Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 1112 results
1.
<p>You can control a kig construction by means of a "pykig"
python script, that can be executed with the command
<code>pykig.py</code>. Here is a nice example
(<code>hexagons.kpy</code>) you can try:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
i18n: file: tips:2
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Du kan kontrollera en kig-konstruksjon med hjelp av pythonskriptet «pykig»
som kan køyrast med kommandoen
<code>pykig.py</code>. Her er eit fint eksempel
(<code>hexagons.kpy</code>) du kan prøva:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-19
Suggestions:
<p>Du kan kontrollere en kig-konstruksjon ved hjelp av pythonskriptet «pykig»
som kan kjøres med kommandoen
<code>pykig.py</code>. Her er et fint eksempel
(<code>hexagons.kpy</code>) du kan prøve:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2008-10-02
Located in tips.cpp:3
2.
<p>You can repeat the latest construction simply by pressing the key
'Z'; this comes in very handy if you need to construct a sequence
of objects with the same construction, especially if there is
no shortcut for that construction.</p>
i18n: file: tips:28
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Du kan enkelt gjenta den siste konstruksjonen ved å trykka på
«Z»-knappen. Dette er nyttig dersom du skal laga ein rekkje av
objekt med den same konstruksjonen, særleg dersom et ikkje er
nokon snarveg til konstruksjonen.</p>
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-07-16
Suggestions:
<p>Du kan gjenta den siste konstruksjonen ved ganske enkelt å trykke på tasten
«Z». Dette er hendighvis du skal lage en rekke
objekter med den samme konstruksjonen, særlig hvis det ikke finnes
noen snarvei for den konstruksjonen.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2008-10-02
Located in tips.cpp:28
3.
<p>One of the most powerful tools in Kig are the menus that you can
enter by right-clicking on an object, or on some empty space in the
document. You can use them to give objects names, change their colors
and line styles, and lots of other interesting things.</p>
i18n: file: tips:37
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Eitt av dei kraftigaste verktøya i Kig er menyane, som du kan
gå inn i ved å høgreklikka anten på eit objekt eller ein ledig plass i
dokumentet. Du kan bruka dei til å setja namn på objekta, endra
fargane og linjestilane deira, og mange andre interessante ting.</p>
Translated and reviewed by Karl Ove Hufthammer on 2007-06-07
Suggestions:
<p>Et av de kraftigste verktøyene i Kig er menyene, som du kan
gå inn i ved å høyreklikke enten på et objekt eller et tomrom i
dokumentet. Du kan bruke dem til å sette navn på objektene, endre
deres farger og linjestiler, og mange andre interessante ting.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2006-04-20
Located in tips.cpp:36
4.
<p>You can construct new points without using the menu or the toolbar, simply
clicking somewhere on the Kig document with the <em>middle mouse
button</em>.</p>
i18n: file: tips:46
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Du kan konstruera nye punkt utan å nytta menyen eller verktøylinja, berre
trykk <em>midtre museknapp</em> ein stad i dokumentet.</p>
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
<p>Du kan konstruere nye punkter uten å bruke menyen eller verktøylinja, bare
trykk <em>midtre museknapp</em> et sted i dokumentet.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2006-04-20
Located in tips.cpp:44
5.
<p>Kig can open several file formats: its files (<code>.kig</code> files),
<em>KGeo</em> files, <em>KSeg</em> files, and, partially, <em>Dr. Geo</em>
and <em>Cabri&#8482;</em> files.</p>
i18n: file: tips:54
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kig kan opna fleire fileformat: sitt eige (<code>.kig</code>-filer),
<em>KGeo</em>-filer, <em>KSeg</em>-filer, og delvis <em>Dr. Geo</em> og <em>Cabri&#8482;</em>-filer.</p>
Translated and reviewed by Knut Nordanger on 2006-04-20
Suggestions:
<p>Kig kan åpne flere filformater: sitt eget (<code>.kig</code>-filer),
<em>KGeo</em>-filer, <em>KSeg</em>-filer, og delvis <em>Dr. Geo</em> og <em>Cabri&#8482;</em>-filer.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2006-04-20
Located in tips.cpp:51
6.
<p>Kig has more than 20 objects and 10 transformations with more than 80
constructions you can use in your documents: open the <em>Objects</em>
menu to see them all.</p>
i18n: file: tips:62
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Kig har meir enn 20 objekt og 10 transformasjonar med meir enn 80
konstruksjonar du kan nytta i dokumenta dine: opna <em>Objekt</em>-menyen
for å sjå alle.</p>
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Suggestions:
<p> Kig har mer enn 40 objekter og 10 transformasjoner du kan konstruere og bruke
i dokumentene dine: Åpne <em>Objekter</em>-menyen for å se alle.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2008-10-02
Located in tips.cpp:58
7.
<p>You can use the selected objects to start the construction of an object
which requires the selected objects as arguments. For example, if you have two
points selected, you can choose <em>Start->Circle by Three Points</em> from the
popup menu to start constructing a circle by three points.</p>
i18n: file: tips:70
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Du kan nytta dei valte objekta til å begynna å konstruera eit objekt
som treng dei valte objekta som argument. Dersom du for eksempel
har to valte punkt, kan du velja <em>Start->Sirkel ved tre punkt</em> frå
sprettoppmenyen for å begynna å konstruera ein sirkel gjennom tre punkt. </p>
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-01-19
Suggestions:
<p>Du kan bruke de valgte objektene til å begynne å konstruere et objekt
som trenger de valgte objektene som argumenter. Hvis du for eksempel
har to valgte punkter, kan du velge <em>Start->Sirkel ved tre punkter</em> fra
sprettoppmenyen for å begynne å konstruere en sirkel gjennom tre punkter.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2008-02-16
Located in tips.cpp:65
8.
<p>Kig can extends its object set using external macros. You can find some
interesting macros on the Kig website:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
i18n: file: tips:79
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kig kan skaffa seg fleire objekt ved å nytta eksterne makroar. Du kan
finna nokre interessante makroar på nettsida til Kig:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org</a>.</p>
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-07-16
Suggestions:
<p>Kig kan skaffe seg flere objekter ved å bruke eksterne makroer. Du kan
finne noen interessante makroer på Kigs nettsted:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2008-10-02
Located in tips.cpp:73
9.
<p>If you have more than one object under the mouse, and you want to select any
of them, you can click with the <em>left mouse button</em>, while holding the
<em>Shift</em> key, to get a list of the objects under the mouse cursor which
you can then select from.</p>
i18n: file: tips:87
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Dersom du har meir enn eitt objekt under musepeikaren og du vil velja eitt av dei,
kan du trykkja <em>venstre museknapp</em> medan du held nede
<em>Shift</em>-tasten. Du får då opp ei liste over objekt under musepeikaren som
du så kan velja i.</p>
Translated and reviewed by Knut Nordanger on 2006-04-20
Suggestions:
<p>Hvis du har mer enn ett objekt under musepekeren og du vil velge ett av dem,
så kan du trykke <em>venstre museknapp</em> mens du holder nede
<em>Shift</em>-tasten, for å få opp en liste over objekter under musepekeren som
du så kan velge i.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2006-04-20
Located in tips.cpp:80
10.
<p>When you construct a locus, you can click on it with the <em>right</em> mouse
button and select <em>cartesian equation</em> to see its cartesian equation,
whenever it is an algebraic curve of low degree.</p>
i18n: file: tips:96
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Når du konstruerer ein geometrisk stad, kan du klikka på han med <em>høgre</em>
museknapp og velja <em>Kartesisk likning</em> for å sjå den kartesiske likninga,
når han er ei algebraisk kurve av låg verdi.</p>
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-07-16
Suggestions:
<p>Når du konstruerer et geometrisk sted, kan du trykke <em>høyre</em> museknapp på det
og velge <em>kartesisk likning</em> for å få se stedets kartesiske likning,
når det er en algebraisk kurve av lav grad.</p>
Norwegian Bokmal kig in Ubuntu Karmic package "kdeedu" by Bjørn Steensrud on 2009-01-07
Located in tips.cpp:88
110 of 1112 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jonathan Riddell, Karl Ove Hufthammer, Knut Nordanger.