Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Eye of GNOME head series template eog.

8089 of 296 results
80.
Determines how transparency should be indicated. Valid values are CHECK_PATTERN, COLOR and NONE. If COLOR is choosen, then the trans_color key determines the used color value.
Xác định cách chỉ thị trong suốt. Giá trị hợp lệ là CHECK_PATTERN (mẫu đối sánh), COLOR (màu sắc) và NONE (không có). Nếu chọn COLOR, thì khóa trans_color sẽ xác định giá trị màu trong suốt.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-11
In upstream:
Xác định cách chỉ thị trạng thái trong suốt. Giá trị hợp lệ là CHECK_PATTERN (ô bàn cờ), COLOR (màu sắc) và NONE (không). Nếu chọn COLOR, khoá "trans_color" sẽ xác định giá trị màu được dùng.
Suggested by Clytie Siddall on 2009-07-28
Located in data/eog.schemas.in.h:7
81.
Extrapolate Image
Ngoại suy ảnh
Translated by Clytie Siddall on 2010-01-14
| msgid "Interpolate Image"
Located in data/org.gnome.eog.gschema.xml.in:26
82.
If activated Eye of GNOME wont ask for confirmation when moving images to the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the trash and would be deleted instead.
Nếu kích hoạt, Mắt GNOME sẽ không hỏi xác nhận khi cho ảnh vào sọt rác. Sẽ vẫn h3i nếu bất kỳ ảnh nào không thể đưa vào sọt rác và sẽ bị xóa.
Translated by Clytie Siddall on 2010-01-14
Located in data/eog.schemas.in.h:9
83.
If activated and no image is loaded in the active window, the filechooser will display the user's pictures folder using the XDG special user directories. If deactivated or the pictures folder has not been set up it will show the current working directory.
Nếu kích hoạt và không nạp ảnh nào, trình chọn tập tin sẽ hiển thị thư mục ảnh của người dùng theo đặc tả XDG. Nếu bỏ kích hoạt hoặc thư mục ảnh chưa được tạo, hiện ảnh trong thư mục hiện tại.
Translated by Clytie Siddall on 2010-01-14
Located in ../data/eog.schemas.in.h:10
84.
If activated the detailed metadata list in the properties dialog will be moved to its own page in the dialog. This should make the dialog more usable on smaller screens, e.g. as used by netbooks. If disabled the widget will be embedded on the "Metadata" page.
Nếu kích hoạt, danh sách metadata chi tiết trong hộp thoại thuộc tính sẽ chuyển qua một trang riêng. Việc này giúp làm hộp thoại hữu dụng hơn trên màn hình nhỏ, như netbook. Nếu tắt, toàn bộ sẽ được nhúng trong trang "Metadata".
Translated by Clytie Siddall on 2010-01-14
Located in data/eog.schemas.in.h:11
85.
If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the color which is used for indicating transparency.
Nếu khóa trong suốt có giá trị COLOR (màu sắc), khóa này sẽ xác định màu được dùng để biểu thị trạng thái trong suốt.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-01-14
Located in data/org.gnome.eog.gschema.xml.in:47
86.
If this is set to FALSE small images will not be stretched to fit into the screen initially.
Nếu đặt là FALSE (sai), ảnh nhỏ sẽ không được kéo to ra để vừa màn hình ngay từ đầu.
Translated by Clytie Siddall on 2008-01-15
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-26
Located in data/org.gnome.eog.gschema.xml.in:64
87.
Image collection pane position. Set to 0 for bottom; 1 for left; 2 for top; 3 for right.
Vị trí ô cửa sổ chứa tập hợp ảnh. Đặt thành: 0 (bên dưới), 1 (bên trái), 2 (bên trên) hay 3 (bên phải).
Translated by Clytie Siddall on 2007-07-13
Located in ../data/eog.schemas.in.h:17
88.
Interpolate Image
Nội suy ảnh
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
Located in data/org.gnome.eog.gschema.xml.in:21
89.
List of active plugins. It doesn't contain the "Location" of the active plugins. See the .eog-plugin file for obtaining the "Location" of a given plugin.
Danh sách các phần bổ sung còn hoạt động. Nó không chứa “Vị trí” của phần bổ sung hoạt động. Xem tập tin “.eog-plugin” để tìm “Vị trí” của từng phần bổ sung.
Translated by Clytie Siddall on 2009-07-28
Located in ../data/org.gnome.eog.gschema.xml.in.h:41
8089 of 296 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Ngoc Van-Hong Vo, Phát Trương Tấn, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân, lngt.