjaunināt
41.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2010-02-18
'%s' uzlabošana uz '%s' izmantojot šo rīku netiek atbalstīta.
42.
Sandbox setup failed
2010-02-18
Smilškastes iestatīšana neizdevās
43.
It was not possible to create the sandbox environment.
2010-02-18
Neizdevās izveidot smilškastes vidi.
44.
Sandbox mode
2010-02-18
Smilškastes režīms
45.
This upgrade is running in sandbox (test) mode. All changes are written to '%s' and will be lost on the next reboot. *No* changes written to a systemdir from now until the next reboot are permanent.
2010-02-18
Šī uzlabošana notiek smilškastes jeb testa režīmā. Visas izmaiņas tiek ierakstītas '%s' un tiks zaudētas pēc nākošās restartēšanas. Sistēmas direktorijā netiks ierakstītas *nekādas* izmaiņas līdz pat nākošajai restartēšanai.
47.
Package 'debsig-verify' is installed
2010-02-18
Pakotne 'debsig-verify' ir uzinstalēta
48.
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2010-02-18
Uzlabošanu nevar turpināt kamēr šī pakotne nav noņemta. Lūdzu noņemiet to izmantojot Synaptic vai 'apt-get remove debsig-verify' un tad palaidiet uzlabošanu vēlreiz
49.
Include latest updates from the Internet?
2010-02-18
Iekļaut pēdējās izmaiņas no Interneta?
50.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2010-02-18
Uzlabošanas sistēma var izmantot internetu, lai automātiski lejupielādētu pēdējos atjauninājumus un instalēt tos uzlabošanas laikā. To ir ļoti ieteikts darīt, ja jums ir tīkla savienojums. Uzlabošana aizņems ilgāku laiku, bet pēc pabeigšanas sistēma būs pilnībā atjaunināta. Jūs varat izvēlēties to nedarīt, bet tad jums vajadzētu instalēt pēdējos atjauninājumus pēc uzlabošanas pabeigšanas. Ja jūs šeit atbildēsiet 'nē', tad tīkls netiks izmantots vispār.
51.
disabled on upgrade to %s
2010-02-18
deaktizivēts uzlabojot uz %s
53.
While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade was found. This can happen if you run a internal mirror or if the mirror information is out of date. Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' here it will update all '%s' to '%s' entries. If you select 'No' the upgrade will cancel.
2010-02-18
Skenējot jūsu krātuvju informāciju neizdevās atrast uzlabošanas spoguļa ierakstu. Tas var notikt ja jūs darbinat iekšējo spoguli vai arī spoguļa informācija ir novecojusi. Vai jūs tāpat vēlaties pārrakstīt jūsu 'sources.list' failu? Ja jūs izvēlēsieties 'Jā', tad tas uzlabos visus '%s' ierakstus uz '%s'. Ja jūs izvēlēsieties 'Nē', uzlabošana tiks atcelta.
55.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2010-02-18
Skenējot jūsu 'sources.list', netika atrasts derīgs '%s' ieraksts. Vai nepieciešams pievienot noklusētos '%s' ierakstus? Ja jūs izvēlēsieties 'Nē', uzlabošana tiks atcelta.
56.
Repository information invalid
2010-02-18
Informācija par krātuvēm ir kļūdaina