Browsing Kazakh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Kazakh guidelines.
110 of 1112 results
1.
<p>You can control a kig construction by means of a "pykig"
python script, that can be executed with the command
<code>pykig.py</code>. Here is a nice example
(<code>hexagons.kpy</code>) you can try:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
i18n: file: tips:2
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Kig құрылымын "pykig" деген python скриптімен
басқаруға болады, ал ол <code>pykig.py</code> деген
командамен орындалады. Мұнда, орындап көру үшін, бір
(<code>hexagons.kpy</code> деген) жақсы мысал келтірілген:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
Translated by Sairan Kikkarin on 2011-07-15
Located in tips.cpp:3
2.
<p>You can repeat the latest construction simply by pressing the key
'Z'; this comes in very handy if you need to construct a sequence
of objects with the same construction, especially if there is
no shortcut for that construction.</p>
i18n: file: tips:28
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Ең соңғы құрылымын жәй ғана 'Z' пернесін басып қайталауға
болады, бұл бірнеше құрылымы бірдей нысандардан тұратын
құрылымды жасағанда ыңғайлы, әсіресе ол құрылым амалының
перне тіркесімі болмаса.</p>
Translated by Harald Sitter on 2011-08-27
Located in tips.cpp:28
3.
<p>One of the most powerful tools in Kig are the menus that you can
enter by right-clicking on an object, or on some empty space in the
document. You can use them to give objects names, change their colors
and line styles, and lots of other interesting things.</p>
i18n: file: tips:37
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kig баздарламасының қуатты құралдарының бірі - ол, құжаттағы
нысанның не бір бос орынның үстінен тышқанның оң жақ батырмасымен
түрткенде шыға келетін мәзірі. Оның көмегімен нысанды атауға, түсін,
сызықтатының стилін өзгертуге, және тағы басқа да көп нәрсе істеуге
болады.</p>
Translated by Sairan Kikkarin on 2011-07-15
Located in tips.cpp:36
4.
<p>You can construct new points without using the menu or the toolbar, simply
clicking somewhere on the Kig document with the <em>middle mouse
button</em>.</p>
i18n: file: tips:46
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Жаңа нүктелерін мәзір не құрал панелінің пайдаланбай , жәй ғана,
Kig құжатының бір жерінде <em>тышқанның ортаңғы батырмасын</em>
түртіп құруға болады.</p>
Translated by Sairan Kikkarin on 2011-07-15
Located in tips.cpp:44
5.
<p>Kig can open several file formats: its files (<code>.kig</code> files),
<em>KGeo</em> files, <em>KSeg</em> files, and, partially, <em>Dr. Geo</em>
and <em>Cabri&#8482;</em> files.</p>
i18n: file: tips:54
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kig бірнеше пішімдегі файлдарды аша алады: өзінің (<code>.kig</code>) файлдарын,
<em>KGeo</em> файлдарын, <em>KSeg</em> файлдарын, және кейбір <em>Dr. Geo</em>
мен <em>Cabri&#8482;</em> файлдарын.</p>
Translated by Sairan Kikkarin on 2011-07-15
Located in tips.cpp:51
6.
<p>Kig has more than 20 objects and 10 transformations with more than 80
constructions you can use in your documents: open the <em>Objects</em>
menu to see them all.</p>
i18n: file: tips:62
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Kig құжаттарында пайдалану үшін 20-дан астам нысандар және 10
түрлендірулер мен 80-нен астам құрылымдары бар. Бәрін көру үшін
мәзірдегі <em>Нысандар</em> дегенді ашыңыз.</p>
Translated by Sairan Kikkarin on 2011-12-11
Located in tips.cpp:58
7.
<p>You can use the selected objects to start the construction of an object
which requires the selected objects as arguments. For example, if you have two
points selected, you can choose <em>Start->Circle by Three Points</em> from the
popup menu to start constructing a circle by three points.</p>
i18n: file: tips:70
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Таңдалған нысандарды, аргумент ретінде қолданатын нысанды
құруды бастау үшін пайдалануға болады. Мысалы, егер екі нүкте таңдалып тұрса,
қалқымалы мәзірінен <em>Бастау->Үш нүкте арқылы шеңбер</em> дегенді
таңдап алып,
үш нүкте арқылы шеңберді құруды бастауға болады.</p>
Translated by Sairan Kikkarin on 2011-12-11
Located in tips.cpp:65
8.
<p>Kig can extends its object set using external macros. You can find some
interesting macros on the Kig website:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
i18n: file: tips:79
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kig нысандар қатарын, сыртқы макростарының көмегімен, кеңейте алады.
Kig вебсайтнда бірқатар кызық макростарды таба аласыз:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
Translated by Sairan Kikkarin on 2011-12-11
Located in tips.cpp:73
9.
<p>If you have more than one object under the mouse, and you want to select any
of them, you can click with the <em>left mouse button</em>, while holding the
<em>Shift</em> key, to get a list of the objects under the mouse cursor which
you can then select from.</p>
i18n: file: tips:87
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Егерде тышқан меңзерінің астында бірнеше нысан болса, онда қалауыңыз
бойынша, біреуін таңдай аласыз. Ол үшін, <em>Shift</em> пернені басып тұрып,
<em>тышқанның сол жақ батырмасын</em> түртіңіз де, шыққан тізімінен керегін
таңдап алыңыз.</p>
Translated by Sairan Kikkarin on 2011-12-11
Located in tips.cpp:80
10.
<p>When you construct a locus, you can click on it with the <em>right</em> mouse
button and select <em>cartesian equation</em> to see its cartesian equation,
whenever it is an algebraic curve of low degree.</p>
i18n: file: tips:96
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Нүктелер жиынның геометриялық орнын сызганда, ол дәрежесі төмен
қисығының бірі болса, оны тышқанның <em>оң жақ</em> батырмасымен
түртіп, <em>Декарт теңдігі</em> дегенді таңдап, оның Декарт
теңдігін көруге болады.</p>
Translated by Sairan Kikkarin on 2012-01-26
Located in tips.cpp:88
110 of 1112 results

This translation is managed by Ubuntu Kazakh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Harald Sitter, Sairan Kikkarin.