Translations by zeratulbk

zeratulbk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
~
Basic translations
2009-04-15
Lược dịch
~
Enable support to enter complex characters
2009-04-13
Kích hoạt tính năng hỗ trợ để nhập các ký tự phức tạp
~
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your software preferences in the menu "Adminstration".
2009-04-13
Thông thường vấn đề này liên quan đến một lỗi trong lưu trữ phần mềm của bạn hoặc quản lý phần mềm của bạn. Kiểm tra lựa chọn ưu tiên phần mềm của bạn trong thực đơn "Quản trị".
~
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://launchpad.net/bugs/bugs/+package/ against the 'language-selector' product.
2009-04-13
Có lẽ đây là một lỗi của ứng dụng này. Xin vui lòng gửi báo cáo lỗi tại https://launchpad.net/bugs/bugs/+package/ để đối chiếu với sản phẩm "Lựa chọn ngôn ngữ".
~
%d to install
%d to install
2009-04-13
%d để cài
~
%d to remove
%d to remove
2009-04-13
%d để gỡ bỏ
3.
No language information available
2009-04-13
Không có sẵn thông tin nào về ngôn ngữ
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-04-13
Hệ thống này hiện không có thông tin về các ngôn ngữ có sẵn nêu trên. Bạn có muốn kết nối với một mạng lưới cập nhật để có được chúng bây giờ không?
5.
_Update
2009-04-13
_Cập nhật
6.
Language
2009-04-13
Ngôn ngữ
7.
Installed
2009-04-13
Đã cài đặt
10.
%s, %s
2009-04-13
%s, %s
11.
Could not install the selected language support
2009-04-13
Không thể cài đặt các hỗ trợ của ngôn ngữ đã chọn
13.
Could not install the full language support
2009-04-13
Không thể cài đặt đầy đủ gói hỗ trợ ngôn ngữ
15.
The list of available languages on the system has been updated.
2009-04-13
Danh sách các ngôn ngữ có sẵn trên hệ thống đã được cập nhật.
16.
The language support is not installed completely
2009-04-13
Hỗ trợ ngôn ngữ không được cài đặt hoàn toàn
18.
_Remind Me Later
2009-04-13
_Nhắc nhở lần sau
19.
_Install
2009-04-13
_Cài đặt
20.
Details
2009-04-13
Chi tiết
21.
Software database is broken
2009-04-13
Cơ sở dữ liệu phần mềm bị hỏng
22.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-04-13
Hiện không thể cài đặt hay gỡ bỏ bất kỳ phần mềm nào. Vui lòng dùng trình quản lý gói "Synaptic" hoặc chạy lệnh "sudo apt-get install -f" trong cửa sổ lệnh để sửa lỗi này trước tiên.
23.
Uninstall
2009-04-13
Gỡ cài đặt
24.
Select language to uninstall:
2009-04-13
Chọn ngôn ngữ để gỡ bỏ:
25.
Language Selector
2009-04-13
Lựa chọn Ngôn ngữ
26.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Adept" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-04-13
Hiện không thể cài đặt hay gỡ bỏ bất kỳ phần mềm nào. Vui lòng dùng trình quản lý gói "Adept" hoặc chạy lệnh "sudo apt-get install -f" trong cửa sổ lệnh để sửa lỗi này trước tiên.
27.
Default system language:
2009-04-13
Ngôn ngữ mặc định của hệ thống:
28.
Set System Language
2009-04-13
Thiết lập Ngôn ngữ Hệ thống
30.
Cancel
2009-04-13
Huỷ bỏ
31.
Select language to install:
2009-04-13
Chọn ngôn ngữ để cài đặt:
32.
Install
2009-04-13
Cài đặt
33.
Already installed
2009-04-13
Vừa được cài đặt
34.
Partially Installed
2009-04-13
Đã cài đặt một phần
35.
Not installed
2009-04-13
Chưa được cài đặt
36.
Default system Language now set to %s.
2009-04-13
Ngôn ngữ mặc định của hệ thống đã được đặt là %s
37.
Language Set
2009-04-13
Thiết lập ngôn ngữ
38.
Translations and support have now been installed for %s. Select them from the Add Language button.
2009-04-13
Bản dịch và hỗ trợ bây giờ đã được cài đặt cho% s. Chọn chúng từ nút Thêm Ngôn ngữ.
39.
Language Installed
2009-04-13
Ngôn ngữ được cài đặt
40.
Translations and support have now been uninstalled for %s.
2009-04-13
Bản dịch và hỗ trợ bây giờ đã được gỡ cài đặt cho% s.
41.
Language Uninstalled
2009-04-13
Ngôn ngữ được gỡ bỏ.
42.
Failed to set system language.
2009-04-13
Không thể thiết lập ngôn ngữ hệ thống.
53.
Apply Changes
2009-04-13
Áp dụng các Thay đổi
55.
Components:
2009-04-13
Các thành phần:
63.
Install / Remove Languages...
2009-04-13
Cài đặt / Gỡ bỏ Ngôn ngữ
64.
Installed Languages
2009-04-13
Các ngôn ngữ đã cài đặt