Browsing Catalan (Valencian) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan (Valencian) guidelines.
110 of 215 results
1.
About Bug Reporting
Context:
@title title of the dialog
(no translation yet)
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:34
2.
Information about bug reporting
Context:
@title
Informació quant a l'informe d'error
Translated by manutortosa on 2010-05-04
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:48
3.
You can help us improve this software by filing a bug report.
Context:
@info/rich
Podeu ajudar-nos a millorar este programari omplint un informe d'error.
Translated by manutortosa on 2010-05-04
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:50
4.
<note>It is safe to close this dialog. If you do not want to, you do not have to file a bug report.</note>
Context:
@info/rich
<note>És segur tancar este diàleg. Si no voleu fer-ho, no haureu d'omplir cap informe d'error.</note>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-07-13
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:51
5.
In order to generate a useful bug report we need some information about both the crash and your system. (You may also need to install some debug packages.)
Context:
@info/rich
Per tal de generar un informe d'error útil, ens cal alguna informació quant a la fallada i també sobre el sistema. (També podríeu necessitar instal·lar alguns paquets de depuració).
Translated by manutortosa on 2010-05-04
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:53
6.
Bug Reporting Assistant Steps Guide
Context:
@title
(no translation yet)
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:57
7.
This assistant will guide you through the crash reporting process for the KDE Bug Reports Database Site. All the information you enter on the bug report must be in English, if possible, as KDE is developed internationally.
Context:
@info/rich
(no translation yet)
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:59
8.
Crash Information
Context:
@title
Informació de la fallada
Translated by manutortosa on 2010-05-04
9.
This page will generate a backtrace of the crash. This is information that tells the developers where the application crashed. If the crash information is not detailed enough, you may need to install some debug packages and reload it. You can find more information about backtraces, what they mean, and how they are useful at <link>%1</link>
Context:
@info/rich
Aquesta pàgina generarà una traça inversa de la fallada. Aquesta és informació que explica als desenvolupadors a on ha fallat l'aplicació. Si la informació de la fallada no es suficientment detallada, haureu d'instal·lar alguns paquets de depuració i tornar-ho a carregar. Podeu trobar més informació quant a les traces inverses, el seu significat, i perquè són útils a <link>%1</link>
Translated by manutortosa on 2010-05-04
10.
Once you get a useful backtrace (or if you do not want to install the missing debugging packages) you can continue.
Context:
@info/rich
Una vegada tingueu una traça inversa útil (o si no voleu instal·lar els paquets de depuració que manquen) podeu continuar.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-07-13
Located in aboutbugreportingdialog.cpp:101
110 of 215 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Josep Ma. Ferrer, manutortosa.