Translations by Erdenechimeg Myataviin

Erdenechimeg Myataviin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
1.
Control your network connections
2009-10-05
Өөрийнхөө сүлжээний холболтыг хянах
2.
Network Manager
2009-10-05
Сүлжээний Менежер
3.
Disable connected notifications
2009-10-07
Холбосон сануулгыг цуцлах
4.
Disable disconnected notifications
2009-10-07
Салгасан сануулгыг цуцлах
5.
Set this to TRUE to disable notifications when connecting to a network.
2009-10-07
Сүлжээ рүү холбогдохдоо цуцлах сануулгыг ҮНЭН болгохоор тохируулана.
6.
Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a network.
2009-10-07
Сүлжээнээс салгахдаа цуцлах сануулгыг ҮНЭН болгохоор тохируулана.
7.
Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are available.
2009-10-07
Утасгүй холболтын сүлжээ байвал цуцлах сануулгыг ҮНЭН болгохоор тохируулана.
8.
Stamp
2009-10-07
Тамга
9.
Suppress networks available notifications
2009-10-07
Гэнтийн далд сүлжээг ашиглаж болох сануулгууд
10.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2009-10-07
Тохиргоонуудыг шинэ хувилбарлуу шилүүлэх үү үгүй юу гэдгийг тодорхойлоход хэрэглэнэ.
11.
Manage and change your network connection settings
2009-10-05
Өөрийн сүлжээний тохиргоог тохируулах болон өөрчлөх
12.
Network Connections
2009-10-05
Сүлжээний холболтууд
13.
Available
2009-10-07
хэрэглэх боломжтой
2009-10-05
хэрэглэж болно
16.
You are now connected to the mobile broadband network.
2009-10-07
Та яг одоо хөлөгөөнт бродбанд сүлжээнд холбоотой байна.
17.
Preparing mobile broadband connection '%s'...
2009-10-07
'%s' хөдөлгөөнт бродбанд холболтыг бэлтгэж байна...
18.
Configuring mobile broadband connection '%s'...
2009-10-07
'%s' хөдөлгөөнт бродбанд холболтыг тохируулж байна...
19.
User authentication required for mobile broadband connection '%s'...
2009-10-07
'%s' хөдөлгөөнт бродбанд холболтонд хэрэглэгчийн нотолгоог шаардаж байна...
20.
Requesting a network address for '%s'...
2009-10-07
'%s'-д сүлжээний хаягыг шаардаж байна...
22.
CDMA
2009-10-07
CDMA
23.
New Mobile Broadband (CDMA) connection...
2009-10-07
(CDMA) хөдөлгөөнт шинэ бродбандын холболт...
30.
GSM
2009-10-07
GSM
31.
New Mobile Broadband (GSM) connection...
2009-10-07
(GSM) хөдөлгөөнт шинэ бродбандын холболт...
56.
More networks...
2009-10-07
Өөр сүлжээнүүд...
146.
Anony_mous identity:
2009-10-07
Тодорхой нэргүй этгээд(зүйл):
148.
C_A certificate:
2009-10-07
C_A гэрчилгээ:
150.
Co_nnection:
2009-10-07
Холболт
152.
Don't _warn me again
2009-10-07
Надад дахин битгий сануул
153.
I_dentity:
2009-10-07
Таниулах тэмдэг
154.
I_nner authentication:
2009-10-07
Дотоод нотолгоо:
158.
Private _key:
2009-10-07
Хувийн түлхүүр
160.
Sho_w key
2009-10-07
Түлхүүрийг үзүүл
161.
Sho_w password
2009-10-07
Нууц үгийг үзүүл
162.
WEP inde_x:
2009-10-07
WEP индекс:
165.
_Authentication:
2009-10-07
Нотолгоо:
166.
_Key:
2009-10-07
Түлхүүр/Товчлуур:
167.
_Network name:
2009-10-07
_Сүлжээний нэр:
168.
_PEAP version:
2009-10-07
_PEAP хувилбар:
169.
_Password:
2009-10-07
_Нууц үг:
170.
_Private key password:
2009-10-07
_Хувийн түлхүүр нууц үг:
171.
_Type:
2009-10-07
_Tөрөл:
172.
_User certificate:
2009-10-07
_Хэрэглэгчийн гэрчилгээ:
173.
_Username:
2009-10-07
_Хэрэглэгчийн нэр:
174.
_Wireless security:
2009-10-07
_Утасгүй холболтын нууцлал:
177.
_Service:
2009-10-07
_Үйлчилгээ:
180.
D_HCP client ID:
2009-10-07
D_HCP клиент ID:
181.
IP addresses identify your computer on the network. Click the "Add" button to add an IP address.
2009-10-07
Сүлжээнд таны компьютерийг IP хаягаар танина. "Нэмэх" товчийг товшиж IP хаягийг нэмнэ.
183.
Ig_nore automatically obtained routes
2009-10-07
Автоматаар хүлээж авсан шугамыг(чиглүүлэгчийг) үл хэрэгсэ
184.
Use this c_onnection only for resources on its network
2009-10-07
Сүлжээний эх сурвалжид зөвхөн энэ холболтыг хэргэлэ
185.
_DNS servers:
2009-10-07
_DNS серверүүд: