Translations by Begina Felicysym

Begina Felicysym has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 3119 results
1.
could not fork archiver: %m
2011-10-13
nie można rozwidlić archiwizatora: %m
2.
archive_mode enabled, yet archive_command is not set
2011-10-13
włączono archive_mode, choć nie ustawiono jeszcze archive_command
3.
transaction log file "%s" could not be archived: too many failures
2011-10-13
plik dziennika transakcji "%s" nie mógł zostać zarchiwizowany: zbyt wiele awarii
4.
archive command failed with exit code %d
2011-10-13
polecenie archiwizacji nie powiodło się z kodem wyjścia %d
5.
The failed archive command was: %s
2011-10-13
Nieudane polecenie archiwizacji było: %s
6.
archive command was terminated by exception 0x%X
2011-10-13
polecenie archiwizacji zostało zatrzymane przez wyjątek 0x%X
7.
See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value.
2011-10-13
Przejrzyj plik nagłówkowy C "ntstatus.h" by sprawdzić opis wartości szesnastkowej.
8.
archive command was terminated by signal %d: %s
2011-10-13
polecenie archiwizacji zostało zatrzymane przez sygnał %d: %s
9.
archive command was terminated by signal %d
2011-10-13
polecenie archiwizacji zostało zatrzymane przez sygnał %d
10.
archive command exited with unrecognized status %d
2011-10-13
polecenie archiwizacji zakończyło działanie z nieznanym stanem %d
11.
archived transaction log file "%s"
2011-10-13
zarchiwizowano plik dziennika transakcji "%s"
12.
could not open archive status directory "%s": %m
2011-10-13
nie można otworzyć folderu stanu archiwum "%s": %m
13.
could not rename file "%s" to "%s": %m
2011-10-13
nie można zmienić nazwy pliku "%s" na "%s": %m
14.
select() failed in logger process: %m
2011-10-13
nie powiodło się select() w procesie rejestratora: %m
15.
could not read from logger pipe: %m
2011-10-13
nie można czytać z rury rejestratora: %m
16.
logger shutting down
2011-10-13
zatrzymanie rejestratora
17.
could not create pipe for syslog: %m
2011-10-13
nie można utworzyć rury do syslogu: %m
18.
could not create log file "%s": %m
2011-10-13
nie można utworzyć pliku dziennika "%s": %m
19.
could not fork system logger: %m
2011-10-13
nie udało się rozwidlić rejestratora systemowego: %m
20.
could not redirect stdout: %m
2011-10-13
nie udało się przekierować na standardowe wyjście: %m
21.
could not redirect stderr: %m
2011-10-13
nie udało się przekierować na standardowe wyjście błędów: %m
22.
could not write to log file: %s
2011-10-13
nie można zapisać do pliku dziennika: %s
23.
could not open new log file "%s": %m
2011-10-13
nie można otworzyć nowego pliku dziennika "%s": %m
24.
disabling automatic rotation (use SIGHUP to reenable)
2011-12-15
wyłączanie automatycznej rotacji (użyj SIGHUP by włączyć ponownie)
25.
%s: invalid argument for option -f: "%s"
2011-10-13
%s: niepoprawny argument dla opcji -f: "%s"
26.
%s: invalid argument for option -t: "%s"
2011-10-13
%s: niepoprawny argument dla opcji -t: "%s"
27.
--%s requires a value
2011-10-13
--%s wymaga wartości
28.
-c %s requires a value
2011-10-13
-c %s wymaga wartości
29.
Try "%s --help" for more information.
2011-10-13
Użyj "%s --help" aby uzyskać więcej informacji.
30.
%s: invalid argument: "%s"
2011-10-13
%s: niepoprawny argument: "%s"
31.
%s: superuser_reserved_connections must be less than max_connections
2011-10-13
%s: superuser_reserved_connections musi być mniejszy niż max_connections
32.
%s: invalid datetoken tables, please fix
2011-10-13
%s: niepoprawne tabele datetoken, proszę naprawić
33.
invalid list syntax for "listen_addresses"
2011-10-13
nieprawidłowa składnie listy dla "listen_addresses"
34.
could not create listen socket for "%s"
2011-10-13
nie można utworzyć gniazda nasłuchu dla "%s"
35.
could not create any TCP/IP sockets
2011-10-13
nie można stworzyć żadnego gniazda TCP/IP
36.
could not create Unix-domain socket
2011-10-13
nie można stworzyć gniazda domeny Uniksa
37.
no socket created for listening
2011-10-13
nie utworzono żadnego gniazda do nasłuchiwania
38.
could not create I/O completion port for child queue
2011-10-13
nie można utworzyć portu zakończenia wejścia/wyjścia dla kolejki potomnej
39.
%s: could not write external PID file "%s": %s
2011-10-13
%s: nie można zapisać pliku zewnętrznego PID "%s": %s
40.
could not load pg_hba.conf
2011-10-13
nie można załadować pg_hba.conf
41.
%s: could not locate matching postgres executable
2011-10-13
%s: nie można odnaleźć pasującego programu wykonywalnego postgres
42.
could not open directory "%s": %m
2011-10-13
nie można otworzyć katalogu "%s": %m
43.
This may indicate an incomplete PostgreSQL installation, or that the file "%s" has been moved away from its proper location.
2011-10-13
Może to wskazywać na niepełną instalację PostgreSQL lub że plik "%s" został przeniesiony gdzieś z właściwej lokalizacji.
44.
data directory "%s" does not exist
2011-10-13
folder danych "%s" nie istnieje
45.
could not read permissions of directory "%s": %m
2011-10-13
nie można odczytać uprawnień dla folderu "%s": %m
46.
specified data directory "%s" is not a directory
2011-10-13
wskazany folder danych "%s" nie jest folderem
47.
data directory "%s" has wrong ownership
2011-10-13
słownik danych "%s" ma niepoprawną własność
48.
The server must be started by the user that owns the data directory.
2011-10-13
Serwer musi być uruchomiony przez użytkownika, który jest właścicielem folderu.
49.
data directory "%s" has group or world access
2011-10-13
folder danych "%s" posiada prawa dostępu dla grupy lub wszystkich
50.
Permissions should be u=rwx (0700).
2011-10-13
Prawa dostępu powinny być u=rwx (0700).