Browsing Frisian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Frisian guidelines.
110 of 10 results
1.
Could not access drive %1.
The drive is still busy.
Wait until it is inactive and then try again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Koe gjin tagong krije ta stasjon %1.
It stasjon is noch dwaande.
Wachtsje oant dizze stoppe is mei wurkjen en probearje noch in kear.
Translated by berend on 2009-07-17
Located in kio_floppy.cpp:198
2.
Could not write to file %1.
The disk in drive %2 is probably full.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kin triem %1 net fuortskriuwe.
De diskette yn %2 is wierskynlik fol.
Translated by berend on 2008-10-04
Located in kio_floppy.cpp:202 kio_floppy.cpp:1116
3.
Could not access %1.
There is probably no disk in the drive %2
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Koe gjin tagong krije ta %1.
Der sit wierskynlik gjin skyfke yn it stasjon %2
Translated by berend on 2008-10-04
Located in kio_floppy.cpp:212
4.
Could not access %1.
There is probably no disk in the drive %2 or you do not have enough permissions to access the drive.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Koe gjin tagong krije ta %1.
Der sit wierskynlik gjin skyfke yn it stasjon %2 of do hast net de nedige tagongsrjochten om dit stasjon te iepenjen.
Translated by berend on 2009-07-17
Located in kio_floppy.cpp:216
5.
Could not access %1.
The drive %2 is not supported.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Koe gjin tagong krije ta %1.
It stasjon %2 wurdt net ûndersteund.
Translated by berend on 2009-07-17
Located in kio_floppy.cpp:220
6.
Could not access %1.
Make sure the floppy in drive %2 is a DOS-formatted floppy disk
and that the permissions of the device file (e.g. /dev/fd0) are set correctly (e.g. rwxrwxrwx).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Koe gjin tagong krije ta %1.
soarch derfoar dat it skyfke yn stasjon %2 in DOS-formattearre skyfke is
en dat de tagongsrjochten nei it apparaattriem (bgl. /dev/fd0) goed ynsteld binne. (bgl. rwxrwxrwx).
Translated by berend on 2008-10-04
Located in kio_floppy.cpp:225
7.
Could not access %1.
The disk in drive %2 is probably not a DOS-formatted floppy disk.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Koe gjin tagong krije ta %1.
It skyfke yn stasjon %2 is wierskynlik gjin DOS-formattearre skyfke.
Translated by berend on 2008-10-04
Located in kio_floppy.cpp:229
8.
Access denied.
Could not write to %1.
The disk in drive %2 is probably write-protected.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tagong wegere.
Kin net skriuwe nei %1.
It skyfke yn stasjon %2 is wierskynlik tsjin skriuwen befeilige.
Translated by berend on 2008-10-04
Located in kio_floppy.cpp:233
9.
Could not read boot sector for %1.
There is probably not any disk in drive %2.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kin de startsektor fan %1 net besjen.
Der zit wierskynlik gjin skyfke yn stasjon %2.
Translated by berend on 2009-07-17
Located in kio_floppy.cpp:242
10.
Could not start program "%1".
Ensure that the mtools package is installed correctly on your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kin it programma "%1" net starten.
ferzeker dy der fan dat it pakket mtools goed op dyn systeem ynstallearre is.
Translated by berend on 2009-07-17
Located in kio_floppy.cpp:365
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Fryske Oersetting, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: berend.