Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
~
Some packages from the <emphasis>main</emphasis> and <emphasis>restricted</emphasis> Ubuntu package repositories can be installed from the Ubuntu installation CD. Simply insert your Ubuntu installation CD and open <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Synaptic Package Manager</guimenuitem></menuchoice>. To list only packages on the Ubuntu installation CD, click on the <guibutton>Origin</guibutton> button in the lower left corner of the Synaptic window. The packages should be listed under the <guimenuitem>Ubuntu 9.04_Jaunty_Jackalope</guimenuitem> section.
2009-06-30
Alguns paquets dels dipòsits <emphasis>main</emphasis> i <emphasis>restricted</emphasis> de l'Ubuntu es poden instal·lar des del CD d'instal·lació de l'Ubuntu. Només cal que inseriu el CD d'instal·lació i aneu a <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Gestor de paquets Synaptic</guimenuitem></menuchoice>. Si voleu que només es mostrin els paquets del CD d'instal·lació de l'Ubuntu, feu clic al botó <guibutton>Origen</guibutton> de la cantonada inferior esquerra de la finestra del Synaptic. Els paquets es mostraran a la secció <guimenuitem>Ubuntu 9.04_Jaunty_Jackalope</guimenuitem>.
~
If the application that you want to uninstall is not available in Add/Remove Applications, use Synaptic (<menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Synaptic Package Manager</guimenuitem></menuchoice>) to remove it instead.
2009-06-30
Si l'aplicació que voleu desinstal·lar no és a Afegeix/Elimina aplicacions, utilitzeu el Synaptic (<menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Gestor de paquets Synaptic</guimenuitem></menuchoice>) per a suprimir-la.
20.
The package manager downloads applications from a <emphasis>software repository</emphasis>, which is a location on the Internet which stores a collection of applications. These applications come bundled in <emphasis>packages</emphasis>, which contain all of the information needed for installation. You can download packages yourself, using your web browser, if you like, but it is generally much more convenient to let the package manager handle this for you.
2009-06-30
El gestor de paquets baixa les aplicacions d'un <emphasis>dipòsit de programari</emphasis>, que és un lloc d'Internet on aquestes s'emmagatzemen. Les aplicacions s'inclouen en <emphasis>paquets</emphasis>, els quals contenen tota la informació requerida per a la instal·lació. Els paquets els podeu baixar vós mateix, utilitzant el navegador, però en general és molt més recomanable deixar que el gestor de paquets s'encarregui d'aquesta tasca.
22.
By default, only applications from the official Ubuntu software repositories are available in your package manager. If you cannot find the application that you want in the default repositories, you can add other (<quote>third-party</quote>) repositories and install it from there.
2009-06-30
Per defecte, només les aplicacions dels dipòsits de programari oficials de l'Ubuntu estan disponibles al gestor de paquets. Si no podeu trobar l'aplicació que cerqueu als dipòsits predeterminats, podeu afegir-hi altres dipòsits <quote>de tercers</quote> i instal·lar-les des d'allí.
24.
Click <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Ubuntu Software Center</guimenuitem></menuchoice>.
2011-05-07
Feu clic a <menuchoice><guimenu>Aplicacions</guimenu><guimenuitem>Centre de programari de l'Ubuntu</guimenuitem></menuchoice>.
26.
Select the application that you are interested in. Click on the arrow button to find out more about the application. In some cases you can also view a screenshot of the application or visit its website.
2009-11-29
Seleccioneu l'aplicació en la qual esteu interessat. Feu clic al botó amb una fletxa per a obtenir-ne més informació. En alguns casos podreu veure una captura de pantalla de l'aplicació o visitar el seu lloc web.
27.
If you choose to install the application, you will be asked to enter your password. You can continue to browse other applications while the installation is in progress.
2009-11-29
Si trieu d'instal·lar l'aplicació, se us sol·licitarà que introduïu la vostra contrasenya. Podeu continuar navegant per altres aplicacions durant el procés d'instal·lació.
29.
For more information about using the <application>Ubuntu Software Center</application>, consult the <ulink type="help" url="ghelp:software-center">Ubuntu Software Center Manual</ulink>.
2011-05-07
Per a obtenir més informació sobre com utilitzar el <application>Centre de programari de l'Ubuntu</application>, consulteu el <ulink type="help" url="ghelp:software-center">manual del centre de programari de l'Ubuntu</ulink>.
32.
Synaptic can be used to manage advanced software packages (such as server applications) which Software Center does not manage.
2011-05-07
El Synaptic es pot utilitzar per a gestionar paquets de programari avançats (com ara aplicacions de servidor) que el centre de programari no gestiona.
34.
Click <guibutton>Search</guibutton> to search for an application, or click <guibutton>Sections</guibutton> and look through the categories to find one.
2009-06-30
Feu clic a <guibutton>Cerca</guibutton> per a cercar una aplicació, o feu clic a <guibutton>Seccions</guibutton> i cerqueu-la dins les categories.
42.
Double-click the package. It will be opened in the Package Installer.
2009-06-30
Feu doble clic al paquet, el qual s'obrirà a l'instal·lador de paquets.
51.
In the <emphasis>Installed Software</emphasis> section, find the application that you want to remove by finding it in the list or by searching for it.
2011-05-07
A la secció <emphasis>Programari instal·lat</emphasis>, trieu l'aplicació que vulgueu suprimir a la llista o cerqueu-la.
2009-11-29
A la secció <emphasis>Programari instal·lat</emphasis>, trobeu l'aplicació que voleu suprimir trobant-la a la llista o cercant-la.
52.
Select the application that you want to remove and click the arrow button to proceed.
2009-11-29
Seleccioneu l'aplicació que voleu suprimir i feu clic al botó amb una fletxa per a procedir.
53.
If you choose to remove the application, you will be asked to enter your password. You can continue to browse other applications while the removal is in progress.
2009-11-29
Si trieu de suprimir l'aplicació, se us sol·licitarà que introduïu la vostra contrasenya. Podeu continuar navegant per altres aplicacions durant el procés de supressió.
55.
If the application that you want to remove is not available in the <application>Ubuntu Software Center</application>, use Synaptic (<menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Synaptic Package Manager</guimenuitem></menuchoice>) to remove it instead.
2011-05-07
Si l'aplicació que voleu suprimir no està disponible al <application>Centre de programari de l'Ubuntu</application>, utilitzeu el Synaptic (<menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Gestor de paquets Synaptic</guimenuitem></menuchoice>) per a suprimir-la.
58.
Only add software repositories from sources that you trust. Third-party software repositories are not checked for security by Ubuntu members, and may contain software which is harmful to your computer.
2011-05-07
Només afegiu dipòsits de programari de fonts en les quals confieu. La seguretat dels dipòsits de programari de tercers no és comprovada per membres de l'Ubuntu i poden contenir programari que sigui nociu per al vostre ordinador.
2009-11-29
Només afegiu dipòsits de programari de fonts en les quals confieu. La seguretat dels dipòsits de programari de tercers no és comprovada per membres de l'Ubuntu i poden contenir programari que sigui nociu pel vostre ordinador.
59.
Open <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Software Sources</guimenuitem></menuchoice> and select <guilabel>Other Software</guilabel>.
2011-05-07
Obriu <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Fonts de programari</guimenuitem></menuchoice> i seleccioneu <guilabel>Altre programari</guilabel>.
2009-11-29
Obriu <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Fonts de programari</guimenuitem></menuchoice> i seleccioneu <guilabel>Programari de tercers</guilabel>.
65.
Packages from the new repository should now be available in your package manager.
2009-06-30
Els paquets del dipòsit nou ara haurien d'estar disponibles al gestor de paquets.
66.
As a security measure, most software repositories use a GPG key to digitally sign the files they provide. This makes it easy to check that the files have not been tampered with since their creation. In order for your package manager to be able to check this, you need the public key that corresponds to the signatures. The key should be available for download on the repository's website.
2009-06-30
Com a mesura de seguretat, la majoria dels dipòsits de programari utilitzen una clau GPG per a signar digitalment els fitxers que proporcionen. Això fa que sigui fàcil comprovar si els fitxers s'han modificat des que es van crear. Us caldrà la clau pública corresponent a les signatures per a permetre que el gestor de paquets ho comprovi, la qual hauria d'estar disponible per a baixar-la des del lloc web del dipòsit.
68.
You can also add the GPG key using the terminal by entering the following command:
2011-05-07
També podeu afegir la clau GPG utilitzant el terminal i introduint-hi l'ordre següent:
69.
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com key-fingerprint
2011-05-07
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com key-fingerprint
70.
Adding a Personal Package Archive (PPA)
2011-05-07
Com afegir un arxiu de paquets personal («Personal Package Archive», PPA)
71.
<ulink url="https://launchpad.net/">Launchpad</ulink> provides all users with their own Personal Package Archive (PPA) that can be used to build and store Ubuntu packages. In the same way that you can add a normal software repository, you can also add a PPA to the package manager's list of available repositories. PPAs work like normal Ubuntu archives. You can install software in the usual way -- for example, through apt-get or synaptic -- and whenever there's an update Ubuntu will prompt you to install it.
2011-05-07
El <ulink url="https://launchpad.net/">Launchpad</ulink> proporciona a tots els usuaris el seu propi arxiu de paquets personal (PPA) que es pot utilitzar per a construir i emmagatzemar paquets de l'Ubuntu. De la mateixa manera que podeu afegir un dipòsit de programari normal, també podeu afegir un PPA a la llista de dipòsits disponibles del gestor de paquets. Els PPA funcionen igual que els arxius normals de l'Ubuntu. Podeu instal·lar-vos programari de la manera habitual (per exemple, mitjançant l'apt-get o el Synaptic) i sempre que hi hagi una actualització, l'Ubuntu us demanarà si voleu instal·lar-la.
2009-12-03
El <ulink url="https://launchpad.net/">Launchpad</ulink> proporciona a tots els usuaris el seu propi arxiu de paquets personal (PPA) que es pot utilitzar per a construir i emmagatzemar paquets de l'Ubuntu. De la mateixa manera que podeu afegir un dipòsit de programari normal, també podeu afegir una PPA a la llista de dipòsits disponibles del gestor de paquets. Els PPA funcionen igual que arxius de l'Ubuntu normals. Podeu instal·lar-vos programari de la manera habitual (per exemple, mitjançant l'apt-get o el Synaptic) i sempre que hi hagi una actualització l'Ubuntu us sol·licitarà si voleu instal·lar-la.
72.
You download and install PPA packages at your own risk. Ubuntu, Launchpad and Canonical do not endorse these packages. You must be certain that you trust the PPA owner before you install their software.
2011-05-07
Baixeu-vos i instal·leu-vos paquets PPA sota el vostre risc. L'Ubuntu, el Launchpad i Canonical no certifiquen aquests paquets. Heu d'estar segur que confieu en el propietari del PPA abans que us instal·leu els seus programes.
2009-12-04
Baixeu-vos i instal·leu-vos paquets PPA sota el vostre risc. L'Ubuntu, el Launchpad i Canonical no certifiquen aquests paquets. Heu d'estar segur que confieu amb el propietari del PPA abans que us instal·leu els seus programes.
73.
You should begin by familiarizing yourself with <xref linkend="adding-repos"/> before beginning.
2011-05-07
Abans de començar hauríeu de familiaritzar-vos amb <xref linkend="adding-repos"/>.
74.
The APT line for the PPA can be found on the PPA overview page on Launchpad, and should look similar to the following:
2011-05-07
Podeu trobar la línia APT per al PPA a la pàgina general del PPA al Launchpad. Aquesta hauria de ser similar a la següent:
76.
As a security measure, all PPAs use a unique GPG key to digitally sign the packages that they provide. This makes it easy to check that the packages have not been tampered with since Launchpad built them and to be sure that you are downloading from the PPA that you want. In order for your package manager to be able to check this, you need the public key that corresponds to the signatures. The key should be available for download on the PPA overview page on Launchpad. Until you add the PPA's key to your system, you will see warnings that you are downloading from an untrusted source.
2011-05-07
Com a mesura de seguretat, tots els PPA utilitzen una clau única GPG per a signar digitalment els paquets que proporcionen. Això fa més fàcil comprovar que no s'han modificat els paquets des que el Launchpad els va construir, i també per a assegurar-vos que esteu obtenint els fitxers del PPA que voleu. Per tal que el vostre gestor de paquets pugui comprovar-ho, us caldrà la clau pública que correspongui a les signatures. Hauríeu de poder-vos baixar la clau de la pàgina general del PPA al Launchpad. Fins que no afegiu la clau PPA al vostre sistema, es mostraran advertències que esteu realitzant baixades d'una font no fiable.
2009-12-04
Com a mesura de seguretat, tots els PPA utilitzen una clau única GPG per a signar digitalment els paquets que proporciona. Això fa més fàcil comprovar que no s'han modificat els paquets des de que el Launchpad els va construir i també per a assegurar-vos que esteu baixant del PPA que voleu. Per tal que el vostre gestor de paquets pugui comprovar-ho, necessitareu la clau pública que correspon a les signatures. Hauríeu de poder-vos baixar la clau de la pàgina general del PPA al Launchpad. Fins que no afegiu la clau PPA al vostre sistema, es mostraran advertències de que esteu baixant d'una font no fiable.
77.
The key used to sign a PPA is listed on the PPA overview page. Instructions on how to add the key can be found in <xref linkend="adding-repos"/>.
2011-05-07
La clau que s'utilitza per a firmar una PPA es mostra a la pàgina general del PPA. Podeu obtenir instruccions sobre com afegir la clau a <xref linkend="adding-repos"/>.
78.
Additional information about adding a PPA repository can be found on <ulink url="https://help.launchpad.net/Packaging/PPA">Launchpad</ulink>.
2011-05-07
Podeu trobar informació addicional sobre com afegir un dipòsit PPA al <ulink url="https://help.launchpad.net/Packaging/PPA">Launchpad</ulink>.
82.
Some packages from the <emphasis>main</emphasis> and <emphasis>restricted</emphasis> Ubuntu package repositories can be installed from the Ubuntu installation CD. Simply insert your Ubuntu installation CD and open <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Synaptic Package Manager</guimenuitem></menuchoice>. To list only packages on the Ubuntu installation CD, click on the <guibutton>Origin</guibutton> button in the lower left corner of the Synaptic window. The packages should be listed under the <guimenuitem>Ubuntu 9.10_Karmic_Koala</guimenuitem> section.
2009-12-04
Alguns paquets dels dipòsits de paquets <emphasis>main</emphasis> i <emphasis>restricted</emphasis> de l'Ubuntu es poden instal·lar des del CD d'instal·lació de l'Ubuntu. Simplement inseriu el CD d'instal·lació de l'Ubuntu i obriu <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Gestor de paquets Synaptic</guimenuitem></menuchoice>. Per a llistar només els paquets del CD d'instal·lació de l'Ubuntu, feu clic al botó <guibutton>Origen</guibutton> a la cantonada inferior esquerra de la finestra del Synaptic. Els paquets s'haurien de llistar en la secció <guimenuitem>Ubuntu 9.10_Karmic_Koala</guimenuitem>.
87.
Select <guilabel>Other Software</guilabel> and click on the <guibutton>Add CD-ROM</guibutton> button.
2011-05-07
Seleccioneu <guilabel>Altre programari</guilabel> i feu clic al botó <guibutton>Afegeix un CD-ROM</guibutton>.
93.
What is restricted and non-free software?
2011-05-07
Què és el programari restrictiu i el programari no lliure?
2009-12-04
Què es programari restringit i programari no lliure?
97.
In some cases, restricted software is the only option. Such cases include software for the playback of certain audio and video formats, some fonts and <ulink type="help" url="ghelp:hardware#jockey">drivers for some graphics cards</ulink>.
2011-05-07
En alguns casos, el programari restrictiu és l'única opció. Alguns casos són el programari per a reproduir certs formats d'àudio i de vídeo, alguns tipus de lletra i <ulink type="help" url="ghelp:hardware#jockey">controladors d'algunes targetes gràfiques</ulink>.
2009-12-04
En alguns casos, el programari restringit és l'única opció. Entre aquests hi ha programari per a reproduir certs formats d'àudio i de vídeo, alguns tipus de lletra i <ulink type="help" url="ghelp:hardware#jockey">controladors d'algunes targetes gràfiques</ulink>.
110.
If you click <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Software Sources</guimenuitem></menuchoice> and select the <guilabel>Updates</guilabel> tab, you will notice that four update sources are available. An explanation for each of these is provided below:
2009-06-30
Si feu clic a <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Fonts de programari</guimenuitem></menuchoice> i seleccioneu la pestanya <guilabel>Actualitzacions</guilabel> veureu que hi ha quatre fonts d'actualitzacions disponibles. Aquí en teniu la descripció:
112.
<emphasis role="strong">Recommended updates:</emphasis> Updates which fix serious software problems (which are not security flaws) are made available through this source. Most users will want to leave this source enabled as common and annoying problems are often fixed with these updates.
2009-06-30
<emphasis role="strong">Actualitzacions recomanades:</emphasis> les actualitzacions que solucionen problemes de programari importants (però que no són defectes de seguretat) estan disponibles en aquesta font. És recomanable deixar aquesta font habilitada, atès que aquestes actualitzacions sovint solucionen problemes comuns i força molestos.
113.
<emphasis role="strong">Pre-released updates:</emphasis> Updates which are currently being tested before being released to everyone are provided through this update source. If you would like to help test new updates (and get fixes for problems more quickly), enable this source. Be aware that these updates may not yet be well tested; it is not recommended that you enable this source unless you are prepared to experience occasional problems.
2009-06-30
<emphasis role="strong">Actualitzacions disponibles abans del seu alliberament:</emphasis> les actualitzacions que s'estan comprovant abans d'alliberar-les per a tothom estan disponibles en aquesta font. Si voleu col·laborar a comprovar actualitzacions noves (i obtenir les solucions a errors de programari més ràpidament), només caldrà que habiliteu aquesta font. Tingueu en compte que és possible que aquestes actualitzacions no estiguin comprovades a fons, per la qual cosa no és recomanable que habiliteu aquesta font a no ser que estigueu preparat per a experimentar problemes de manera ocasional.
115.
translator-credits
2011-05-10
Launchpad Contributions: Joan Duran https://launchpad.net/~jodufi
2010-08-15
Launchpad Contributions: David Planella https://launchpad.net/~dpm Hesed Franquet https://launchpad.net/~hfranq J. https://launchpad.net/~jose-manuel-rodriguez-moreno Joan Duran https://launchpad.net/~jodufi