Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 1112 results
1.
<p>You can control a kig construction by means of a "pykig"
python script, that can be executed with the command
<code>pykig.py</code>. Here is a nice example
(<code>hexagons.kpy</code>) you can try:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
i18n: file: tips:2
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Możesz kontrolować konstrukcję w kig za pomocą skryptu Pythona o nazwie "pykig"
uruchamianego poleceniem
<code>pykig.py</code>. Oto przykład
(<code>hexagons.kpy</code>) jaki możesz wypróbować::
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
Translated by Marta Rybczyńska on 2008-10-07
Located in tips.cpp:3
2.
<p>You can repeat the latest construction simply by pressing the key
'Z'; this comes in very handy if you need to construct a sequence
of objects with the same construction, especially if there is
no shortcut for that construction.</p>
i18n: file: tips:28
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Możesz powielić ostatnią konstrukcję za pomocą klawisza
'Z'; jest to bardzo wygodne przy tworzeniu zbioru obiektów o takiej samej konstrukcji,
zwłaszcza gdy nie ma ona przypisanego skrótu klawiszowego</p>
Translated by Marta Rybczyńska on 2008-10-07
Located in tips.cpp:28
3.
<p>One of the most powerful tools in Kig are the menus that you can
enter by right-clicking on an object, or on some empty space in the
document. You can use them to give objects names, change their colors
and line styles, and lots of other interesting things.</p>
i18n: file: tips:37
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Jednym z najpotężniejszych narzędzi programu Kig są menu
wywoływane kliknięciem prawym klawiszem na obiekcie lub na pustej
przestrzeni na dokumencie. Za ich pomocą możesz nadać obiektom
nazwy, zmienić ich kolor i styl linii oraz zrobić wiele innych ciekawych rzeczy.</p>
Translated and reviewed by Krzysztof Lichota on 2006-04-20
Located in tips.cpp:36
4.
<p>You can construct new points without using the menu or the toolbar, simply
clicking somewhere on the Kig document with the <em>middle mouse
button</em>.</p>
i18n: file: tips:46
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Możesz stworzyć nowe punkty bez używania menu ani paska narzędzi,
po prostu klikając <em>środkowym przyciskiem myszy</em> gdzieś
na dokumencie.</p>
Translated and reviewed by Krzysztof Lichota on 2006-04-20
Located in tips.cpp:44
5.
<p>Kig can open several file formats: its files (<code>.kig</code> files),
<em>KGeo</em> files, <em>KSeg</em> files, and, partially, <em>Dr. Geo</em>
and <em>Cabri&#8482;</em> files.</p>
i18n: file: tips:54
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kig może otwierać pliki w kilku formatach: własne pliki (pliki <code>.kig</code>),
pliki <em>KGeo</em>, pliki <em>KSeg</em> i, w pewnym zakresie, pliki
<em>Dr. Geo</em>i <em>Cabri&#8482;</em>.</p>
Translated and reviewed by Krzysztof Lichota on 2006-04-20
Located in tips.cpp:51
6.
<p>Kig has more than 20 objects and 10 transformations with more than 80
constructions you can use in your documents: open the <em>Objects</em>
menu to see them all.</p>
i18n: file: tips:62
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Kig dysponuje ponad 20 gotowymi obiektami, 10 przekształceniami oraz 80 konstrukcjami, które możesz wykorzystywać w swoich dokumentach. Otwórz menu <em>Obiekty</em> by zobaczyć ich listę.</p>
Translated by Marta Rybczyńska on 2008-10-07
Located in tips.cpp:58
7.
<p>You can use the selected objects to start the construction of an object
which requires the selected objects as arguments. For example, if you have two
points selected, you can choose <em>Start->Circle by Three Points</em> from the
popup menu to start constructing a circle by three points.</p>
i18n: file: tips:70
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Możesz użyć wybranych obiektów do stworzenia obiektu wymagającego
takich obiektów jako argumentów. Na przykład jeżeli wybierzesz dwa punkty,
możesz wybrać <em>Start->Okrąg przez 3 punkty</em> z menu kontekstowego
by rozpocząć rysowanie okręgu z trzech punktów.</p>
Translated by Marta Rybczyńska on 2010-11-11
Reviewed by Marta Rybczyńska on 2011-01-14
Located in tips.cpp:65
8.
<p>Kig can extends its object set using external macros. You can find some
interesting macros on the Kig website:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
i18n: file: tips:79
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kig może rozszerzyć swój zestaw obiektów przy zastosowaniu zewnętrznych makr.
Kilka interesujących makr można znaleźć na stronie internetowej Kig:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
Translated by Marta Rybczyńska on 2008-10-07
Located in tips.cpp:73
9.
<p>If you have more than one object under the mouse, and you want to select any
of them, you can click with the <em>left mouse button</em>, while holding the
<em>Shift</em> key, to get a list of the objects under the mouse cursor which
you can then select from.</p>
i18n: file: tips:87
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Jeśli pod kursorem znajduje się więcej niż jeden obiekt i chcesz wybrać jeden z nich
możesz kliknąć <em>lewym klawiszem myszy</em>, przyciskając jednocześnie
klawisz <em>Shift</em>, uzyskasz w ten sposób listę obiektów pod kursorem,
z której można wybrać pożądany obiekt.</p>
Translated by Marta Rybczyńska on 2008-10-07
Located in tips.cpp:80
10.
<p>When you construct a locus, you can click on it with the <em>right</em> mouse
button and select <em>cartesian equation</em> to see its cartesian equation,
whenever it is an algebraic curve of low degree.</p>
i18n: file: tips:96
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Po utworzeniu miejsca geometrycznego można kliknąć na nie <em>prawym</em> przyciskiem myszy i wybrać <em>równanie kartezjańskie</em>, aby wyświetlone zostało jego równanie kartezjańskie,
gdy jest on krzywą algebraiczną niskiego stopnia.</p>
Translated by Marta Rybczyńska on 2010-11-11
Reviewed by Marta Rybczyńska on 2011-01-14
Located in tips.cpp:88
110 of 1112 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Krzysztof Lichota, Marta Rybczyńska, NSLW, kim42.