Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 114 results
~
Some packages from the <emphasis>main</emphasis> and <emphasis>restricted</emphasis> Ubuntu package repositories can be installed from the Ubuntu installation CD. Simply insert your Ubuntu installation CD and open <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Synaptic Package Manager</guimenuitem></menuchoice>. To list only packages on the Ubuntu installation CD, click on the <guibutton>Origin</guibutton> button in the lower left corner of the Synaptic window. The packages should be listed under the <guimenuitem>Ubuntu 9.04_Jaunty_Jackalope</guimenuitem> section.
2009-06-17
Alguns paquets dels dipòsits <emphasis>main</emphasis> i <emphasis>restricted</emphasis> de l'Ubuntu es poden instal·lar des del CD d'instal·lació de l'Ubuntu. Només cal que inseriu el CD d'instal·lació i aneu a <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Gestor de paquets Synaptic</guimenuitem></menuchoice>. Si voeu que només es mostrin els paquets del CD d'instal·lació de l'Ubuntu, feu clic al botó <guibutton>Origen</guibutton> de la cantonada inferior esquerra de la finestra del Synaptic. Els paquets es mostraran a la secció <guimenuitem>Ubuntu 9.04_Jaunty_Jackalope</guimenuitem>.
~
Only add software repositories from sources that you trust. Third-party software repositories are not checked for security by Ubuntu members, so could contain software which is harmful to your computer.
2009-05-07
Només hauríeu d'afegir dipòsits de programari de fonts en què confieu. Els membres de l'Ubuntu no hauran comprovat si els dipòsits de tercers són segurs, per la qual cosa pot ser que continguin programari que malmeti el vostre ordinador.
~
Open <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Software Sources</guimenuitem></menuchoice> and select <guilabel>Third Party Software</guilabel>.
2009-05-07
Obriu l'entrada de menú <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Fonts de programari</guimenuitem></menuchoice> i seleccioneu <guilabel>Programari de tercers</guilabel>.
~
If the application that you want to uninstall is not available in Add/Remove Applications, use Synaptic (<menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Synaptic Package Manager</guimenuitem></menuchoice>) to remove it instead.
2009-05-07
Si l'aplicació que voleu desinstal·lar no és a Afegeix/Elimina aplicacions, utilitzeu el Synaptic (<menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Gestor de paquets Synaptic</guimenuitem></menuchoice>) per a suprimir-lo.
~
Synaptic can be used to manage advanced software packages (such as server applications) which Add/Remove Applications does not manage.
2009-05-07
El Synaptic es pot utilitzar per a gestionar paquets de programari avançats (com ara aplicacions de servidor), els quals no apareixen a l'aplicació «Afegeix/Elimina...».
~
What are restricted and non-free software?
2009-05-03
Què és el programari restrictiu i no lliure?
~
Select <guilabel>Third Party Software</guilabel> and click on the <guibutton>Add CD-ROM</guibutton> button.
2009-05-03
Seleccioneu <guilabel>Programari de tercers</guilabel> i feu clic al botó <guibutton>Afegeix un CD-ROM</guibutton>.
~
Find the application that you want to remove by finding it in the list or by searching for it.
2009-05-03
Cerqueu l'aplicació que vulgueu suprimir fent servir la funció de cerca o identificant-la a la llista.
~
Click <guibutton>Apply Changes</guibutton>, then click <guibutton>Apply</guibutton> to remove the applications. Enter your password if prompted.
2009-05-03
Feu clic a <guibutton>Aplica els canvis</guibutton> i seguidament feu clic a <guibutton>Aplica</guibutton> per a suprimir les aplicacions. Si se us demana, introduïu la contrasenya.
~
Uncheck the box next to the application that you want to remove. Do this for all of the applications you want to remove.
2009-05-03
Desmarqueu la casella de verificació al costat de l'aplicació que vulgueu suprimir. Repetiu aquest procediment per a totes les aplicacions que vulgueu suprimir.
~
Synaptic can be used to manage advanced software packages (such as server applications) which Add/Remove Applications does not manage.
2009-05-03
el Synaptic es pot utilitzar per a gestionar paquets de programari avançats (com ara aplicacions de servidor), els quals no apareixen a l'aplicació «Afegeix/Elimina...».
~
Enter your password if prompted. The applications that you chose will be downloaded and installed.
2009-04-25
Introduïu la vostra contrasenya si se us demana. Les aplicacions que seleccioneu es baixaran i instal·laran.
~
Check the box next to the application that you want to install. Do this for all of the applications that you want to install.
2009-04-25
Marqueu la casella de verificació del costat de l'aplicació que vulgueu instal·lar. Feu el mateix per a cada aplicació que vulgueu instal·lar.
~
Click <guibutton>Apply Changes</guibutton>, then click <guibutton>Apply</guibutton> to start the installation.
2009-04-25
Feu clic a <guibutton>Aplica els canvis</guibutton> i llavors feu clic a <guibutton>Aplica</guibutton> per a iniciar la instal·lació.
~
Search for an application, or select a category and find an application from the list.
2009-04-25
Cerqueu una aplicació, o seleccioneu una categoria i cerqueu una aplicació de la llista.
~
Click <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Add/Remove...</guimenuitem></menuchoice>.
2009-04-25
Feu clic a l'entrada de menú <menuchoice><guimenu>Aplicacions</guimenu><guimenuitem>Afegeix/Elimina...</guimenuitem></menuchoice>.
~
In some cases, restricted software is the only option. Such cases include software for the playback of certain audio and video formats, some fonts and <ulink type="help" url="ghelp:hardware#restricted-manager">drivers for some graphics cards</ulink>.
2008-10-15
En alguns casos, no hi ha cap altra opció que utilitzar programari restrictiu. Alguns d'aquests inclouen programari de reproducció de certs formats d'àudio i de vídeo, certs tipus de lletra i els <ulink type="help" url="ghelp:hardware#restricted-manager">controladors de certes targetes gràfiques</ulink>.
~
deb http://ftp.debian.org etch main
2007-11-17
deb http://ftp.debian.org etch main
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2007-11-17
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (projecte de documentació de l'Ubuntu)
2.
Adding, Removing and Updating Applications
2007-11-17
Addició, supressió i actualització d'aplicacions
3.
2008-02-16
2008-03-19
16-02-2008
4.
Instructions on how to install and uninstall software, including information on package management.
2008-03-19
Instruccions per a instal·lar i desinstal·lar programari, a més d'informació referent a la instal·lació de paquets.
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2008-10-12
Aquest document el manté l'equip de documentació de l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Vegeu la <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">pàgina dels col·laboradors</ulink> per a obtenir una llista d'aquells qui hi han col·laborat.
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2007-11-17
Aquest document està publicat sota la Llicència Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2007-11-17
Sou lliure de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2008-10-12
Trobareu una còpia de la llicència aquí: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">llicència Creative Commons ShareAlike</ulink>.
11.
2008
2008-10-12
2008
12.
Ubuntu Documentation Project
2008-03-19
Projecte de documentació de l'Ubuntu
13.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
2008-03-19
Canonical Ltd. i els membres de <placeholder-1/>
14.
The Ubuntu Documentation Project
2007-11-17
Projecte de documentació de l'Ubuntu
15.
This section discusses how applications are installed, removed and kept up-to-date. Also covered are how packages are stored by Ubuntu and made available for download.
2009-04-25
Aquesta secció exposa com s'instal·len, se suprimeixen i s'actualitzen les aplicacions. També s'hi descriu com els paquets s'emmagatzemen a l'Ubuntu i com estan disponibles per a baixar-los.
16.
How is software installation on Ubuntu different from on Windows?
2009-04-25
De quina manera és diferent la instal·lació de programari a l'Ubuntu en comparació amb el Windows?
17.
Ubuntu handles software installation in a very different way to Windows.
2009-04-25
L'Ubuntu gestiona la instal·lació de programari d'una manera molt diferent que al Windows.
18.
If you want to install an application on Windows, you must normally buy a CD containing the software, or download an installer package from the Internet. You then run the installer program, which guides you through the installation process.
2009-04-25
Si voleu instal·lar una aplicació al Windows, normalment heu de comprar un CD que contingui el programari, o bé baixar un paquet d'instal·lació d'Internet. Llavors heu d'executar el programa d'instal·lació, el qual us guia a través del procés d'instal·lació.
19.
On Ubuntu, you simply open a <emphasis>package manager</emphasis>, search for the application that you want and click a button to install it. Removing an application is just as simple.
2009-04-25
A l'Ubuntu simplement heu d'obrir un <emphasis>gestor de paquets</emphasis>, cercar l'aplicació que vulgueu i fer clic a un botó per a instal·lar-la. Si la voleu suprimir més endavant, el procés és igual de simple.
20.
The package manager downloads applications from a <emphasis>software repository</emphasis>, which is a location on the Internet which stores a collection of applications. These applications come bundled in <emphasis>packages</emphasis>, which contain all of the information needed for installation. You can download packages yourself, using your web browser, if you like, but it is generally much more convenient to let the package manager handle this for you.
2009-06-30
El gestor de paquets baixa les aplicacions d'un <emphasis>dipòsit de programari</emphasis>, que és un lloc d'Internet on aquestes s'emmagatzemen. Les aplicacions s'inclouen en <emphasis>paquets</emphasis>, els quals contenen tota la informació requerida per a la instal·lació. Si voleu, els paquets els podeu baixar vós mateix utilitzant el navegador, però en general és molt més recomanable deixar que el gestor de paquets s'encarregui d'aquesta tasca.
2009-04-28
El gestor de paquets baixa les aplicacions d'un <emphasis>dipòsit de programari</emphasis>, que és un lloc d'internet on aquestes s'emmagatzemen. Les aplicacions s'inclouen en <emphasis>paquets</emphasis>, els quals contenen tota la informació requerida per a la instal·lació. Els paquets els podeu baixar vós mateix, si voleu, però en general és molt més fàcil i recomanable deixar que el gestor de paquets s'encarregui d'aquesta tasca.
21.
Some packages depend on other packages being installed in order to work. For example, a word processing package may require a printing package to be installed. The package manager automatically installs these <emphasis>dependencies</emphasis> for you.
2009-04-28
Alguns paquets depenen de la instal·lació d'altres per a poder funcionar. Per exemple, pot ser que un paquet de processament de textos requereixi la instal·lació d'un paquet per a imprimir. El gestor de paquets s'encarrega d'instal·lar aquestes <emphasis>dependències</emphasis> automàticament.
22.
By default, only applications from the official Ubuntu software repositories are available in your package manager. If you cannot find the application that you want in the default repositories, you can add other (<quote>third-party</quote>) repositories and install it from there.
2009-04-28
Per defecte, només les aplicacions dels dipòsits de programari oficials de l'Ubuntu estan disponibles al gestor de paquets. si no podeu trobar l'aplicació que cerqueu als dipòsits predeterminats, podeu afegir-hi altres dipòsits <quote>de tercers</quote> i instal·larles des d'allí.
23.
Installing an application
2009-04-25
Com instal·lar una aplicació
25.
In the <emphasis>Get Free Software</emphasis> section, search for an application, or select a category and find an application from the list.
2009-10-19
A la secció <emphasis>Obteniu programari lliure</emphasis> cerqueu una aplicació o bé seleccioneu una categoria i cerqueu l'aplicació a la llista que se us mostrarà.
27.
If you choose to install the application, you will be asked to enter your password. You can continue to browse other applications while the installation is in progress.
2009-11-30
Si trieu instal·lar l'aplicació, se us sol·licitarà que introduïu la vostra contrasenya. Podeu continuar navegant per altres aplicacions durant el procés d'instal·lació.
28.
Once installation has finished, your new applications should be available from the Applications menu.
2009-04-25
Un cop hagi finalitzat la instal·lació, podreu trobar les aplicacions noves al menú Aplicacions.
30.
Other methods of installing applications
2009-04-25
Altres mètodes d'instal·lar aplicacions
31.
Using Synaptic Package Manager
2009-04-25
Utilització del gestor de paquets Synaptic
33.
Click <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Synaptic Package Manager</guimenuitem></menuchoice>. Enter your password if prompted.
2009-05-03
Feu clic a <menuchoice><guimenu>Sistema</guimenu><guimenuitem>Administració</guimenuitem><guimenuitem>Gestor de paquets Synaptic</guimenuitem></menuchoice>. Introduïu la vostra contrasenya si se us demana.
34.
Click <guibutton>Search</guibutton> to search for an application, or click <guibutton>Sections</guibutton> and look through the categories to find one.
2009-05-03
Feu clic a <guibutton>Cerca</guibutton> per a cercar una aplicació, o feu clic a <guibutton>Seccions</guibutton> i cerqueu-la-hi dins les categories.
35.
Right-click the application that you want to install and select <guilabel>Mark for Installation</guilabel>.
2009-05-03
Feu clic amb el botó secundari a l'aplicació que vulgueu instal·lar i seleccioneu <guilabel>Marca per a instal·lar</guilabel>.
36.
If you are asked if you would like to mark additional changes, click <guibutton>Mark</guibutton>.
2009-05-03
Si se us demana si voleu marcar els canvis addicionals, feu clic a <guibutton>Marca</guibutton>.
37.
Select any other applications that you would like to install.
2009-05-03
Seleccioneu qualsevol altra aplicació que vulgueu instal·lar.