Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
918 of 79 results
9.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tento program je svobodné programové vybavení. Můžete jej šířit a/nebo
upravovat podle podmínek Obecné veřejné licence GNU (GPL), která byla
vydána Free Software Foundation, a to buď podle verze 2, nebo (podle vašeho
uvážení) jakékoliv pozdější verze.

Tento program je šířen v[nbsp]naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV
ZÁRUKY, a to dokonce bez odvozené záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI
PRO DANÝ ÚČEL. Podrobnosti naleznete v[nbsp]Obecně veřejné licenci GNU (GPL).

Spolu s[nbsp]tímto program byste měli obdržet kopii Obecné veřejné licence GNU
(GPL). Není-li tomu tak, napište na adresu Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:208
10.
Try `%s %s' for more information.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Podrobnosti získáte pomocí „%s %s“.
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:233
11.
Free `recode' converts files between various character sets and surfaces.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Svobodný „recode“ převádí soubory mezi rozličnými znakovými sadami a povrchy.
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:237
12.

Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Použití: %s [PŘEPÍNAČE…] [ [ZNAKOVÁ_SADA] | POŽADAVEK [SOUBOR…] ]
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:241
13.

If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory
for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Pokud dlouhý přepínač označuje argument za povinný, pak je povinný i[nbsp]pro
odpovídající krátký přepínač. Obdobné pravidlo platí pro volitelné argumenty.
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:244
14.

Listings:
-l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases
-k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS list
-h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit
-F, --freeze-tables write out a C module holding all tables
-T, --find-subsets report all charsets being subset of others
-C, --copyright display Copyright and copying conditions
--help display this help and exit
--version output version information and exit
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Výpisy:
-l, --list[=FORMÁT] vypíše jednu nebo všechny známé znakové sady
a aliasy
-k, --known=PÁRY omezí znakové sady na seznam známých PÁRŮ
-h, --header[=[JZ/]NÁZEV] vypíše tabulku NÁZEV pomocí JZ, pak skončí
-F, --freeze-tables vypíše všechny tabulky jako modul v[nbsp]C
-T, --find-subsets nahlásí všechny znakové sady, které jsou
podmnožinou jiných sad
-C, --copyright zobrazí Copyright a podmínky užití
--help zobrazí tuto nápovědu a skončí
--version vypíše informace o[nbsp]verzi a skončí
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:250
15.

Operation modes:
-v, --verbose explain sequence of steps and report progress
-q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings
-f, --force force recodings even when not reversible
-t, --touch touch the recoded files after replacement
-i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes
--sequence=memory use memory buffers for sequencing passes
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Režimy běhu:
-v, --verbose vysvětlí posloupnost kroků a vyznačí postup běhu
-q, --quiet, --silent potlačí zprávy o[nbsp]nevratných převodech
-f, --force vynutí převody, i[nbsp]když budou nevratné
-t, --touch po nahrazení převedených souborů změní i[nbsp]jejich časy
-i, --sequence=files mezi průchody odkládá data do dočasných souborů
--sequence=memory mezi průchody odkládá data do paměťových bufferů
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:263
16.
-p, --sequence=pipe use pipe machinery for sequencing passes
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
-p, --sequence=pipe data mezi průchody propojí pomocí rour
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:275
17.
-p, --sequence=pipe same as -i (on this system)
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
-p, --sequence=pipe stejné jako -i (na tomto systému)
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:280
18.

Fine tuning:
-s, --strict use strict mappings, even loose characters
-d, --diacritics convert only diacritics or alike for HTML/LaTeX
-S, --source[=LN] limit recoding to strings and comments as for LN
-c, --colons use colons instead of double quotes for diaeresis
-g, --graphics approximate IBMPC rulers by ASCII graphics
-x, --ignore=CHARSET ignore CHARSET while choosing a recoding path
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Drobná nastavení
-s, --strict použije přísné mapování, může ztratit některé znaky
-d, --diacritics převádí jen diakritiku a podobné znaky u[nbsp]HTML/LaTeXu
-S, --source[=JZ] omezí převod na řetězce a komentáře jazyka JZ
-c, --colons pro apostrofy použije dvojtečky namísto dvojitých
uvozovek
-g, --graphics aproximuje čáry IBMPC pomocí ASCII grafiky
-x, --ignore=SADA ignoruje znakovou SADU při výběru cesty převodu
Translated by Petr Písař
Located in src/main.c:285
918 of 79 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Karel Divacky, Konki, Petr Písař.