Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 43 results
13.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Bạn đang cài đặt ở chế độ dành cho nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập một tên duy nhất cho loạt sản phẩm này. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống sau khi cài đặt và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
In upstream:
Bạn đang cài đặt ở chế độ dành cho nhà sản xuất máy tính. Vui lòng nhập một cái tên duy nhất cho loạt sản phẩm này. Tên này sẽ được lưu trên hệ thống sau khi cài đặt và có thể được dùng trong việc báo cáo lỗi sau này.
Suggested by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Located in ../ubiquity.templates:9001
20.
Keyboard layout
Type: text
Description
Kiểu bàn phím
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Bố trí bàn phím
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:17001
30.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
Type: text
Description
Bạn đang chạy ở chế độ sửa lỗi. Không nên dùng mật khẩu quan trọng!
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Bạn đang chạy ở chế độ truy tìm lỗi. Không nên dùng mật khẩu quan trọng!
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:42001
34.
Log in automatically
Type: text
Description
Tự động đăng nhập
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
In upstream:
Đăng nhập tự động
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:49001
39.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
Type: text
Description
Chọn tài khoản có dữ liệu bạn muốn nhập. Toàn bộ tài liệu cùng thiết đặt của tài khoản bạn chọn sẽ có trong hệ thống sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Chọn tài khoản bạn muốn chuyển dữ liệu vào. Toàn bộ tài liệu cùng thiết đặt của tài khoản bạn chọn sẽ có trong hệ thống sau khi quá trình cài đặt thành công
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:59001
40.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
Type: text
Description
Nếu bạn không muốn nhập dữ liệu từ bất cứ tài khoản nào thì đừng chọn gì hết mà hãy chuyển sang trang kế tiếp.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-08-29
In upstream:
Nếu bạn không muốn nhập tài khoản nào thì đừng chọn gì hết mà hãy chuyển sang trang sau.
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:59001
47.
Prepare partitions
Type: text
Description
Chuẩn bị các phân vùng
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Tạo các phân vùng mới
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:54001
55.
Quit the installation?
Type: title
Description
Thôi cài đặt?
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-08-29
In upstream:
Thoát cài đặt?
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:57001
56.
Do you really want to quit the installation now?
Type: text
Description
Bạn thực sự muốn thôi cài đặt ngay bây giờ?
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-08-29
In upstream:
Bạn thực sự muốn thoát cài đặt ngay bây giờ?
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:58001
59.
Continue Testing
Type: text
Description
Tiếp tục chạy thử
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-11-04
In upstream:
Tiếp tục Chạy thử
Suggested by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:69001
110 of 43 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huynh Trong Nghia, Lê Quốc Tuấn, Lê Trường An, Nguyễn Anh, RadioActiveRice, Vu Do Quynh, zeratulbk.