Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на цветовете.
- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията „Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате профил и от командния ред.
- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените си потребителски имена (влизането се конфигурира).
Translated by Yavor Doganov on 2007-06-09
Reviewed by Yavor Doganov on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
Меню за администриране на GCompris
Translated and reviewed by Yavor Doganov on 2006-05-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят развитието, слабостите и силните страни на техните деца.
Translated by Yavor Doganov on 2007-06-09
Reviewed by Yavor Doganov on 2007-06-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача.
Translated and reviewed by Yavor Doganov on 2006-05-09
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
Сложни цветове
Translated and reviewed by Yavor Doganov on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
Можете да четете
Translated and reviewed by Yavor Doganov on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
Натиснете върху правилния цвят
Translated and reviewed by Yavor Doganov on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
Натиснете върху правилно оцветената кутийка.
Translated and reviewed by Yavor Doganov on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
Научете се да разпознавате необичайни цветове.
Translated and reviewed by Yavor Doganov on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
бадемово
Translated and reviewed by Yavor Doganov on 2006-05-09
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Krasimir Chonov, Yavor Doganov, Yavor Doganov.