Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 629 results
1.
Update
Cập nhật
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-27
2.
There is now a combined status menu for instant messaging status, switching user accounts, and exiting Ubuntu.
Đó là một trình đơn trạng thái tổng hợp cho trạng thái của trình gửi tin nhắn nhanh, chuyển đổi người dungf, và thoát Ubuntu.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-27
3.
This menu will replace the current Quit button. If you click on the "Update" button below your Quit button will be replaced with the new status menu.
Trình đơn này sẽ thay thể nút Thoát hiện tại. Nếu bạn nhắp lên nút "Cập nhật" bên dưới nút Thoát, nó sẽ được thay thế bằng trình đơn trạng thái mới.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-03-27
4.
No logout button found
Không tìm thấy nút Đăng xuất
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-10-13
5.
The logout button can not be found or it is not in the standard location. Please update the panel configuration manually.
Không thể tìm thấy nút Đăng xuất hoặc có thể nó không nằm ở vị trí mặc định. Vui lòng cập nhật cấu hình panen bằng tay.
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-10-13
6.
No fast-user-switching applet found
Không tìm thấy applet có chức năng chuyển người dùng nhanh
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-10-13
7.
The fusa applet can not be found or it is not in the standard location. Please update the panel configuration manually.
Không thể tìm thấy applet fusa hoặc có thể nó không nằm ở vị trí mặc định. Vui lòng cập nhật cấu hình panen bằng tay.
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-10-13
8.
Configuration updated
Đã cập nhật cấu hình
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-10-13
9.
Your panel configuration is updated. Please logout to complete the update.
Cấu hình panen của bạn đã được cập nhật. Vui lòng đăng xuất để hoàn tất việc cập nhật.
Translated and reviewed by bautroibaola on 2008-10-13
10.
Ad_just Date & Time
_Chỉnh ngày, giờ
Translated and reviewed by huanctv on 2008-03-06
Located in ../applets/clock/clock.c:1731
110 of 629 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andy Truong, Clytie Siddall, Ha-Duong Nguyen, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Nguyen Thinh, Nguyen Vu Hung, Phan Trọng Khanh, Thien Pham, bautroibaola, huanctv, lngt.