Translations by Nikola Kasabov

Nikola Kasabov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 53 results
144.
Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command.
2006-04-28
Синтактична грешка: Въвели сте грешен брой аргументи на тази команда.
148.
That command doesn't work on this protocol.
2006-04-28
Тази команда не работи с този протокол.
166.
Supported debug options are: version
2006-04-28
Поддържаните настройки при отстраняване на грешки са: version
167.
No such command (in this context).
2006-04-28
Няма такава команда (в този смисъл)
168.
Use "/help <command>" for help on a specific command. The following commands are available in this context:
2006-04-28
Използвайте "/help <command>" за помощ относно определена команда. Следващите команди са налични в този контекст:
171.
say <message>: Send a message normally as if you weren't using a command.
2006-04-28
say <message>: Изпращане на съобщение нармално, все едно не използвате команда.
172.
me <action>: Send an IRC style action to a buddy or chat.
2006-04-28
me <action>: Изпращане на действие в стил IRC на приятел или разговор.
173.
debug <option>: Send various debug information to the current conversation.
2006-04-28
debug <option>: Изпращане на различна 'debug' информация на текущия разговор.
174.
clear: Clears the conversation scrollback.
2006-04-28
clear: Изтрива разговора до момента.
175.
help <command>: Help on a specific command.
2006-04-28
help <command>: Помощ за определена команда.
484.
You are now known as %s
2006-04-28
Вече сте познат като %s
509.
%s is not a regular file. Cowardly refusing to overwrite it.
2006-04-28
%s не е обикновен файл. Отказ да бъде презаписан.
512.
Accept file transfer request from %s?
2006-04-28
Приемане на искане за трансфер на файл от %s?
513.
A file is available for download from: Remote host: %s Remote port: %d
2006-04-28
Файла е наличен за сваляне от: Отдалечен адрес: %s Отдалечен порт: %d
514.
%s is offering to send file %s
2006-04-28
%s предлага да изпрати файл %s
516.
Offering to send %s to %s
2006-04-28
Предложение да се изпрати %s на %s
519.
Transfer of file %s complete
2006-04-28
Трансфера на файл %s е завършен
561.
<b><font color="red">The logger has no read function</font></b>
2006-04-28
<b><font color="red">The logger has no read function</font></b>
567.
<font color="#16569E"><font size="2">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>
2006-04-28
<font color="#16569E"><font size="2">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>
568.
<font color="#A82F2F"><font size="2">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>
2006-04-28
<font color="#A82F2F"><font size="2">(%s)</font> <b>%s &lt;AUTO-REPLY&gt;:</b></font> %s<br/>
569.
<font color="red"><b>Unable to find log path!</b></font>
2006-04-28
<font color="red"><b>Unable to find log path!</b></font>
620.
Set Account Idle Time
2006-04-28
Задаване на време за превключване в състояние Бездействам
629.
Test plugin IPC support, as a client.
2006-04-28
Изпробвай поддръжката на IPC в тази добавка, като клиент.
630.
Test plugin IPC support, as a client. This locates the server plugin and calls the commands registered.
2006-04-28
Изпробвай поддръжката на IPC в тази добавка, като клиент. Открива сървърната добавка и извиква регистрираните команди.
633.
Test plugin IPC support, as a server. This registers the IPC commands.
2006-04-28
Тестов модул за поддръжка на IPC като сървър. Регистрира IPC командите.
705.
Provides a wrapper around SSL support libraries.
2006-04-28
Предоставя обвивка около библиотеките за поддръжка на SSL.
712.
Buddy Goes _Away
2006-04-28
Потребителят е в състояние _Няма ме:
713.
Buddy Goes _Idle
2006-04-28
Потребителят е в състояние _Бездействам:
2624.
The orientation of the tray.
2006-04-28
Ориентацията на областта за уведомяване.
2802.
This protocol does not support chat rooms.
2006-04-28
Този протокол не поддържа стаи за разговори.
2913.
Separate IM and Chat windows
2006-04-28
Разделяне на прозорците за Моментни Съобщения и Чат.
2917.
Save Debug Log
2006-04-28
Запис на Debug Файла
2981.
Georgian
2006-04-28
Грузински
3083.
Local File:
2006-04-28
Локален Файл:
3116.
<span size='larger' weight='bold'>Unrecognized file type</span> Defaulting to PNG.
2006-04-28
<span size='larger' weight='bold'>Неизвестен тип файл</span> Задаване по подразбиране на PNG.
3117.
Unrecognized file type Defaulting to PNG.
2006-04-28
Неизвестен тип файл Задаване по подразбиране на PNG.
3118.
<span size='larger' weight='bold'>Error saving image</span> %s
2006-04-28
<span weight="bold" size="larger">Грешка при запис на изображение</span> %s
3119.
Error saving image %s
2006-04-28
Грешка при запис на изображение: %s
3128.
Please enter the URL and description of the link that you want to insert. The description is optional.
2006-04-28
Моля, въведете URL и описанието на връзката, която искате да вмъкнете. Описанието не е задължителен елемент.
3129.
Please enter the URL of the link that you want to insert.
2006-04-28
Моля, въведете URL на връзката, която искате да вмъкнете.
3204.
The 'Manual' browser command has been chosen, but no command has been set.
2006-04-28
Команда за 'Ръчен' browser беше избрана, но не беше зададена команда.
3534.
Extra conversation placement options.
2006-04-28
Допълнителни опции за разположение на разговора.
3535.
Restrict the number of conversations per windows, optionally separating IMs and Chats
2006-04-28
Ограничаване броя на разговорите за прозорец, допълнително разделяйки Моментни Съобщения и Чат Разговори
3539.
_Visual gesture display
2006-04-28
Показване на визуални _жестове с мишка
3544.
Select a person from your address book below, or add a new person.
2006-04-28
Избери човек от адресната книга отдолу, или добави нов човек.
3548.
Select a person from your address book to add this buddy to, or create a new person.
2006-04-28
Изберете човек от адресната книга за да го добавите към потребителя или създайте нов човек.
3550.
_Associate Buddy
2006-04-28
_Асоциирай потребител
3557.
Select all accounts that buddies should be auto-added to.
2006-04-28
Изберете всички регистрации(сметки), към които потребители трябва да се добавят автоматично.
3568.
Test to see that all ui signals are working properly.
2006-04-28
Проверява дали всички сигнали от интерфейса работят правилно.
3575.
Adds a small box to the buddy list that shows if you have new mail.
2006-04-28
Добавя малка кутийка в списъка с приятели, която показва когато имате поща.