Translations by Jordi Estrada

Jordi Estrada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 76 results
~
Automatic with manual DNS settings
2011-05-18
Automàtic amb paràmetres manuals per al DNS
1.
Control your network connections
2011-05-18
Controleu les connexions de xarxa
5.
Set this to TRUE to disable notifications when connecting to a network.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions en connectar-se a una xarxa.
6.
Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a network.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions en desconnectar-se d'una xarxa.
7.
Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are available.
2011-05-18
Establiu-ho a «TRUE» (cert) per inhabilitar les notificacions quan hi hagi disponibles xarxes sense fil.
9.
Suppress networks available notifications
2011-05-18
No mostris les notificacions de xarxes disponibles
10.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2011-05-18
S'utilitza per determinar si cal migrar els paràmetres a una versió nova.
11.
Manage and change your network connection settings
2011-05-18
Gestioneu i modifiqueu els paràmetres de connexió de xarxa
14.
You are now connected to '%s'.
2011-05-18
Esteu connectat a «%s».
16.
You are now connected to the mobile broadband network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa de banda ampla mòbil.
26.
You are now connected to the CDMA network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa CDMA.
28.
A password is required to connect to '%s'.
2011-05-18
Cal que introduïu una contrasenya per connectar-vos a «%s».
33.
PIN code required
2011-05-18
Cal que introduïu el codi PIN
48.
Wired network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa amb fil «%s» és activa
58.
Click on this icon to connect to a wireless network
2011-05-18
Feu clic en aquesta icona per connectar-vos a la xarxa sense fil
65.
Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)
2011-05-18
La connexió de xarxa sense fil «%s» és activa: %s (%d%%)
66.
Wireless network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa sense fil «%s» és activa
76.
802.11 WiFi (%s)
2011-05-18
Wi-Fi 802.11 (%s)
85.
Broadcast Address:
2011-05-18
Adreça de difusió:
92.
Notification area applet for managing your network devices and connections.
2011-05-18
Miniaplicació per a l'àrea de notificació per gestionar els dispositius i les connexions de xarxa.
96.
The VPN connection '%s' failed because the network connection was interrupted.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha interromput la connexió de xarxa.
97.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN s'ha aturat de manera inesperada.
98.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid configuration.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN ha retornat una configuració no vàlida.
99.
The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè s'ha acabat el temps d'espera de l'intent de connexió.
100.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè el servei VPN no s'ha iniciat en el temps establert.
101.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN.
102.
The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha trobat cap secret VPN vàlid.
103.
The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè els secrets VPN no són vàlids.
104.
The VPN connection '%s' failed.
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s».
109.
VPN Connection Failed
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN
110.
The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start. %s
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN «%s» perquè no s'ha pogut iniciar el servei VPN. %s
111.
The VPN connection '%s' failed to start. %s
2011-05-18
No s'ha pogut iniciar la connexió VPN «%s». %s
112.
device not ready
2011-05-18
el dispositiu no està preparat
120.
Networking disabled
2011-05-18
S'ha inhabilitat la gestió de xarxes
121.
Enable _Networking
2011-05-18
Habilita la gestió de _xarxes
134.
Network connection '%s' active
2011-05-18
La connexió de xarxa «%s» és activa
138.
VPN connection '%s' active
2011-05-18
La connexió VPN «%s» és activa
176.
Failed to update connection secrets due to an unknown error.
2011-05-18
No s'han pogut actualitzar els secrets de la connexió degut a un error desconegut.
181.
IP addresses identify your computer on the network. Click the "Add" button to add an IP address.
2011-05-18
Les adreces IP identifiquen el vostre ordinador a la xarxa. Feu clic al botó «Afegeix» per afegir una adreça IP.
182.
If enabled, this connection will never be used as the default network connection.
2011-05-18
Si s'habilita, aquesta connexió no s'utilitzarà mai com a connexió de xarxa predeterminada.
209.
Challenge Handshake Authentication Protocol
2011-05-18
Protocol d'autenticació per desafiament mutu
213.
Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol
2011-05-18
Protocol d'autenticació per desafiament mutu de Microsoft
214.
Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2
2011-05-18
Protocol d'autenticació per desafiament mutu de Microsoft, versió 2
218.
Use _stateful MPPE
2011-05-18
Utilitza l'MPPE amb _estat
222.
_Require 128-bit encryption
2011-05-18
_Cal l'encriptació de 128 bits
223.
_Use point-to-point encryption (MPPE)
2011-05-18
_Utilitza l'encriptació punt a punt (MPPE)
249.
Gateway
2011-05-18
Passarel·la
256.
Automatic (VPN) addresses only
2011-05-18
Només adreces (VPN) automàtiques
272.
Editing IPv6 routes for %s
2011-05-18
Edició de les rutes IPv6 per a %s
273.
Could not load IPv6 user interface.
2011-05-18
No s'ha pogut carregar la interfície d'usuari per a la connexió IPv6.