Translations by DoDoENT

DoDoENT has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 112 results
1.
General
2009-09-03
Općenito
2.
Fonts
2009-09-03
Fontovi
3.
Stylesheets
2009-09-03
Stilovi
6.
<html>If this box is checked, Konqueror will automatically load any images that are embedded in a web page. Otherwise, it will display placeholders for the images, and you can then manually load the images by clicking on the image button.<br />Unless you have a very slow network connection, you will probably want to check this box to enhance your browsing experience.</html>
2009-09-03
<html>Ako je ova kućica uključena, Konqueror će automatski učitavati sve slike koje su ugrađene u web stranicu. U suprotnom, prikažat će prazna mjesta umjesto slika, pa onda možete ručno učitati slike tako da kliknete na ta mjesta.<br /> Osim ako imate vrlo sporu vezu na Internet, vjerojatno ćete htjeti uključiti ovu opciju kako biste poboljšali vaše iskustvo pregledavanja Interneta.</html>
7.
Dra&w frame around not completely loaded images
2009-09-03
Na&crtaj okvir oko nepotpuno učitanih slika
8.
<html>If this box is checked, Konqueror will draw a frame as a placeholder around images embedded in a web page that are not yet fully loaded.<br />You will probably want to check this box to enhance your browsing experience, especially if have a slow network connection.</html>
2009-09-03
<html>Ako je ova opcija uključena, Konqueror će nacrtati okvir oko mjesta za slike ugrađene u web stranicu ako one još uvijek nisu u potpunosti učitane.<br /> Ovo ćete vjerojatno htjeti uključiti kako biste poboljšali svoje iskustvo pregledavanja Interneta, pogotovo ako imate sporu vezu s Internetom.</html>
12.
<html>Controls how Konqueror shows animated images:<br /><ul><li><b>Enabled</b>: Show all animations completely.</li><li><b>Disabled</b>: Never show animations, show the starting image only.</li><li><b>Show only once</b>: Show all animations completely but do not repeat them.</li></ul></html>
2009-09-03
<html>Kontrolira kako Konqueror prikazuje animirane slike:<br /> <ul> <li><b>Omogućeno</b>: Prikazuju se sve animacije u potpunosti</li> <li><b>Onemogućeno</b>: Ne prikazuju se animacije, samo početna slika</li> <li><b>Prikaži samo jednom</b>: Prikazuju se animacije samo jednom, ali se ne ponavljaju</li> </ul> </html>
14.
Miscellaneous
2009-09-03
Ostalo
19.
<html>Controls how Konqueror handles underlining hyperlinks:<br /><ul><li><b>Enabled</b>: Always underline links</li><li><b>Disabled</b>: Never underline links</li><li><b>Only on Hover</b>: Underline when the mouse is moved over the link</li></ul><br /><i>Note: The site's CSS definitions can override this value.</i></html>
2009-09-03
<html>Kontrolira kako Konqueror upravlja podcrtavanjem poveznica<br /> <ul> <li><b>Omogućeno</b>: Poveznice se uvijek podcrtavaju</li><li><b>Disabled</b>: Poveznice se nikad ne podcrtavaju</li><li><b>Only on Hover</b>: Poveznice se podcrtavaju kad se mišem prijeđe preko njih</li></ul><br /><i>Napomena: CSS definicije web stranice mogu zaobići ovo pravilo.</i></html>
20.
When Efficient
2009-09-03
Kad je učinkovito
21.
Always
2009-09-03
Uvijek
22.
Never
2009-09-03
Nikad
23.
S&mooth scrolling:
2009-09-03
G&latko sklizanje
24.
<html>Determines whether Konqueror should use smooth steps to scroll HTML pages, or whole steps:<br /><ul><li><b>Always</b>: Always use smooth steps when scrolling.</li><li><b>Never</b>: Never use smooth scrolling, scroll with whole steps instead.</li><li><b>When Efficient</b>: Only use smooth scrolling on pages where it can be achieved with moderate usage of system resources.</li></ul></html>
2009-09-03
<html>Određuje hoće li Konqueror koristiti glatke korake za sklizanje HTML stranica, ili cijele korake:<br /><ul><li><b>Uvijek</b>: Uvijek koristi glatko sklizanje.</li><li><b>Nikad</b>: Nikad ne koristi glatko sklizanje, skliži cijelim koracima.</li><li><b>Kad je učinkovito</b>: Koristi glatko sklizanje samo na stranicama na kojima se isto može postići sa nevelikom potrošnjom sustavskih resursa.</li></ul></html>
29.
Konqueror will never display text smaller than this size,<br />overriding any other settings.
2009-09-03
Konqueror nikad neće prikazivati tekst manji od ove veličine, <br /> zaobilazivši sve ostale postavke.
46.
Select the default encoding to be used; normally, you will be fine with 'Use language encoding' and should not have to change this.
2009-09-03
Odaberite uobičajeni skup znakova koji se koristiti, najčešće je dovoljno postaviti 'Koristi skup znakova prema jeziku'.
49.
&New...
2009-09-03
&Novi …
50.
Chan&ge...
2009-09-03
Promjena …
52.
&Import...
2009-09-03
&Uvezi …
53.
&Export...
2009-09-03
&Izvezi …
57.
You must first select a policy to be changed.
2009-09-03
Morate odrediti koja pravila želite izmjeniti!
58.
You must first select a policy to delete.
2009-09-03
Morate označiti koja pravila želite obrisati!
62.
Enable filters
2009-09-03
Omogući filtre
63.
Hide filtered images
2009-09-03
Sakrij filtrirane slike
64.
URL Expressions to Filter
2009-09-03
URL izrazi za filtrirati
65.
Expression (e.g. http://www.example.com/ad/*):
2009-09-03
Izraz (npr. http://www.primjer.org/ad/*):
66.
Insert
2009-09-03
Umetni
67.
Update
2009-09-03
Ažuriraj
68.
Remove
2009-09-03
Ukloni
69.
Import...
2009-09-03
Uvezi …
70.
Export...
2009-09-03
Izvezi …
71.
Enable or disable AdBlocK filters. When enabled a set of expressions to be blocked should be defined in the filter list for blocking to take effect.
2009-09-03
Omogući ili onemogući AdBlocK filtre. Dok su uključeni, skup izraza za blokirati se može definirati u popisu filtra.
72.
When enabled blocked images will be removed from the page completely otherwise a placeholder 'blocked' image will be used.
2009-09-03
Ako je uključeno, blokirane slike će biti u potpunosti uklonjene sa stranice. U suprotnom bit će prikazana slike 'blokirano'.
73.
This is the list of URL filters that will be applied to all linked images and frames. The filters are processed in order so place more generic filters towards the top of the list.
2009-09-03
Ovo je popis URL filtara koji će biti primijenjeni na sve povezane slike i okvire. Filteri se provode po redu tako da općenitije filtre stavljajte na vrh popisa.
74.
Enter an expression to filter. Expressions can be defined as either a filename style wildcard e.g. http://www.example.com/ads* or as a full regular expression by surrounding the string with '/' e.g. //(ad|banner)\./
2009-09-03
Unesite izraz za filtraciju. Izrazi mogu biti definirani ili u stilu višeznačnog imena datoteke (npr. http://www.primjer.org/ads*) ili kao puni regularni izraz tako da izraz okružite sa '/'. Npr. //ad(|banner)\./
75.
<h1>Konqueror AdBlocK</h1> Konqueror AdBlocK allows you to create a list of filters that are checked against linked images and frames. URL's that match are either discarded or replaced with a placeholder image.
2009-09-03
<h1>Konquerorov AdBlocK</h1> Konquerorov AdBlocK Vam omogućuje izradu popisa filtara koji će biti provedeni nad povezanim slikama i okvirima. URL-ovi koji se podudaraju sa filtrom će ili biti uklonjeni ili zamijenjeni sa zamjenskom slikom.
77.
When &Konqueror starts:
2009-09-03
Kad se &Konqueror pokrene:
78.
Show Introduction Page
2009-09-03
Prikaži Uvodnu Stranu
79.
Show My Home Page
2009-09-03
Prikaži Moju Domaću Stranu
80.
Show Blank Page
2009-09-03
Prikaži Praznu Stranu
81.
Show My Bookmarks
2009-09-03
Prikaži Moje Oznake
82.
Home page:
2009-09-03
Domaća strana:
83.
Select Home Page
2009-09-03
Odaberite domaću stranu:
84.
This is the URL of the web page where Konqueror (as web browser) will jump to when the "Home" button is pressed. When Konqueror is started as a file manager, that button makes it jump to your local home folder instead.
2009-09-03
Ovo je URL web stranice koju će Konqueror (kao web preglednik) otvoriti kad se pritisne gumb "Dom". Kada se Konqueror pokrene kao preglednik datoteka, taj gumb će otvoriti Vašu osobnu mapu.
86.
Boo&kmarks
2009-09-03
&Oznake
87.
Ask for name and folder when adding bookmarks
2009-09-03
Pitaj za ime i direktorij prilikom dodavanja oznake
88.
If this box is checked, Konqueror will allow you to change the title of the bookmark and choose a folder in which to store it when you add a new bookmark.
2009-09-03
Ako je ova opcija uključena, Konqueror će Vam omogućiti promjenu naslova oznake i odabir direktorija u koji želite dodati novu oznaku.
89.
Show only marked bookmarks in bookmark toolbar
2009-09-03
Prikaži samo označene oznake u traci s oznakama
90.
If this box is checked, Konqueror will show only those bookmarks in the bookmark toolbar which you have marked to do so in the bookmark editor.
2009-09-03
Ako je ova opcija uključena, Konqueror će prikazivati samo one oznake u traci oznaka koje ste označili da se tako prikazuju u uređivaču oznaka.
95.
Mouse Beha&vior
2009-09-03
Po&našanje miša