Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 42 results
1.
An internal error occurred. Please retry the request again.
Có lỗi nội bộ xảy ra. Xin hãy thử yêu cầu lại lần nữa.
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
2.
Opening SFTP connection to host %1:%2
(no translation yet)
Located in kio_sftp.cpp:488
3.
No hostname specified
Chưa chỉ ra tên máy
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kio_sftp.cpp:466
4.
SFTP Login
Đăng nhập SFTP
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kio_sftp.cpp:257 kio_sftp.cpp:261 kio_sftp.cpp:692
5.
site:
nơi:
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kio_sftp.cpp:695
6.
Please enter your username and key passphrase.
Hãy nhập tên người dùng và mật khẩu chìa khóa
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
7.
Please enter your username and password.
Hãy nhập tên người dùng và mật khẩu.
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kio_sftp.cpp:693
8.
Incorrect username or password
Tên người dùng hoặc mật khẩu sai.
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kio_sftp.cpp:724
9.
Warning: Cannot verify host's identity.
Cảnh báo: Không kiểm tra được tên của máy.
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
Located in kio_sftp.cpp:652
10.
Warning: Host's identity changed.
Cảnh báo: Tên máy đã bị thay đổi.
Translated by Phan Vinh Thinh on 2009-07-18
110 of 42 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phan Vinh Thinh.